Kylanordningsföretag och entreprenader inom kylbranschen

Att inleda verksamhet inom kylbranschen

Om ditt företag utför arbeten i kylbranschen, ska du ansöka om ett godkännande från Tukes, dvs. ett intyg för kylanordningsföretag, innan du kan inleda verksamheten. Tukes kan bevilja intyget om det i ditt företag finns en ansvarig person och en installatör/installatörer med tillräckligt behörighetsintyg och de nödvändiga arbetsredskapen.

Typiska arbeten inom kylbranschen är installations- och underhållsarbeten på luftvärmepumpar och vatten-luftvärmepumpar samt underhåll av luftkonditioneringsanordningar i fordon.

Den ansvariga personen ska se till att verksamheten uppfyller miljökraven och att installatörerna uppfyller behörighetskraven. Om den ansvariga personen även arbetar som installatör, ska hen uppfylla behörighetskraven för installatörer.

Så här ansöker du om intyg för kylanordningsföretag

Innan du skickar in en verksamhetsanmälan ska du försäkra dig om att alla de krav som verksamheten förutsätter är uppfyllda, dvs. En ansvarig person, en installatör/installatörer, behörighetsintygen och arbetsredskapen. Se även till att behörighetsansökningar av den ansvariga personen och personalen i förekommande fall har bifogats till verksamhetsanmälan. Tukes fakturerar även för nekande beslut.

Följande uppgifter förutsätter emellertid inte att den ansvariga personen innehar ett behörighetsintyg eller att företaget innehar ett intyg för kylanordningsföretag, utan ett behörighetsintyg för installatören räcker:

 • installations- och underhållsverksamhet som avser kylenheter av lastbilar och släpvagnar som används för kyltransporter
 • installations- och underhållsverksamhet som avser nedkylnings-, ventilations- och värmepumpanordningar i fartyg och vattenfarkoster
 • installations- och underhållsarbeten på elektriska kopplingsanordningar
 • tillvaratagande av lösningsmedel.

Handläggningstiden för behörighetsintyg och verksamhetsanmälningar är cirka 30 dagar.

Du kan kontrollera i Tukes register de enskilda personer och företag som har rätt att utföra arbeten inom kylbranschen.

Ändringar i verksamheten av kylanordningsföretag: byte av den ansvariga personen eller nedläggning av verksamheten

Vid väsentliga förändringar i företagets verksamhet, t.ex. fusionering, ändring av bolagsformen eller FO-numret eller byte av den ansvariga personen, ska Tukes meddelas om ändringarna senast inom tre månader efter det att förändringen har skett med en verksamhetsanmälan (sidan Blanketter, kylbranschen på Tukes.fi).Nedläggning av verksamheten ska också anmälas till Tukes.

Ansvarig person som säger upp sig

En ansvarig person ska meddela Tukes om hen säger upp sig. Anmälan kan göras med en blankett eller med ett fritt formulerat e-postmeddelande till adressen kirjaamo (at) tukes.fi.

Så här ansöker du om tillstånd för kylanordningsföretag

Verksamhetsbetingelserna i skick
Ansök om behörighetsintyg från Tukes. Anskaffa de anordningar och arbetsredskap som behövs i verk-samheten.

Verksamhet kan endast bedrivas av företag
Om ditt företag inte har ett FO-nummer, ansök om det hos Patent- och registerstyrelsen.

Skicka ansökan till Tukes innan verksamheten inleds

Godkännande och registrering
När Tukes har registrerat företaget i registret för verksamhetsutövare som ett kylanordningsföretag, kan företaget inleda sin verksamhet.

Frågor och svar

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.