Besiktning av hissen

Olika besiktningar av hissen görs under dess livslängd. En ny hiss besiktas i samband med att den tas i drift, på en hiss som är i bruk görs periodiska besiktningar och även ombyggnadsarbeten som görs på en hiss besiktas.

I hissäkerhetslagen stadgas också om besiktning av vissa anordningar som ingår i tillämpningsområdet för maskindirektivet: rulltrappor, rullramper, lätthissar, paternosterhissar för personbefordran och eldrivna lyftdörrar.

Information om besiktningar finns i större omfattning än på denna sida i Tukes-anvisningen Underhåll, ombyggnad och besiktning av hissar.

Periodisk besiktning

Tidpunkter för periodiska besiktningar:

  • Personhiss: första gången inom två år efter ibruktagning och därefter vartannat år.
  • Rulltrappa, rullramp, lätthiss, paternosterhiss för personbefordran: första gången inom två år efter idrifttagning och därefter vartannat år.
  • Eldriven lyftdörr, vars dörryta inte vrids till en rulle runt axeln, som inte är i privat bruk och vars lyfthöjd är över 2,9 meter: första gången inom fyra år efter ibruktagning och därefter med fyra års intervaller.

Vid en periodisk besiktning säkerställer besiktningsmannen att det är säkert att använda anordningen och att den underhålls på föreskrivet sätt. Vid besiktningen går besiktningsmannen igenom anordningens tekniska delar och kontrollerar att anordningens underhållsprogram är lämpligt för anordningen och att underhållsprogrammet har fullföljts.

Innehavaren av anordningen är skyldig att se till att periodiska besiktningar utförs på anordningen.

Periodiska besiktningar utförs av auktoriserade organ som Tukes har godkänt. Även lyftdörrar kan besiktas av auktoriserade besiktningsmän.

Ny besiktning

Hissen måste besiktas på nytt om besiktningsmannen vid en periodisk besiktning upptäcker allvarliga brister. Ny besiktning ska utföras inom tre månader. Det är inte nödvändigt att avbryta användningen av hissen, men bristerna ska åtgärdas snarast.

Besiktning av en ny hiss

Innan en ny hiss tas i bruk, ska leverantören av hissen se till att hissens överensstämmelse med kraven och dess säkerhet säkerställs (hissdirektiv 2014/33/EU). I praktiken gör man i samband med ibruktagningen antingen en slutbesiktning eller en ännu grundligare enhetsspecifik besiktning.
    
Då hissens överensstämmelse med kraven har säkerställts, fäster hissleverantören CE-märkningen i hissen och lämnar en försäkran om hissens överensstämmelse med kraven.

Anmälda organ kan besikta nya hissar. För Finlands del meddelar arbets-och näringsministeriet organet till Europeiska kommissionen, och därefter har det anmälda organet rätt att utföra besiktningar av hissar inom EU-området i enlighet med hissdirektivet.

Certifieringsbesiktning

För att säkerställa säkerheten hos rulltrappor, rullramper och lätthissar gör man en certifieringsbesiktning av dem inom tre månader efter ibruktagningen. På en lyftdörr som omfattas av kravet på periodisk besiktning genomför man en certifieringsbesiktning inom sex månader efter ibruktagningen. Certifieringsbesiktningen ska utföras på nytt om lyftdörren flyttas till en ny användningsplats.

Innehavaren av anordningen ska se till att en certifieringsbesiktning utförs.

Certifieringsbesiktningar utförs av auktoriserade organ som har godkänts av Tukes. Lyftdörrar kan också besiktas av auktoriserade besiktningsmän.

Besiktning av ombyggnadsarbeten

Med ombyggnadsarbete av en hiss avses att en hissdel eller en större anordningshelhet ersätts med en del eller konstruktion som avviker från den ursprungliga.

Ombyggnadsarbeten kan delas in i omfattande och mindre ombyggnadsarbeten.

En omfattande ombyggnad är en ombyggnad

  • för vilken objektet är hissens nominella hastighet, korgens vikt eller lyfthöjd eller
  • vid vilken bestämda säkerhetsrelaterade hissdelar läggs till, ändras eller ersätts med delar av annan typ.

Omfattande ombyggnadsarbeten benämns också renovering eller modernisering. Mindre ombyggnadsarbeten är andra än ovan avsedda omfattande ombyggnadsarbeten.

När omfattande ombyggnadsarbeten har gjorts på hissen, ska de ändrade delarna eller konstruktionerna besiktas av ett auktoriserat organ innan hissen tas i bruk. Vid besiktningen följs till tillämpliga delar en metod som grundar sig på enhetsspecifik besiktning av hissen (hissdirektivets bilaga VIII).

Det företag som utför ett mindre ombyggnadsarbete svarar för att arbetet överensstämmer med kraven. Innan hissen tas i bruk gör företaget en s.k. besiktning av eget arbete. Företaget uppdaterar ombyggnadsarbetet i hissens tekniska dokument och antecknar ombyggnadsarbetet i serviceboken. Ett auktoriserat organ besiktar ombyggnaderna i samband med nästa periodiska besiktning.