Tillverkarens befullmäktigade representant

En tillverkare kan om hen så önskar befullmäktiga en part som är etablerad inom EU att för tillverkaren uppfylla samtliga eller en del av de skyldigheter som tillhör tillverkaren. Befullmäktigandet ska upprättas skriftligt med preciseringar om vilka av tillverkarens skyldigheter som har anförtrotts representanten.

Maskinens tillverkare kan låta sin befullmäktigare representant att uppfylla en del eller samtliga av följande uppgifter:

  • att säkerställa att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som ska tillämpas på den
  • att säkerställa att teknisk dokumentation om maskinen finns tillgänglig
  • att se till att adekvata anvisningar medföljer maskinen
  • att utföra adekvat bedömning av överensstämmelse med kraven
  • att upprätta och underteckna en EG-försäkran om överenskommelse för maskinen
  • att fästa en CE-märkning på maskinen.