Tukes historia

Tukes har främjat säkerheten och tillförlitligheten i det finländska samhället sedan år 1995, till en början visserligen under ett annat namn.

Säkerhetsteknikcentralen eller Tukes uppstod år 1995 då Tekniska kontrollcentralen och Elinspektionscentralen sammanslogs. Övervakningen av konsumentsäkerheten överfördes från Konsumentverket till Säkerhetsteknikcentralen år 2010. En del av Tukes aktiviteter flyttades till Tammerfors.

Ett år senare, alltså år 2011, fick Tukes även överta ansvaret för övervakning av kemikalier, och myndighetens namn ändrades till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Samtidigt ökades antalet anställda med cirka 70 nya experter, som flyttade till Tukes från Livsmedelssäkerhetsverket Evira (nuvarande Livsmedelsverket), Finlands miljöcentral SYKE och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Samma år 2011 blev Tukes även en gruvmyndighet enligt gruvlagen.

Efter år 2011 har Tukes fått bl.a. följande nya uppgifter:

  • marknadsövervakning av kemikalier 2013
  • Finlands nationella ackrediteringsorgan FINAS blev en del av Tukes 2015
  • övervakningen av säkerheten i konsumenttjänster 2016
  • Fipoint-kontaktpunkten 2021.

Inspektions- och övervakningsuppgifterna anknutna till teknisk säkerhet och tillförlitlighet har emellertid en betydligt längre historia. Exempelvis myndighetsövervakningen av guld härstammar från 1500-talet och regleringen av tryckkärlens säkerhet från slutet av 1800-talet.