Försäljningsvolymer för växtskyddsmedel

Uppgifter om försäljningsvolymer för växtskyddsmedel publiceras årligen i januari–februari. Statistik över försäljningsvolymer har samlats in i Finland ända sedan 1953. Tukes har ansvarat för att statistikföra försäljningsvolymerna sedan 2011.

Största delen av de växtskyddsmedel som släpps ut på marknaden i Finland är urea som är avsett för skogsbruk och behandlas separat i statistiken över försäljningsvolymer. Försäljningsvolymerna för övriga växtskyddsmedel, som huvudsakligen används inom jord- och trädgårdsbruk, har landat på kring drygt 1 500 ton verksamma ämnen under de senaste åren.

Produktgruppernas årliga försäljningsvolymer har följande storleksklasser:

  • Försäljningen av växtskyddsmedel som är avsedda för bekämpning av ogräs, dvs. herbicider, uppgår till cirka 1 200 ton verksamma ämnen.
  • Försäljningen av växtskyddsmedel som är avsedda för bekämpning av växtsjukdomar, dvs. fungicider, uppgår till cirka 200 ton verksamma ämnen.
  • Försäljningen av tillväxtreglerande medel uppgår till cirka 100 ton verksamma ämnen.
  • Försäljningen av växtskyddsmedel som är avsedda för bekämpning av skadedjur uppgår till cirka 30 ton verksamma ämnen.

Försäljningsvolymer har förändrats under tiden. Mer information i excel-fil.

Figur 1. Försäljningsvolymer för växtskyddsmedel som används för bekämpning av ogräs (A), växtsjukdomar (B) och skadedjur (C) samt tillväxtreglerande medel (D) åren 1953–2021. Uppgifterna anges i ton verksamt ämne. (excel-fil, 46 kb)

Försäljningsvolymerna av olika grupper av herbicider har förändrats märkbart under de senaste 40 åren. Försäljningsvolymen för glyfosat har ökat i jämn takt från 1970-talet. Nuförtiden uppgår den årliga försäljningen av glyfosat till runt 500–900 ton verksamt ämne. På motsvarande sätt har försäljningsvolymen för herbicider med fenoxisyra minskat. Den största förändringen skedde i början av 90-talet då kemiska isomerer som inte var effektiva mot ogräs bortskaffades från de verksamma ämnena. Försäljningsvolymen för herbicider med fenoxisyra har minskat från drygt 1 000 ton verksamt ämne under första halvan av 1980-talet till cirka 200–450 ton verksamt ämne. Till övriga herbicider hör bland annat lågdosherbicider dvs. sulfonureider, vars användningsvolym per hektar är mycket liten.

Försäljningsvolymen för glyfosat har ökat. Mer information i excel-fil nedan.

Figur 2. Försäljning av glyfosat (magenta), fenoxisyror (grå) och andra herbicider (cyan) i Finland 1976–2021. Uppgifterna anges i ton verksamt ämne. (excel, 31 kb)

Medel som används inom skogsbruket kan inte särskiljas entydigt i statistiken. Försäljningsvolymerna samlas in enligt preparat och preparatet kan ha flera olika användningsområden inom både jord- och skogsbruket. Preparat med urea är dock enbart avsedda för skogsbruk och deras andel av den totala försäljningen av växtskyddsmedel har ökat kraftigt sedan början av 2000-talet. Preparat som innehåller urea började marknadsföras som växtskyddsmedel år 2003. Försäljningen överskred försäljningen av övriga medel år 2012 och år 2020 stod den redan för 74 procent av försäljningsvolymen för alla växtskyddsmedel. Urea används för att bekämpa rotticka, vilket är obligatoriskt i Södra Finland vid största delen av de avverkningar som utförs i barrträdsdominerade skogar under växtperioden.

Försäljning av medel som är avsedda för användning i skog har ökat. Mer information i excel-fil nedan.

Figur 3.  Försäljning av medel som helt eller delvis är avsedda för användning i skog åren 2000–2021. Volymerna för medel som delvis används i skog anges som ett intervall, eftersom den faktiska användningsvolymen inte är känd. Uppgifterna anges i ton verksamt ämne. (excel-fil, 29 kb).

Preparaten har sedan år 2015 godkänts antingen för konsument- eller yrkesbruk. Konsumentprodukter står för mindre än 1 procent av den totala försäljningen. Efter en stadig nedgång ökade försäljningen av konsumentprodukter under 2021. Förändringen beror främst på försäljning av herbicider. Försäljningen av glyfosatpreparat minskade under åren 2015–2020 och ersattes av herbicider som innehåller olika karboxylsyror (till exempel pelargonsyra, kaprylsyra, kaprinsyra eller ättiksyra).

Försäljning av preparaten avsedda för konsumentbruk har minskat.

Figur 4. Försäljning av insekticider och fungicider (magenta) och herbicider (cyan) avsedda för konsumentbruk åren 2015–2021. Uppgifterna anges i ton verksamt ämne. (excel-fil, 29 kb)

Så samlas statistiken in

Tukes ska varje år lämna uppgifter om försäljningsvolymerna för de verksamma ämnena i växtskyddsmedel och en redogörelse för metoden för insamling av uppgifterna till EU:s statistikkontor (Eurostat).  Volymuppgifterna ska lämnas grupperade enligt EU:s förordning om statistik om bekämpningsmedel (EG 1185/2009). 

Innehavarna av produktgodkännanden för växtskyddsmedel ska senast den 31 mars varje år meddela Tukes produktförsäljningsvolymerna för året innan. Sedan 2021 har uppgifterna samlats in direkt via tjänsten Kemidigi.

Tillgång till information

De uppgifter om försäljningsvolymer för preparat som överlåtits till Tukes är sekretessbelagda handlingar (offentlighetslagen 621/1999, 24 § 1 mom. 20 punkten). Uppgifter om försäljningsvolymer per verksamt ämne behandlas på motsvarande sätt som sekretessbelagda, om denna volym indirekt kan kopplas till en viss tillståndshavare eller produkt. Tukes kan inte offentliggöra sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den som lämnar ut uppgifterna, men användningsrätt kan beviljas för volymuppgifter per verksamt ämne för vetenskaplig forskning eller statistikföring eller för ett sådant planerings- eller utredningsarbete som en myndighet utför. Den allmänna sekretesstiden enligt offentlighetslagen är 25 år. Tukes samlar in uppgifter om försäljningsvolymer för statistikföring på EU-nivå och är skyldig att i sin verksamhet iaktta även statistisk konfidentialitet (artikel 20 i EU:s statistikförordning (EG) nr 223/2009).

Volymuppgifterna för åren 1953–1998 finns för närvarande endast i Tukes fysiska arkiv och har inte lagrats elektroniskt.

För rätten att få tillgång till sekretessbelagda uppgifter ska en ansökan om tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling lämnas till Tukes registratorskontor ([email protected]). Tukes behandlar ansökan och bereder ett överklagbart beslut om den. En avgift kan tas ut enligt Tukes prislista för handläggningen av begäran om information.

Lagstiftning

EU:s växtskyddsmedelsförordning (1107/2009)

EU-förordning om statistik om bekämpningsmedel (1185/2009)

EU:s statistikförordning ((EG) Nr 223/2009)

Lagen om växtskyddsmedel (1563/2011)

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Se även

Naturresursinstitutet (Luke): 
Insamling av användningsvolymer för växtskyddsmedel vart femte år
Försäljningsvolymer för växtskyddsmedel i förhållande till den jordbruksmark som brukas

Statistik över försäljning och användning av växtskyddsmedel i EU-länderna (Eurostat):
- Pesticide sales (databas, metadata)
- Pesticide use in agriculture (databas, metadata)
- Harmonised risk indication (databas, metadata)

Statistik om försäljningen av växtskyddsmedel på global nivå: 
FAOSTAT
- Our World in Data: Pesticides

Historiska uppgifter om användningen av bekämpningsmedel i Finland: 
- Årliga publikationer av tidskrifterna Teknillisen kemian aikakauslehti och Kemia-Kemi fram till år 2003.
Bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruk 1953–1987