Försäljningsvolymer av växtskyddsmedel

Försäljningsvolymer av växtskyddsmedel publiceras årligen i januari–februari med ett dröjsmål på cirka ett år. Statistik över försäljningsvolymer har insamlats i Finland ända sedan 1953. Tukes ansvarar för statistikföringen av försäljningsvolymerna. I Finland statistikförs växtskyddsmedel som används inom skogsbruk som sin egen grupp.

Försäljningsvolymerna av växtskyddsmedel som används inom jord- och trädgårdsbruk har landat på kring drygt 1 500 ton verksamma ämnen under de senaste åren.

 • Mest säljs växtskyddsmedel som är avsedda för bekämpning av ogräs dvs. herbicider. Det mest sålda verksamma ämnet inom herbicider är glyfosat. 
 • Fungicider som används för att bekämpa växtsjukdomar säljs för upp till cirka 200 ton verksamt ämne. 
 • Insekticider som används för att bekämpa skadeinsekter säljs minst, endast cirka 20–30 ton verksamt ämne. 
 • Försäljningsvolymen för tillväxtreglerande medel uppgick till cirka 50–100 ton verksamt ämne.

Försäljningen av växtskyddsmedel inom jord- och trädgårdsbruk har ökat sedan 1953. Försäljningen var störst i början av 80-talet då den uppgick till cirka 2 500 ton verksamt ämne. En betydlig minskning skedde i mitten av 90-talet, då försäljningsvolymen var under 1 000 ton verksamt ämne. Nuförtiden har försäljningen stabiliserats till cirka 1 500 verksamt ämne.

Bild 1. Försäljningsvolymer av växtskyddsmedel som används inom jord- och trädgårdsbruk från 1953 (excel-fil, 28 kb).

Sett till den totala försäljningen av växtskyddsmedel har andelen av växtskyddsmedel som används inom skogsbruk ökat kraftigt från början av 2000-talet. Medan andelen av medel som användes inom skogsbruk år 2000 var under en procent, var deras andel år 2018 hela 74 %. Största delen av försäljningen för användning inom skogsbruk utgörs av urea som används för bekämpning av rotticka. Urea släpptes ut på marknaden 2003. Det är obligatoriskt att bekämpa rotticka i Södra Finland vid avverkningar som utförs i barrträdsdominerade skogar under växtperioden.

Den totala försäljningsvolymen av växtskyddsmedel i Finland följer försäljningskurvan för medel som är avsedda för användning inom skogsbruk. Försäljningen av medel som används inom jord- och trädgårdsbruk har under de senaste åren uppgått till cirka 1 000–2 000 ton verksamt ämne. Försäljningen av medel som är avsedda för användning inom skogsbruk har ökat från 2002 till nästan 4 000 ton verksamt ämne.

Bild 2. Försäljningsvolymer av växtskyddsmedel som är avsedda för att användas inom jord- och trädgårdsbruk 2000–2018 (excel-fil, 19 kb). 

Försäljningsvolymerna av växtskyddsmedel i Finland 2018

Försäljning för jord- och trädgårdsbruk 2018:

 • Preparatens totala försäljningsvolym var 3687,1 ton.
 • Den totala försäljningsvolymen av verksamma ämnen i preparaten var 1 243,5 ton.
 • Försäljningsvolymen av de verksamma ämnena minskade från föregående år med 6 %.
 • Andelen för preparat för ogräsbekämpning av den totala försäljningsvolymen av verksamma ämnen var 79 %.
 • Försäljningsvolymen av preparat för ogräsbekämpning räknat i verksamma ämnen var 982 ton vilket är 24 ton mindre än under året innan.
 • Det mest sålda verksamma ämnet var glyfosat med en försäljningsvolym på 630 ton, dvs. 31 ton mindre än året innan. 

Försäljning för skogsbruksbruk 2018:

 • Preparatens totala försäljningsvolym var 10 670 ton.
 • Den totala försäljningsvolymen av verksamma ämnen i preparaten var 3 658 ton.
 • Jämfört med året innan ökade försäljningen av verksamma ämnen med 537 ton. Jämfört med 2017 ökade försäljningsvolymen av preparat med 1 709 ton.
 • Det mest sålda verksamma ämnet var urea som används för bekämpning av rotticka. Ureans andel av den totala försäljningen var nära 100 %.

Biologiska växtskyddsmedel

 • Den angivna enheten för halter (cfu/g–m/m %) i biologiska växtskyddsmedel har varierat 2011–2016, och därför är denna statistik inte särskilt representativ.

I tabellen nedan anges försäljningsvolymerna av verksamma ämnen i växtskyddsmedel 2018 och tabellen innehåller en jämförelse av preparatens försäljningsvolymer grupperade enligt användningsändamål och grupp av växtskyddsmedel i Finland under 2017 och 2018 (excel 12 kb).

Växtskyddsmedel för bekämpning av ogräs inom jord- och trädgårdsbruk

Försäljningsvolymerna av olika grupper av herbicider har förändrats märkbart under de senaste 40 åren. Försäljningsvolymen av glyfosat har ökat i jämn takt från 70-talet. Nuförtiden uppgår den årliga försäljningen av glyfosat till runt 500–900 ton verksamt ämne. På motsvarande sätt har försäljningsvolymen av fenoxiherbicider minskat. Den största förändringen skedde i början av 90-talet då kemiska isomerer som inte var effektiva mot ogräs bortskaffades från de verksamma ämnena. Försäljningsvolymen av fenoxiherbicider har minskat från drygt 1 000 ton verksamt ämne under första halvan av 80-talet till cirka 200–450 ton verksamt ämne. Till övriga herbicider hör bland annat lågdosherbicider dvs. sulfonureider, vars användningsvolym per hektar är mycket liten.

Sammanfattande diagram om förändringar i försäljningsvolymerna för herbicider sedan 1976. Försäljningsvolymen av glyfosat i rött har ökat från noll till cirka 500–900 ton verksamt ämne, försäljningsvolymen av fenoxiherbicider i grått har minskat under årtiondens lopp. Andelen för andra herbicider är liten. Nuförtiden säljs cirka 1,5–2 gånger mindre herbicider än på 80-talet.

Bild 4: Försäljning av fenoxisyror och glyfosat i Finland 1976–2018 (excel, 23 kb).

Så samlas statistiken in

Innehavarna av produktgodkännande för växtskyddsmedel ska årligen anmäla försäljningsvolymerna av sina preparat till Tukes. Tukes behandlar försäljningsuppgifterna och publicerar en sammanfattning av dem på sin webbplats.

Eurostat publicerar uppgifterna om försäljningsvolymerna i alla EU-länder i sin databas.
Tukes lämnar in de insamlade försäljningsuppgifterna till EU:s statistikkontor, Eurostat. Uppgifterna ska lämnas grupperade enligt EU:s förordning om statistik om bekämpningsmedel. Eurostat statistikför inte separat försäljningsvolymerna av preparat som godkänts för användning inom skogsbruk, men i Finland statistikförs dessa som en egen grupp. Försäljningsvolymerna för det verksamma ämnet urea som används inom skogsbruk statistikförs i Eurostats statistik i gruppen ”Fungicider”, medan de tidigare statistikfördes i gruppen ”Andra växtskyddsmedel”.

Lagstiftning

EU:s växtskyddsmedelsförordning (1107/2009)

EU-förordning om statistik om bekämpningsmedel (1185/2009)

Se även

Information om användningsvolymerna av växtskyddsmedel i Finland:

Naturresursinstitutet Luke, användning av växtskyddsmedel

Statistik om försäljningen av växtskyddsmedel i EU-länderna:

Eurostats årsbok: Agriculture, forestry and fishery statistics - 2016