Kvicksilver

Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som orsakar fara för människornas hälsa och för miljön överallt i världen. Kvicksilver transporteras genom olika ekosystem till konsumenter som befinner sig högst uppe i näringskedjorna. Ämnet fjärrtransporteras också i luften och sprids därigenom ut i miljön.

Största delen av kvicksilverutsläppen uppkommer inom produktion av nytt kvicksilver, förädling av kvicksilver och användning av kvicksilver i produkter och industriprocesser.

Användningen och utsläppen av kvicksilver har begränsats med en global konvention om kvicksilver, den s.k. Minamatakonventionen. Den har satts i verkställighet i EU-området med EU:s  kvicksilverförordning, som är direkt tillämplig lagstiftning i alla EU-länder.

Kvicksilver används främst vid tandvård. Till människan transporteras kvicksilver i huvudsak genom kosten. Tandamalgam är det främsta användningsobjektet för kvicksilver i Europeiska unionens område, och i kvicksilverförordningen finns begränsningar för dess användning. Användningen av kvicksilver till exempel i termometrar förbjöds för flera år sedan i EU:s REACH-förordning. 

Övervakning

I Finland övervakar Tukes iakttagandet av de förbud och begränsningar som gäller tillverkningen och utsläppandet på marknaden som föreskrivs i artikel 5 och 8 i kvicksilverförordningen. Tullen övervakar importen och exporten av produkter som innehåller kvicksilver, och NTM-centralerna och kommunernas miljöskyddsmyndigheter övervakar begränsningarna av användningen av kvicksilver. Finlands miljöcentral är den behöriga myndigheten i enlighet med kvicksilverförordningen. Undantaget är utvärderingen av nya produkter eller tillverkningsprocesser som innehåller tillsatt kvicksilver (artikel 8.3), i fråga om vilken den behöriga myndigheten är Tukes.

Användningen av kvicksilver begränsas också med många andra bestämmelser, till exempel i kosmetika, leksaker, el- och elektronikutrustning och mätanordningar.

Kvicksilverföreningarna finns i tjänsten KemiDigi i likhet med alla andra kemiska ämnen och blandningar.