Restaurangers mätning av alkoholdrycker


Företagare ansvarar för att alkoholdryckerna mäts upp med mätinstrument som verifierats enligt lagen om mätinstrument.

Volymmått d.v.s. överhällningsmått

Volymmåtten (överhällningsmått, s.k. spritmått, t.ex. 12 cl, 8 cl, 4 cl, 2 cl, 1,5 cl eller 1 cl) ska uppfylla lagen om mätinstrument. Volymmåtten måste inte verifieras under användningstiden om verifieringsstämpeln kan avläsas och måttet är oskadat.

De nya volymmått som tas i bruk måsta uppfylla kraven i mätinstrumentdirektivet, och har då en CE-märkning som på bild 1.

Märkning som anger överensstämmelse med kraven i mätinstrumentdirektivet.

Bild 1. Märkning som anger överensstämmelse med kraven i mätinstrumentdirektivet.

De gamla volymmåtten kan ha det nationella kontrollmärket som på bild 2. Gamla volymmått får användas om måttet är oskadat och märkningen kan läsas.  

Alkoholimitan kansallinen tarkastusmerkintä.

Bild 2. Det nationella kontrollmärket för alkoholmått

Alkoholdrycksmätare

Alkoholdrycksmätare (för sprit, vin, öl, cider och long drink) ska kontrolleras/verifieras

  • vart tredje år
  • alltid då förseglingen har brutits
  • när mätarens noggrannhet betvivlas.

Streckmått för utskänkning

Godkända volymmått med streckmärkning för utskänkning (streckmått/standardglas) är ett alternativ till överhällnings- eller spritmått och alkoholdrycksmätare.

Godkännande enligt mätinstrumentdirektivet (MID) av streckmått för utskänkning kan gälla alla portionsstorlekar och alla typer av alkoholdrycker. Glas med streckmått som är enhetliga med mätinstrumentdirektivet har en märkning som på bild 1.

När du använder godkända streckmått för utskänkning ska drycken alltid fyllas upp till strecket.

Verifiering av mätinstrument för utskänkning

Volymmått och glas med streckmått måste inte verifiering under användning om måttet är oskadat och märkningen kan läsas.

Öl- och ciderkranar, flaskmynningsmätare och alkoholdrycksmätare som kräver verifiering ska verifieras under användningstiden med minst 3 års mellanrum.

Verifieringen utförs av besiktningsorgan som Tukes har godkänt.

Kontrollerna av mätinstrument som används vid utskänkning framgår av följande tabell.

På ett verifierat mätinstrument finns en märkning som på bild 3, där tidpunkten för verifieringen framkommer.

Märke som anger att verifiering skett.

Bild 3. Märke som anger att verifiering skett. Här har den utförts i januari 2017.

Tabell 1. Mätinstrument som används vid utskänkning och kraven på dem.

Tidpunkt Före ibruktagning Efter ibruktagning
  Nationellt krav MID  
Mätinstrument Typkontroll Verifiering före ibruktagning Försäkran om överensstämmelse med kraven Verifiering under användningstiden
Flaskmynningsmätare - x x
Öl/cidermätare x x x

Alkoholijuoma-
mittarit

 

x x x

Överhällningsmått (sprit- och vinmått)

 

- - x -

Glas med streckmått

 

- - x -

1 Dessa mätinstrument omfattas inte av mätinstrumentdirektivet (MID), så nationella krav på typgodkännande och första verifiering gäller fortfarande.