Försäljningsvolymer av växtskyddsmedel

De årliga försäljningsvolymerna av växtskyddsmedel har statistikförts i Finland ända sedan 1953. Tukes har ansvarat för denna statistik sedan 2011.

Sett till den totala försäljningen av växtskyddsmedel har andelen av medel som används inom skogsbruket kraftigt ökat under 2000-talet. Medan andelen av medel som används inom skogsbruket år 2000 var under en procent, var deras andel år 2017 hela 70 %. Största delen av försäljningen utgörs av urea som används för bekämpning av rotticka. Urea släpptes ut på marknaden 2003.

Inom jordbruket och trädgårdsbranschen använder man mest växtskyddsmedel som är avsedda för ogräsbekämpning. Det mest sålda verksamma ämnet är glyfosat.

 

Försäljningen av växtskyddsmedel som används inom jordbruket i Finland 1953–2017 (pdf, på finska)

Försäljning av växtskyddsmedel till jordbruks- och skogsbruksbruk i Finland 2000–2017 (pdf, på finska)

 

Hur statistiken samlas in och används

Innehavarna av produktgodkännanden för växtskyddsmedel ska årligen anmäla försäljningsvolymerna av sina preparat till Tukes. Tukes behandlar försäljningsuppgifterna och publicerar en sammanfattning av dem på sin webbplats.

Tukes ska lämna in de insamlade försäljningsuppgifterna till EU:s statistikkontor, Eurostat. Uppgifterna ska lämnas grupperade enligt EU:s förordning om statistik om bekämpningsmedel. Grupperingen avviker från det grupperingssätt som traditionellt använts i Finland. Den största skillnaden gäller statistikföringen av preparat som används inom skogsbruket.  I Finland statistikförs växtskyddsmedel som används inom skogsbruket som sin egen grupp. I Eurostats statistik finns ingen separat grupp för växtskyddsmedel som används inom skogsbruket, utan försäljningen av t.ex. det verksamma ämnet urea till skogsbruk statistikförs i gruppen ’Fungicider och baktericider’ (’Fungicides and bactericides’). Under åren 2011–2015 statistikfördes försäljningen av urea i gruppen ’Andra växtskyddsmedel’ (’Other plant protection products’).

Eurostat publicerar uppgifterna om försäljningsvolymerna i alla EU-länder i sin databas.

 

Statistik om försäljningsvolymerna av växtskyddsmedel i Finland 2017

Sammanfattning av försäljningen av växtskyddsmedel i Finland 2017 (pdf, på finska)

Försäljning för jordbruks- och trädgårdsbruk 2017:

  • Preparatens totala försäljningsvolym var 3 626 ton.
  • Den totala försäljningsvolymen av verksamma ämnen i preparaten var 1 327 ton.
  • Försäljningsvolymen av de verksamma ämnena minskade från föregående år med 16 %.
  • Andelen för preparat för ogräsbekämpning av den totala försäljningsvolymen av verksamma ämnen var 76 %.
  • Försäljningsvolymen av preparat för ogräsbekämpning räknat i verksamma ämnen var 1 007 ton, vilket är 258 ton mindre än under året före.
  • Det mest sålda verksamma ämnet var glyfosat med försäljningsvolym på 661 ton, 187 ton mindre än året före. 

Försäljning av glyfosat i Finland 1976–2017 (pdf, på finska)

Försäljning för skogsbruksbruk 2017:

  • Preparatens totala försäljningsvolym var 8 961 ton.
  • Den totala försäljningsvolymen av verksamma ämnen i preparaten var 3 039 ton.
  • Försäljningen av verksamma ämnen var på samma nivå jämfört med året före.
  • Det mest sålda verksamma ämnet var urea som används för bekämpning av rotticka. Ureans andel av den totala försäljningen var nära 100 %.

 

 

Lagstiftning

EU:s växtskyddsmedelsförordning (1107/2009)

EU-förordning om statistik om bekämpningsmedel (1185/2009)

Se även

Information om användningsvolymerna av växtskyddsmedel i Finland:

Naturresursinstitutet Luke, användning av växtskyddsmedel

Statistik om försäljningen av växtskyddsmedel i EU-länderna:

Eurostats årsbok: Agriculture, forestry and fishery statistics - 2016