Märkning på kosmetika

I artikel 19 i EU:s kosmetikaförordning anges vilka uppgifter om kosmetiska produkter ska finnas lätt åtkomliga för konsumenter på kosmetikaförpackningar. En del av märkningarna ska anges på bruksförpackningen, till exempel en tub, och på en eventuell yttre förpackning, till exempel en kartonglåda där tuben är förpackad. I kosmetiska produkter som säljs i Finland ska en del av informationen finnas på finska och svenska.

I tabellen nedan anges de märkningar som ska finnas på förpackningarna och vilka märkningar som ska anges på finska och svenska.

Selitteet: Käyttöpakkaukset = KP, Ulkopakkaukset = UP

Krav Bruksförpackning Yttre förpackning Ytterligare information
Den ansvariga personens namn och adress X X  
Ursprungsland * * *Ursprungslandet ska anges endast för produkter som importerats från länder utanför EU-/EES-området
Innehållsmängd på finska och svenska X X Med undantag för de förpackningar där innehållsmängden är mindre än 5 g eller 5 ml, gratisprover eller kosmetika som säljs i visst antal enheter
Hållbarhetstid, om produktens hållbarhet är högst 30 månader på finska och svenska X X

symbol on ett timglas 

- märkning eller sats ”parasta käytettynä ennen”/”bäst före utgången av”, varefter tidpunkten för hållbarhet (dd/mm/åååå eller mm/åååå)

Hållbarhet efter öppnande, om produktens hållbarhet är över 30 månader, dvs. s.k. PAO-märkning (Period After Opening) X X

symbol om en öppnad burk

Bild på en öppnad burk, där hållbarhetstiden i månader eller år anges. Månaden kan förkortas med bokstaven M

Bruksanvisningar på finska och svenska X X

symbol om ett häfte

Om det av praktiska skäl är omöjligt att ange nödvändiga anvisningar och varningar på produktens bruksförpackning och yttre förpackning, ska informationen anges på en etikett, dekal eller ett kort som bifogas till den kosmetiska produkten. Vidstående symbol på den yttre förpackningen eller behållaren hänvisar till att instruktionerna finns någon annanstans

Tillverkningspartiets nummer X* X *Tillverkningspartiets nummer kan anges endast på den yttre förpackningen
Produktens användningsändamål på finska och svenska X* X* *Om användningsändamålet inte framgår av produkten
Förteckning över beståndsdelar **   X

Kan anges endast på den yttre förpackningen. Informationen anges med hjälp av de generiska namn på beståndsdelar som anges i den ordlista som föreskrivs i artikel 33 (INCI). Om det inte finns något generiskt namn på beståndsdelen ska en beteckning från en allmänt erkänd nomenklatur användas.

Förteckningen ska föregås av ordet ”ingredients”.

** Se "Förteckning över beståndsdelar"

 

 

 

Förteckning över beståndsdelar

Observera detta i förteckningen över beståndsdelar

  • Förteckningen över beståndsdelar ska föregås av termen ”ingredients” och beståndsdelarna i kosmetika ska anges med s.k. INCI-namn.
  • Beståndsdelarna i kosmetika ska anges på förpackningen i fallande ordning efter vikt. Den beståndsdel som det finns mest av i produkten ska anges först i beteckningen över beståndsdelar. Beståndsdelar som förekommer i lägre koncentrationer än 1 % får förtecknas i valfri ordning i slutet av förteckningen över beståndsdelar.
  • De parfymråvaror som nämns i bilaga III till EU:s kosmetikaförordning ska anges med sina egna INCI-namn i förteckningen över beståndsdelar, om de koncentrationsgränser som nämns i bilaga III överskrids. Övriga parfymer eller aromatiska sammansättningar anges med orden ”parfum” eller ”aroma”.
  • Om en beståndsdel i en kosmetisk produkt förekommer i nanomaterialform, ska ordet ”(nano)” anges inom parentes efter INCI-namnet på denna beståndsdel.
  • Färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning får förtecknas i valfri ordning efter övriga kosmetiska beståndsdelar. I fråga om kosmetiska produkter som används i estetiskt syfte och som förekommer i flera nyanser får samtliga färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning och som används i de olika nyanserna nämnas i förteckningen. Om alla färgnyanser som förekommer anges på förpackningen, ska uttrycket ”kan innehålla” eller symbolen ”+/–” läggas till på förpackningen. CI-nomenklaturen (Colour Index) ska användas i tillämpliga fall.

Undantag och tilläggskrav

Om det av praktiska skäl är omöjligt att märka informationen på krävt sätt på förpackningarna, ska informationen anges på en etikett, en remsa eller en dekal som bifogas den kosmetiska produkten. Om detta av praktiska skäl är omöjligt, används vidstående symbol eller märkning på den yttre förpackningen för att hänvisa till att informationen finns någon annanstans.

Om det i fråga om små produkter av praktiska skäl är omöjligt att uppta uppgifterna på en etikett som fästs vid produkten, ska dessa uppgifter skyltas i omedelbar närhet av den kosmetiska produktens säljbehållare.

Parfym och aromatiska ämnen anges med orden ”parfum” eller ”aroma”, med undantag av parfymråvarorna i bilaga III, vilka anges med sitt eget INCI-namn.

I förteckningen över beståndsdelar ska beståndsdelar som förekommer som nanomaterial anges med termen ”(nano)” efter beståndsdelens INCI-namn.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen i kosmetika (CMR-ämnen)

Användningen av cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen, dvs. CMR-ämnen, är förbjuden i kosmetika (CLP-förordningen 1272/2008, bilaga VI, del 3, kategori 1A, 1B eller 2). Undantagsvis kan CMR-ämnen användas i kosmetiska produkter, om förutsättningarna i artikel 15, punkt 1 och 2 i EU:s kosmetikaförordning uppfylls.