Rökventilationsanläggningar

Rökventilationsanläggningarnas överensstämmelse med kraven påvisas med en harmoniserad standard och med CE-märkning. De senaste förteckningarna över harmoniserade EN-standarder som gäller rökventilationsanläggningar finns på webbplatsen hEN Helpdesk och hittas med avancerad sökning genom att som TC-grupp välja CEN/TC 191.

Rökventilationsanläggningar används för att flytta rök från en eldsvåda ut från byggnaden eller från en annan konstruktion.

Under ledning av Finlands Standardiseringsförbund SFS har beretts nationella tillämpningsstandarder för vissa rökkontrollstandarder. I standarderna definieras klassvis kraven för rökkontrollanordningarna i byggnader som ska tillämpas i Finland. Standarder kan köpas från SFS.

Underhåll och service

Byggnadens ägare och innehavare ska hålla rökventilationsanläggningarna funktionsdugliga samt underhålla och inspektera anläggningarna på behörigt sätt. Installations- och serviceverksamheten för rökventilationsanläggningar är inte på samma sätt reglerad som vid brandlarmanläggningar och släckanläggningar.