Underhåll av elanläggningen i hemmet

Syftet med underhållet av elinstallationerna och -anordningarna och kontrollen av underhållet är att säkerställa att de fungerar tryggt och störningsfritt.

Elinstallationerna och de elektriska produkterna i en fastighet bildar tillsammans fastighetens elanläggning. När vi är hemma använder vi el på något sätt nästan hela tiden. I dag har också väldigt många fritidsbostäder el. Att sköta om de elektriska produkterna och elinstallationerna är en viktig del av elsäkerheten i boendemiljön. Enligt lagen om elsäkerhet är det innehavaren av en elanläggning, dvs. fastighetens ägare eller hyresgäst, som är ansvarig för elanläggningens säkerhet och för det underhåll som behövs för att hålla anläggningen i skick.

Elinstallationer slits när de används, och därför kräver de kontroll, underhåll och reparation. Det är viktigt för säkerheten att de elektriska produkterna är placerade och används på rätt sätt och att anordningarna och installationerna underhålls. 

Den här sidan berättar om hur även en person som inte är insatt i elteknik kan följa upp och kontrollera elsystemets skick i fastigheten. Sidan berättar också hur vi i anslutning till underhållet kan kontrollera om det finns fel i hemmets eller fastighetens elinstallationer som kan observeras med blotta ögat.

Sidan är avsedd för alla som vill sköta om säkerheten av sin boendemiljö. Den är också till nytta för personer som ansvarar för underhållet av fastigheter, t.ex. för disponenter och fastighetsskötare.

I bilagan till sidan redogörs för de viktigaste grundläggande begreppen inom elsäkerhet. De kan användas vid bedömning av risker och fel

Guiden Kodin sähköturvallisuusopas (på finska) ger grundläggande information om säker användning av el och instruktioner om utförandet av elarbeten som är tillåtna för lekmän. Den här sidan kompletterar den med information om underhållet.

 

1. Underhållet – en viktig del av elsäkerheten

En stor del av de olyckor som orsakas av elektriska produkter beror på fel eller felaktig reparation av produkterna, brister i kontrollen och underhållet av elinstallationerna samt på vårdslöshet och oaktsamhet. Även felaktiga installationer orsakar olyckor och eldsvådor. 

Damm, smuts eller fukt som samlats i elinstallationernas komponenter orsakar risken för ljusbåge eller elbrand. Mekaniska skador, till exempel skador på locken på elektriska installationsprodukter och skador på ledningarna medför fara för elolyckor. Elektriska produkter kan också vara placerade i förhållanden som inte lämpar sig för dem. Till exempel kan armaturer som är avsedda för användning inomhus ha installerats utomhus.

Enligt elsäkerhetslagen är det elinstallationernas innehavare som är ansvarig för att installationerna och -anordningarna är säkra och förblir säkra i användning. Innehavaren ska observera elsystemets skick och sköta om att observerade fel och brister blir reparerade tillräckligt snabbt.

Kom i håg de grundläggande reglerna:

– Använd elektriska produkter på rätt sätt och endast i omständigheter och på ställen som de är avsedda för.

– Iaktta bruksanvisningarna och sköt om att den miljö där anordningarna används även i fortsättningen uppfyller de krav som ställs i anvisningarna.

– Kontrollera och underhåll installationerna och anordningarna tillräckligt ofta.

– Anlita en fackman för att reparera fel i installationer som du upptäckt. Om det finns ett fel på en elektrisk produkt, sköt om att den underhålls eller byt ut den mot en ny.

– Kom ihåg att vara försiktig med elektriciteten, särskilt i fuktiga utrymmen och utomhus.

– Sätt in dig i anordningarnas och installationernas egenskaper så att du förstår dem tillräckligt väl.

– Låt bli att göra egna installationsförsök och anlita en fackman för elarbeten.

Varför är det viktigt med underhåll?

Räddningsverken i Finland får årligen totalt cirka 2 500 larmuppdrag på grund av eldsvådor i vilka elektricitet varit den antändande energin. Över hälften av alla elbränder orsakas av att det uppstått fel på elinstallationer eller -anordningar. I cirka 500 larmuppdrag har branden spritt sig till byggnadens konstruktioner. De återstående uppdragen handlar till exempel om fara för byggnadsbrand, där branden begränsas till den trasiga anordningen eller delen av en elinstallation, terrängbränder som orsakats av el och av elbränder som inträffat på andra ställen än i byggnader. Årligen omkommer i genomsnitt 2–3 personer på grund av elchocker, och 10–20 personer råkar ut för allvarliga elolyckor.

Gamla installationer motsvarar inte alltid dagens behov

I gamla fastigheter kan det finnas elinstallationer som inte till alla delar motsvarar de krav elsäkerhetskrav som ställs på nya installationer. Det är dock inte nödvändigt att börja ändra på de gamla installationerna, om de är hela, uppfyller de bestämmelser som gällde när de installerades och det inte har skett några förändringar i installationsomständigheterna och -miljön.

Det är typiskt för installationer i gamla byggnader att det finns för lite eluttag och belysningspunkter. Användningen av elektriska produkter har ökat med åren och till exempel i köket används mycket fler elapparater av olika slag än tidigare. Eftersom ett fungerande kök ska ha tillräckligt med eluttag, leder de praktiska behoven ofta till att de gamla installationerna måste förnyas eller utvidgas så att de motsvarar dagens behov.

brödrost och för få fasta eluttag   

I det här köket finns det för få fasta eluttag.

Skarvsladdar används vid behov, när el behövs på ställen där det inte finns fast installerade eluttag, till exempel vid renovering för elektriska handverktyg, eller på gården för att använda kvistflisen eller häckklipparen. Skarvsladdar ska placeras på ett sådant sätt att externa faktorer inte kan skada dem. Utomhus är det endast tillåtet att använda skarvsladdar som är avsedda för användning utomhus.

2. Elapparaternas och installationernas livscykel

Anskaffning av elektriska produkter och planering av installationer

Det är viktigt att tänka på de elektriska produkternas säkerhet redan vid köpet. Produkten ska ha klara och tydliga bruksanvisningar på de inhemska språken samt information om tillverkaren, importören och underhållsleverantören. Dessutom behövs tekniska specifikationer, så att anordningen kan användas på ett tryggt sätt, till exempel information om produktens spänning, ström och effekt samt om eventuella varningar. Den som beställer produkter från utländska webbutiker ska iaktta nödvändig försiktighet eftersom alla elprodukter och -apparater som importeras från utlandet inte uppfyller de gällande elsäkerhetskraven och kan i allra värsta fall vara livsfarliga.

Vid planeringen av fasta installationer eller ändringar i sådana installationer gäller det att säkerställa att det finns tillräckligt med eluttag och belysningspunkter och att de placeras på ett ändamålsenligt sätt. Det ska vara säkert och enkelt att använda flyttbara anordningar och hushållsapparater, och det ska vara möjligt att enkelt ta loss och koppla deras stickkontakter, när det behövs.

Rätt placering och användning av elektriska produkter 

köket

Vid placeringen av elektriska produkter ska det utrymme som användningen av produkterna kräver beaktas. Det ska finnas så mycket plats kring anordningen att den kan användas på ett säkert sätt och att den får den luftcirkulation som behövs för avkylningen. Den som använder en elektrisk produkt ska iaktta dess bruksanvisning.

Användningsmiljön ställer varierande krav på de elektriska produkterna och de fasta elinstallationerna. T.ex. vatten, damm, temperaturen och mekaniska riskmoment i miljön ställer olika krav på elanläggningen.

För att säkerställa att elektriska produkter kan användas säkert i de omgivningar som de är avsedda för används skydd och konstruktioner av olika slag. En elektrisk produkt ska ha en tillräckligt hög inkapslingsklass (anordningens IP-klass) för användningsmiljön (t.ex. fuktigt, vått eller dammigt utrymme, utomhus).

Övervakning och underhåll

Observera strömställarnas, uttagens, armaturernas och elcentralernas skick.  

Brinner säkringarna ofta? Blinkar ljusen på ett konstigt sätt? Känner du lukten av rök nära en anordning? Hörs det ett sprakande eller surrande ljud från en elektrisk produkt? Syns det mörka spår på ett eluttag eller en stickpropp som orsakats av överhettning? Känns en stickkontakt varm? Finns det sprickor, springor eller öppningar på höljet av ett eluttag, en strömställare eller någon annan elektrisk produkt som orsakats av fel på produkten? Är ledare innanför anordningen eller dess andra delar synliga på grund av att anordningen blivit skadad? Har plastdelarna i en lampsockel blivit sköra?

Kontrollera också att de elektriska produkternas anslutningsledningar och skarvsladdar är i skick. Om det finns brott, sprickor eller andra skador på ledningen ska den bytas ut.  

trasig ledning  

Använd inte elektriska produkter som har en trasig ledning!

 

trasig skarvsladd

En trasig skarvsladd ska tas ur bruk och repareras utan dröjsmål.

Fastighetens underhållsjournal

För nybyggda hus som är avsedda för permanent boende ska uppgöras en underhållsjournal. Samma krav gäller en sådan reparation eller ändring av en sådan byggnad som kräver bygglov. Även om det inte är obligatoriskt att göra upp en underhållsjournal för hus som byggts tidigare, är en underhållsjournal rekommenderad och en del av god fastighetsunderhållssed. Underhållsjournalen är en slags handbok för ägaren. I journalen antecknas också alla maskiner och anläggningar i fastigheten. I underhållsjournalen antecknas dessutom de instruktioner som behövs för att ta hand om och underhålla fastighetens elektriska produkter. Även installations- och bruksanvisningarna för hemmets elektriska produkter, till exempel hushållsapparater, ska tas med i underhållsjournalen.

Reparation

Om du upptäcker ett fel i en elektrisk produkt eller störningar i produktens funktion ska du utan dröjsmål anlita en professionell serviceleverantör för att reparera den eller byta ut produkten mot en ny.  Du kan byta en lampa, en säkring eller täcklocket för eluttag och strömställare själv. Reparation av elektriska produkter och elinstallationer ska utföras av yrkesutbildade personer inom elbranschen!

Besiktningar

Det är rekommenderat att gamla installationer besiktas regelbundet för att säkerställa att de underhålls i tillräcklig omfattning och används på ett säkert sätt. Underhållsbesiktningar som utförs av fackmän inom elbranschen, liksom även andra konditionsbesiktningar, rekommenderas särskilt när en bostad eller fastighet byter ägare. Ett mål med besiktningen är att med hjälp av olika mätningar och observationer säkerställa att skydd som förebygger elchocker och egendomsskador fungerar och att hitta riskmoment som orsakats av fel, slitage och smuts. En yrkesutbildad person i elbranschen som utför en besiktning till exempel rengöra en distributionscentral invändigt från damm och kontrollera att till exempel möss inte tagit sig in centralen. Personen antecknar de brister som observerats i ett protokoll som han eller hon överlåter till objektets innehavare. Av säkerhetsskäl ska en fackman i elbranschen anlitas för reparation av de observerade bristerna snarast möjligt.

Förvaring

Det är inte rekommenderat att förvara elapparater i fuktiga utrymmen eller utomhus. Elektriska produkter som förvaras i utomhusförråd kan bli skadade både av fukten och kölden. Om TV-apparater och andra elektroniska apparater förvaras i fritidsbostäder som inte värms upp när de är oanvända, är det bra att låta apparaterna värmas upp i rumstemperatur i flera timmar innan de tas i användning. När lokalerna värms upp kan det kondenseras fukt i de kalla elektriska produkterna, vilket är skadligt.

3. Underhållet av fastighetens elnätverk

Underhållet och kontrollen av elsystemets skick kräver förtrogenhet med systemet.

Kuva: sähköjärjestelmä

Ta reda på följande: 

– Var finns fastighetens huvudströmbrytare?

– Hur är det möjligt att koppla ifrån strömmen från fastigheten eller en del av den?

–Var finns säkringarna och de övriga skyddsanordningarna som skyddar olika delar?

Ta också reda på följande:

– Hur ska eventuella jordfelsbrytare testas och ställas in?

– Var finns manöver- och skyddsanordningarna för pumparna, ventilationsanläggningen eller värmesystemet och hur används de?

– Hur kan säkringar och lampor bytas säkert?

– Kontrollera att elcentralen har de riktiga anteckningarna om säkringarna och att elritningarna och anordningarnas installations-, underhålls- och bruksanvisningar är tillgängliga. Studera anvisningarna och iaktta dem. En elektrisk produkt som installeras eller används på fel sätt är en säkerhetsrisk.

säkringar

3.1. Elnätets skyddsutrustning

En säkring skyddar elledningen för överhettning till följd av överbelastning och kortslutning, och förhindrar därigenom en möjlig eldsvåda. Säkringen tål den ström som antecknats på den utan att brinna.  Det är under inga omständigheter tillåtet att reparera en säkring som brunnit, utan den ska ersättas med en ny, hel säkring av rätt storlek.

Du får själv byta proppsäkringar. Innan du byter ut en säkring, kontrollera att inga anordningar med stor effekt eller anordningar som kan medföra fara om de kör i gång är kopplade till den strömkrets som säkringen skyddar.

I dag finns det oftast automatsäkringar, dvs. så kallade dvärgbrytare, i elcentralerna i stället för proppsäkringar. En automatsäkring behöver inte bytas ut när den utlösts, utan den kan återställas i funktionsskick med dess omkopplare.

Vad är en jordfelsbrytare?

Jordfelsbrytare används som ett känsligt kompletterande skydd tillsammans med säkringar och motsvarande överspänningsskydd. Den skyddar en människa som av misstag rör vid spänningsförande delar till exempel till följd av ett fel på en elektrisk produkt eller skarvsladd. Den skyddar också för brandfara som orsakas av läckström. Gamla installationer som gjorts före 1990-talets slut hade ursprungligen oftast inga jordfelsbrytare alls. Till följd av de nya installationsbestämmelserna har användningen av jordfelsbrytare ökat med åren, och i dag är de obligatoriska i alla armatur- och eluttagsinstallationer i nya bostadshus, med undantag av eluttag för kylapparater. Jordfelsbrytare är obligatoriska även i elektriska golvvärmesystem. Jordfelsbrytaren är i allmänhet fast installerad i elcentralen. Den kan också vara integrerad i ett eluttag eller en golvvärmetermostat. Dessutom kan jordfelsbrytare installeras separat i närheten av ett installationsdon. Jordfelsbrytarens funktion ska kontrolleras regelbundet i enlighet med dess bruksanvisning.

Om säkringen brinner eller om andra skyddsanordningar, till exempel jordfelsbrytaren, utlöses upprepade gånger, ska orsaken till detta utredas. Det kan finnas ett fel på en elektrisk produkt eller i elledningarna i den fasta installationen. Elledningen kan också vara överbelastad, till exempel om alltför många elektriska produkter används samtidigt eller om en enskild elektrisk produkt har en alltför hög effekt för den säkring som skyddar ledningen.

3.2. Elcentraler

Elcentraler förknippas med många faktorer som ska vara i ordning för att elcentralen ska fungera säkert och störningsfritt.

Centralens placering

– Centralen ska vara skyddad för mekaniska skador och även för vatten, smuts och damm, beroende på installationsplatsen.

– De kablar som kommer till centralen ska vara tillräckligt väl fastmonterade och skyddade.

– Det får inte finnas några hinder framför centralen. Det ska vara möjligt att utföra driftsåtgärderna (byte av säkring, koppling av automatbrytare eller jordfelsbrytare i funktionsläge, användning av huvudbrytaren) på ett tryggt sätt.

– Det ska finnas tillräckligt med luftrum omkring centralen. Det är inte tillåtet att täcka över centralen eller att lämna den i en skrubb eller ett skåp så att centralen inte har tillräcklig luftcirkulation.

Det lönar sig att lämna reservsäkringar i centralens närhet. Även en batteridriven lampa kan komma i fråga. Med hjälp av en spänningsprovare är det enkelt att ta reda på vilken säkring som brunnit.

skåpet för nära centralen

För att driftsåtgärderna ska kunna utföras tryggt får det inte finnas några hinder framför elcentralen.
På bilden är skåpet för nära centralen.

Centralens inkapsling och skydd

– Sköt om att centralens hölje inte släpper in vatten, smuts och damm.

– Skyddslocken ska hållas på plats, och de ska vara stängda under normal användning. Lockens tätningar ska vara i gott skick.

– Kablarnas genomföringar ska vara tillräckligt täta. Genomföringar som inte är i användning ska vara stängda, så att centralens inkapslingsklass bibehålls.

– Instrument och reglage, t.ex. klockor, kvitteringsknapparna för värmereläer och signallampor, ska vara installerade och hela.

– Instrument och reglage ska vara fästa vid underlaget. De får inte hänga lösa t.ex. i sina ledningar.

– Även under locken finns isoler- eller metallplattor som skyddar strömförande delar i överspänningsskydd och komponenter. Dessa lock ska vara hela så att det inte är möjligt att komma i beröring med centralens strömförande delar. 

 

Kuva: keskuksen kotelointi ja suojaukset

 

Säkerheten vid användningen av centralen

–Huvudbrytarens omkopplare ska vara hel och på plats så att det vid behov är möjligt att koppla från spänningen i centralen.

–Säkringarna och instrumenten ska ha tillräckliga märkningar som gör det möjligt att identifiera vilka områden (grupper) skyddsutrustningarna och omkopplarna påverkar (dvs. vilka lokaler eller anordningar omkopplaren eller säkringen i fråga påverkar) och den tillåtna storleken av gruppens säkring. Om grupperna endast har märkts ut med siffror ska det på driftstället finnas ett diagram eller en förteckning av vilken de övriga uppgifterna framgår. Bristfälliga och felaktiga anteckningar är en säkerhetsrisk.

–Om det observeras tecken för överhettning i centralen, till exempel om kablar blivit mörka eller om deras färg har förändrats, ska underhållsåtgärder vidtas.

Elektriska produkter kan vara antingen enfas- eller trefasprodukter. För trefasprodukter (till exempel elektrisk bastuugn, spis, uttag för trefasström) ska det finnas tre säkringar i gruppcentralen. Alla tre säkringar ska tas loss om man vill koppla bort spänningen från apparaten. Om anteckningarna saknas eller är felaktiga kan det uppstå en farlig situation t.ex. om personen inte kommer att ta loss alla säkringar vid installations-, reparations- och underhållsarbeten.

3.3. Inomhuslokaler

När du kontrollerar de elektriska produkternas och installationernas skick inomhus, fäst uppmärksamhet på uttagens, armaturernas och värmeelementens placering. Om eluttagen är på besvärliga ställen, t.ex. bakom skåp, är det svårare att använda och underhålla en elektrisk produkt. Inred hellre på så sätt att möblerna inte står framför eluttagen.  Armaturer får inte placeras alltför nära brännbara material eller på så sätt att de lätt kan trilla ner och orsaka brandfara. Värmeelement får inte täckas över och inte heller placeras på ett brandfarligt sätt.  Sköt om att det finns tillräckligt med plats för luftcirkulation kring elektriska produkter. Dammsug bakom produkterna. Tänk på el- och brandsäkerheten när du inreder.

Eluttag, strömställare, installationsprodukter och ledningar

Systemet med eluttag och stickkontakter har byggts upp på ett sådant sätt att en stickkontakt som inte lämpar sig för användning i ett visst eluttag inte heller passar in i uttaget. Det är inte tillåtet att tälja stickkontakter eller omforma dem på annat sätt så att de går in i eluttag för vilka de inte är avsedda, eftersom detta gör att skyddssystemet inte har någon funktion. Ojordade eluttag har inte installerats i nybyggen sedan år 1997. De nya jordade eluttagen är i allmänhet barnskyddade säkerhetsuttag. 

Eluttagen och deras skyddslock ska vara väl fästa på plats och hela. De får inte vara dammiga, smutsiga eller nedsmorda. Eluttagens kontakter kan bli lösa i hård användning. Om kontakternas öppningar blivit svarta, är detta ett tecken på överhettning som orsakas av en lös koppling.

Kuva: tummunut pistorasia

Om det hörs ett surrande ljud eller om det syns gnistor när ett eluttag eller strömställare används, kan det vara ett tecken på att en koppling blivit lös. En lös koppling medför brandfara! Tätningarna i genomföringar i eluttag och fördelningsdosor ska vara på plats och kablarnas mantlar ska vara installerade i installationsprodukterna på så sätt att det inte är möjligt att komma i beröring med enskilda ledare. Produkternas täcklock ska vara hela och på plats.

Dra ut en stickkontakt från eluttaget genom att dra i proppen. Dra aldrig i ledningen.

Om lock på strömställare eller eluttag tas loss i en lokal för måleri- eller tapetseringsarbeten ska spänningen först kopplas bort från dem genom att ta loss de säkringar som skyddar lokalerna.  

Sköt alltid om att locken installeras tillbaka på plats på ett adekvat sätt och att eluttagens skyddsremsor är i skick, och inte t.ex. täckta med målarfärg. 

Produkternas anslutningsledningar och skarvsladdar ska vara hela. Det får inte finnas sprickor i deras höljen.

Det är inte tillåtet att reparera skador på ledningarnas mantlar med tejp eller isolerband utan den skadade ledningen ska bytas ut. Om enskilda ledare, kopplingsskruvar eller andra elektriska komponenter är synliga ska de repareras omedelbart.

 Böjliga ledningar får inte vara loss från stickkontakternas och genomföringarnas dragavlastare, varvid enskilda ledare som finns under ledningens mantel är synliga och kan beröras. En ledare som kommit loss från sin koppling medför fara.

Produkter som är avsedda att hållas i handen har en böjlig anslutningsledning. I ledningens genomföring finns ett särskilt böjningsskydd, som förhindrar att ledningen blir skadad vid genomföringen. Böjningsskyddet ska vara i skick. Det får inte vara loss från produkten eller brutet.

Använd inte elektriska produkter som har fel!  Låt reparera dem eller skaffa en ny produkt.

När du använder en elektrisk produkt med hög effekt med en skarvsladd, lämna inte skarvsladden på en spänd rulle eller på en vinda eftersom ledningen kan överhettas och bli skadad.

Belysning

armatur

Med välplanerad belysning inom- och utomhus är det möjligt att betydligt öka boendekomforten och säkerheten.

I dag har led-lampor i praktiken slagit ut halogen- och glödlampor i belysningen i nybyggen. Led-tekniken ger många fördelar i jämförelse med mer traditionell belysning. bl.a. mindre elförbrukning, lång användningstid, ringa värmeproduktion och oftast också mindre skyddsavstånd. I de flesta armaturer kan halogen-, glöd-, lysrörs- och lågenergilampor, dvs. så kallade energisparlampor, ersättas med led.

Innan led-lampor blev vanliga fanns det en stor mängd varierande halogenlampor som användes i bostadsbyggnader vid sidan av glödlampor. Halogenlampor installerades bland annat ovanför arbetsbord i kök och som fasta takarmaturer i rum av olika slag. Halogenarmaturer producerar mycket värme och ska därför placeras på ett tillräckligt stort avstånd från det objekt som ska belysas. Det är också nödvändigt att sköta om att material som kan tändas inte kommer alltför nära lampan i dess ljuskägla. En skåpdörr som står på glänt kan börja brinna om en halogenarmatur installerats i taket alldeles ovanför dörren. I detta fall kan värmestrålningen från armaturen göra att dörrens övre kant upphettas till en temperatur på över 200 °C. Halogenlampan strålar också värme uppåt. I fråga om halogenarmaturer som är infällda i taket gäller det att se till att den fria luftspalten ovanför armaturen eller det anvisade inkapslingsutrymmet bibehålls. I dag är det förbjudet att sälja halogenlampor, med undantag av vissa speciallampor, och det rekommenderas att de ersätts med led-lampor som har bättre energieffektivitet.

Även glödlamporna har dragits tillbaka från marknaden, med vissa undantag. För att ersätta dem har introducerats olika slags led-lampor som är av samma storlek och form och som kan användas i armaturen i stället för glödlampan.

Lysrörsarmaturer används fortfarande i stora mängder, och sådana armaturer installeras också i viss omfattning på nybyggen. Lysrör ska bytas ut omedelbart när de brunnit ut. Lysrör som brunnit ut och som endast glöder i ändarna orsakar överspänning som värmer upp armaturen. Detta medför brandfara och skadar armaturen. Vid byte av lysröret lönar det sig också att byta armaturens tändare till en så kallad säkerhetständare. Lysrör kan också ersättas med led-rör som förbrukar mindre elektricitet.

lysrör som har brunnit ut

Ett utbränt lysrör överhettas och orsakar brandfara.

I armaturer omvandlas största delen av elenergin till värme. De kan värma upp omgivningen för mycket, om de används eller placeras på ett vårdslöst sätt eller om det uppstår fel på dem. Man får inte installera en lampa som är starkare än den tillåtna maximieffekten i en armatur. En sådan lampa hettar upp armaturen och dess omgivning, vilket medför brandfara och skadar armaturen.

Det lönar sig att sköta om att armaturerna är rena. Det är bra att rengöra dem från damm och smuts tillräckligt ofta. Dammet minskar armaturernas belysningseffekt och kan medföra brandfara. Armaturernas skyddskupor ska vara på plats.


Brandvarnare

Brandvarnare har varit obligatoriska i alla bostäder från 1.9.2000. Det finns varnare för många olika ändamål och förhållanden. De kan använda traditionella batterier, nätström eller ett batteri som finns i en separat brandvarnar- eller inbrottslarmcentral som energikälla. Brandvarnare som kopplats till elnätet kan ha ett batteri som reservströmkälla. Då fungerar varnaren också under elavbrott. I dag ska varje bostad i nya hus ha brandvarnare som kopplats till elnätet.

Det är bra att läsa brandvarnarens bruksanvisning och att regelbundet följa upp apparatens funktion. Varnaren har en knapp som kan användas för att testa anordningen. När man trycker på knappen ger anordningen en ljudsignal, om den är i skick. På batteridrivna varnare och de flesta varnare som har batteri som reservsystem kan användaren själv byta ut batterierna. Det är bra att rengöra brandvarnaren från damm ett par gånger om året genom att försiktigt dammsuga den. En dammig varnare kan ge felaktiga larm.

 

Hushållsapparater

Sköt om att de elektriska produkterna är rena. Ta för vana att rengöra produkternas ovan- och baksidor med dammsugaren när du städar. Damm försämrar apparaternas ventilation, kan täppa till luftcirkulationen och orsaka överhettning.

Tänk på detta vid rengöringen:

– Iaktta tillverkarens anvisningar.

– Ta loss produktens stickkontakt från eluttaget och skilj den aktuella delen av elinstallationerna från nätet till exempel genom att ta loss en gruppsäkring eller genom att koppla från elektriciteten under rengöringen.

– Använd inte vatten.

– Endast fackmän får öppna elektriska produkters höljen. Livsfara!

Värmande elektriska produkter kan producera tillräckligt med värme för att tända en eldsvåda.

 

Spis

spis med spisskyddet

Om det finns barn i familjen, sköt om att spisen är försedd med ett skydd. Spisskyddet är också en bra säkerhetsutrustning. Det förhindrar att barnet drar en kastrull som står på spisen över sig. Det blir avsevärt lättare att använda spisen om en s.k. spisvakt installeras i anslutning till den. Spisvakten är en känslig säkerhetsanordning som reagerar på temperaturen, om spisen blir påslagen, eller på att en kastrull som kokat torr överhettas. I ett sådant fall slår spisvakten från strömmen från spisen innan det tänds en eldsvåda. En spisvakt kan också installeras i köket i efterhand.

En spis är i allmänhet halvpermanent kopplas till elnätet och den kan dras ut från väggen för städning i den mån som kabeln tillåter det. Håll spisen, plattorna och ugnen rena och snygga. Om det samlas mycket fett på spisen till följd av matlagningen, ökar brandrisken. Sköt också om att det inte samlas fett och damm bakom och under spisen. Manteln på spisens anslutningskabel av gummi blir skör med tiden. Även de fetter som används vid matlagningen bidrar till att göra gummiisoleringen mjukare. Om du upptäcker tecken på att kabeln blivit skör eller om kabeln blivit tjockare, anlita en fackman som byter ut kabeln.

spis
 

Spisfläkt

Spisfläkten ska rengöras regelbundet. Det samlas orenheter och fett från matlagningen i fläkten. De ökar brandfaran när det uppstår fel i fläkten. Om det finns mycket fett i fläkten, sprids en brand som antänts på spisen effektivt till fläkten. Dessutom kan smuts orsaka störningar i spisfläktens funktion. När fläktens fettfilter byts ut eller rengörs för sällan, försämras fläktens effekt och därigenom blir också inomhusluften i bostaden sämre. Avlägsna smuts från fläktens ytor genom att torka av dem. Rengör eller byt ut tilltäppta filter. Beroende på spisfläktens typ kan den vara utrustad med ett fettfilter som tillverkas av ett filt- eller pappersliknande material som ska bytas ut. Fläkten kan också ha ett filter av metall som kan tvättas. En del spisfläktar har utöver fettfiltret också ett aktivkolfilter som ska regelbundet bytas ut efter tillverkarens anvisningar.

 

Tvättrum

I tvättrum och bastur är förhållandena för användningen av elektricitet mer krävande än normalt på grund av fukten. Dessutom är konstruktionerna ofta i kontakt med marken, t.ex. på grund av betonggolv eller vattenrör. Därför är det viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt elsäkerheten i dessa lokaler. På grund av de krävande förhållandena har bestämmelserna om elinstallationer alltid ställt särskilda krav på tvättrum.

tvättmaskin

Om en tvättmaskin eller klädtork placeras i tvättutrymmen, ska de stå på ett tillräckligt långt avstånd från badkaret eller duschen och vara skyddade för vatten.

Jordfelsbrytare gör det säkrare att använda elektricitet och de har varit obligatoriska i installationer av eluttag, belysning och golvvärme i badrums- och duschutrymmen sedan länge. Det är möjligt att förbättra säkerheten i gamla installationer genom att komplettera dem med jordfelsbrytare i efterhand.

I fråga om elektrisk golvvärme, tänk på följande:

– Det är inte tillåtet att täcka över termostaten eller att utsätta den för vatten.

– Det är nödvändigt att ta reda på var golvvärmesystemet går och att ta hänsyn till detta vid borrning och infästning i golvet.

 

Elbastu och elektrisk bastuugn

elektrisk bastuugn

Följ följande anvisningar för att trygga elsäkerheten i bastun:

– Torka aldrig några föremål på eller nära bastuugnen!

– Säkerställ att handräckena kring bastuugnen är hela och väl fästa. De ska vara på ett tillräckligt stort avstånd från ugnen. Du hittar information om de fastställda avstånden i ugnens bruksanvisning.

– Kasta inte för mycket vatten på ugnen.

Läs ugnstillverkarens bruksanvisningar och skötselinstruktioner. Kontrollera styrautomatikens funktion regelbundet och särskilt att ugnen kopplas från efter önskad tid.

När ugnen används, utsätts stenarna i ugnen för stora temperaturvariationer. Om stenarna används för länge börjar de småningom vittra sönder. Små bitar av stenarna och finare material som lossnar från stenarna kan transporteras med vattnet till ugnens nedre del, där de skapar ett tätt lager som förhindrar luftcirkulationen och orsakar korrosion. Därför är det viktigt att regelbundet byta ut stenarna i bastuugnen mot nya. Stapla stenarna i ugnen tillräckligt luftigt, så att luften kan cirkulera mellan dem men så att badvattnet inte träffar direkt de rödglödgade motstånden.

Sköt om att ugnens anslutningskablar är i ett gott skick. Gummikabelns mantel blir skör och kan spricka när den blir äldre.

 

Ventilationsanläggningar

Även ventilationsanläggningar behöver underhållas tidvis för att fungera pålitligt på det sätt som tillverkaren avsett. Behovet av rengöring och underhåll beror bl.a. på hur ren utomhusluften i boendemiljön är, och till exempel på hur effektiv dammfiltreringen i dammsugaren och torktumlaren är. Det är bra att byta filtren mellan två och fyra gånger om året. I anläggningens bruksanvisning meddelas vilka åtgärder anläggningens användare får utföra. Vanliga tillåtna underhållsarbeten är till exempel byte av filter och rengöring av anläggningens inre delar. Reparationer av anläggningens el- och styrsystem ska däremot utföras av en fackman.

 

Centraldammsugare

Det är oftast möjligt att använda centraldammsugare med eller utan dammpåse. Oavsett hur dammsugaren används ska dess behållare tömmas regelbundet. Om behållaren eller dammpåsen blir överfull, försämras kylluftcirkulationen i anläggningen, vilket kan medföra att motorn blir överhettad. Då kan den till och med börja brinna.

Centraldammsugarnas centralenheter är utrustade med ett filter som förhindrar att damm tränger in i anläggningen. Filtret ska vara helt och installerat på plats. Om centraldammsugaren används utan dammpåse är det bra att rengöra filtret alltid när dammbehållaren töms. Vid behov ska filtret bytas ut mot en ny. Om dammpåse används, är centralenhetens filter avsevärt renare. Då behöver den rengöras och bytas med betydligt längre intervaller.
 

Solelsystem

Solelsystem blir hela tiden vanligare, även i småhus och på sommarstugor. I systemet ingår paneler som installeras på taket, styrelektronik, eventuella batterier och en inverter som konverterar likströmmen från panelerna till 230 volts växelström. Solpaneler har en stark konstruktion, men panelen kan gå sönder till följd av stora punktlaster, till exempel om någon går på panelen. Om det uppkommer ett hål på panelens yta ska hålet omedelbart lagas enligt en ändamålsenlig metod i enlighet med tillverkarens anvisningar. Detta förhindrar att vatten kommer in i solpanelen. I annat fall kan fukten orsaka oxidering, vilket ökar risken för kortslutning i panelen.

Solpaneler kan rengöras på våren och hösten i enlighet med tillverkarens anvisning, så att det inte samlas orenheter på panelens yta, då de kan försämra dess funktion. På vintern kan du försiktigt borsta bort snön från panelen så att det inte uppstår is på panelens yta.

3.4. Utomhus

Anslutningskabel

Fastighetens anslutningskabel kan vara installerad i marken eller en luftledning, som vanligen är en AMKA-hängspiralkabel eller i sällsynta fall en blankledning.

Det är viktigt att sköta om att skyddet av kablar som stiger ur marken bibehålls, också till exempel vid bygg-, gårds- eller måleriarbeten. Kabeln eller jordningselektroden får under inga omständigheter riskera att bli skadade.   

I närheten av en luftledning får inte finnas sådana trädgrenar som kan skava mot ledningen och skada dess isolering. Det är elverket som utför gallring och kvistning av träd som står nära luftledningar, eller så ska arbetena utföras enligt elverkets instruktioner.

Det är inte tillåtet att beröra en hängspiralkabel eftersom kabeln inte är tillräckligt isolerad för att den ska kunna beröras tryggt.

Övriga installationer utomhus

elinstallation

Det är viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid elsäkerheten utomhus. Elektriska produkter som används utomhus ska alltid vara skyddsisolerade eller skyddsjordade, eller så ska de fungera med skyddsspänning. Batteridrivna produkter är tryggast i utomhusanvändning.

Funktionen och skicket av elinstallationer och elektriska produkter utomhus, till exempel eluttag och armaturer, ska kontrolleras regelbundet. Vid behov ska de rengöras från smuts och skräp.

Utomhus används stänkvattenskyddade och skyddsjordade eluttag och skarvsladdar. På många ställen är utomhuseluttagen också skyddade med jordfelsbrytare eftersom detta varit obligatoriskt i nya installationer sedan år 1997. Säkerheten vid användningen av el förbättras om äldre utomhuseluttag som inte har jordfelsbrytare byts ut med uttag som har jordfelsbrytare.

Utomhus ska elektriciteten alltid tas från ett utomhuseluttag som är avsett för detta ändamål. Det är aldrig tillåtet att koppla en skarvsladd till ett eluttag som finns inomhus och sedan dra ut kabeln. Om det uppkommer ett fel i sladdens isolering, fungerar inte säkringsskyddet och en anordning med metallhölje som är kopplad till sladden blir spänningsförande.

En del produkter som är avsedda att användas utomhus är försedda med en särskild skyddsspänningstransformator som omvandlar den vanliga nätspänningen (230 V) till 12 eller 24 volts spänning, som är tryggare. Elektriska produkter som fungerar med skyddsspänning är tryggare när de används utomhus än produkter som fungerar med nätspänning.

Instruktioner om uppvärmning av bilen hittar du här.

4. Värmeanläggningar

I dag finns det många olika alternativ för att värma upp byggnader. Gemensamt för underhållet av dessa system är att det är viktigt att iaktta tillverkarens anvisningar. Användaren får utföra en del av underhållsarbetena, till exempel byta filter. Vid elarbeten som gäller anläggningarna och vid eventuella arbeten som anknyter till kompressorerna eller rören för kylmediet ska man absolut anlita fackmän som har behörighet att utföra sådana arbeten. Behörigheten kan kontrolleras i ett register som finns på Tukes webbplats.

4.1. Värmepumpar

installering av luftvärmepumpen

Luftvärmepumpar ska installeras av fackmän.

Värmepumpar av olika slag har blivit vanligare i fastigheter under de senaste åren. På marknaden finns flera olika typer av värmepumpar, som installeras i både nybyggen och i renoveringsobjekt. Det finns bl.a. luft-, luft-vatten-, frånlufts- och jordvärmepumpar.

Det är viktigt att underhålla luftvärmepumpen eftersom pumpens inomhusdel och dess filter samlar damm och smuts som transporteras med luften. Filtren i inomhusdelen ska rengöras tillräckligt ofta eftersom smuts som kommit in i anordningen förhindrar luften från att röra sig fritt i lamellen, vilket försämrar pumpens verkningsgrad. Det är lätt att dammsuga luftvärmepumpens filter. Vissa modeller har filter som kan tas loss och tvättas.

Utomhusdelen är i sin tur exponerad för väderleken. Det är bra att kontrollera utomhusdelen visuellt då och då samt att avlägsna eventuella löv och kvistar från den. På vintern ska man se till att anordningen inte blir täckt av snö eller att smältvatten som fryser till is under utomhusdelen inte når upp ända till själva anläggningen. Om det samlas mycket snö eller is kring utomhusdelen, fungerar inte värmepumpen på det avsedda sättet. Med vinden kan det också samlas sand, blad och kvistar i värmepumpens utomhusdel. Om rengöringen kräver att delar av anläggningens hölje måste tas loss, ska en fackman anlitas för arbetet.

Även en frånluftsvärmepump ska underhållas för att den ska fungera effektivt. En underhållsverkstad kan tvätta och vid behov desinficera lamellerna. Det finns också anledning att tidvis låta testa givarna.

elinstallation

Om du observerar någonting avvikande i värmepumpens funktion, till exempel onormalt ljud eller ovanlig lukt, och rengöring inte hjälper, ska du anlita en behörig underhållsverkstad. Det är inte tillåtet att försöka reparera anordningen själv, utan reparationen är tillståndspliktigt arbete som ska utföras av fackmän.

Jordvärme- och luft-vattenvärmesystem ska underhållas tidvis. Underhållsarbeten som gäller anläggningens elsystem, kompressor och rörsystemet för kylmediet är arbeten som kräver yrkeskompetens. Sådana arbeten får endast utföras av aktörer som antecknats i Tukes register. Enligt lagen ska värmepumpar som innehåller mer än 3 kg kylmedier kontrolleras för läckage varje år. För värmepumpar med mindre än 3 kg kylmedier är kontrollen inte obligatorisk. I system som är avsedda för hemmabruk finns i allmänhet under 3 kg kylmedier. Om det finns för lite kylmedium i anläggningen, fungerar värmepumpen med en svag verkningsgrad och kompressorns livslängd blir kortare.

I systemen finns också filter som ska rengöras regelbundet i enlighet med bruksanvisningen. Det är viktigt att rengöra markkretsens filter regelbundet. Om filtret blir tilltäppt, förhindrar det vätskans normala cirkulation. I enfamiljshus ska värmeelementnätets filter rengöras en gång om året. Användaren kan förlänga jordvärmesystemets livstid och förbättra dess funktion genom att regelbundet kontrollera att trycket och vätskemängden i värmesystemet och kollektorslangen är på rätt nivå. Om trycket sjunker, kan det finnas en läcka i rörsystemet. När jordvärmesystemets skick kontrolleras och systemet underhålls vid behov, fungerar anläggningen problemfritt och energieffektivt.

4.2. Elektriska värmeelement

Ett värmeelement producerar värme till ett rum både genom utstrålning av värme och genom att värma upp rumsluft som cirkulerar kring elementet. För att elementet ska kunna producera den planerade mängden värme får man inte täcka över det eller förhindra luftcirkulationen framför, bakom eller innanför elementet. Att täcka över ett elektriskt värmeelement eller att hänga upp tyg e.d. på det kan medföra risk för eldsvåda.

4.3. Oljeuppvärmning

Ett oljeuppvärmningssystem ska underhållas regelbundet i enlighet med tillverkarens anvisningar för att det ska fungera pålitligt och ekonomiskt. Pannan och oljebrännaren ska rengöras så att det inte samlas sot i eldstaden och brännarens munstycke. Rengöringen förbättrar förbränningen och värmeproduktionen och sparar därigenom energi. Anläggningen blir också mer långlivade när de underhålls på påkallat sätt. Rengöringen och sotningen av pannan samt underhållet av oljebrännaren är åtgärder som ska utföras av en fackman. Kontaktinformationen för aktörer som har behörighet att underhålla oljeuppvärmningssystem finns i Tukes register.

4.4. Pelletsuppvärmning

Pelletsuppvärmningssystem fungerar i hög grad automatiskt, men kräver underhållsåtgärder som beror på anläggningens märke och typ. Kontrollera instruktionerna i tillverkarens bruksanvisning. Avlägsna regelbundet aska och sot från brännarkoppen och pannans eldytor. En del anläggningar har automatisk rengöring. Då behöver användaren inte rengöra anläggningen. Elsystemet i en pelletsanläggning kräver normalt inga åtgärder av användaren, men om det uppstår fel på systemet ska reparationerna utföras av en behörig fackman.

5. Elarbeten ska utföras av fackmän 

elinstallation

Elinstallationsarbeten samt reparation och underhåll av elinstallationer och elektriska produkter får enligt lagen endast utföras av utbildade personer inom elbranschen. Det räcker inte med yrkeskompetens och arbetserfarenhet. Personen måste också ha rätt att utföra elarbeten.

När du anlitar en leverantör för elarbeten:

– Anlita endast en registrerad aktör som har den behörighet som arbetet kräver. Du kan kontrollera behörigheten i Tukes register.

– Gör upp ett skriftligt avtal om arbetet som du beställer. Då säkerställer du att alla beställda arbeten blir utförda och skapar klarhet i ansvarsfrågorna.

– Sköt om att du får de nödvändiga installationsritningarna och bruksanvisningarna.

– Kontrollera att entreprenören gör en ibruktagningsbesiktning för installationerna och ger dig ett protokoll över besiktningen. Besiktningsprotokollet är en försäkran som entreprenören ger om att elarbetena har utförts och kontrollerats i enlighet med bestämmelserna om elsäkerhet. Av protokollet framgår bl.a. uppgifter om arbetsobjektet, utredning över arbetets överensstämmelse med kraven samt inspektionernas och testernas resultat. Ett protokoll behöver inte utarbetas över mycket små installationsarbeten, t.ex. om installation av ett enskilt eluttag.

Vilka arbeten får lekmän utföra?

Information om elarbeten som är tillåtna för lekmän

Gör inte arbetena om du inte kan, utan anlita en fackman!


farlig elinstallation

Farlig elinstallation som en lekman gjort

 

Kontrollistor för hemmets elsäkerhet

  Kontrollista för elsäkerheten i hemmet (pdf) (på finska)