Överföring av exposiva varor i Finland och EES

För överföring av explosiva varor i Finland eller mellan Finland och EES-länder krävs ett dokument som Tukes har beviljat för förflyttningen, dvs. ett överföringsintyg. Mottagaren av de explosiva varorna ska ansöka om ett överföringsintyg från Tukes och skicka en kopia av intyget till avsändaren. Överföringsintyget ska skickas till avsändaren av de explosiva varorna före överföringen.

Mottagaren av de explosiva varorna ska inneha ett överföringsintyg även om hen hämtar de explosiva varorna själv.

Tukes beviljar ett överföringsintyg till en verksamhetsutövare inom branschen för explosiva varor

 • som enligt kemikaliesäkerhetslagen har rätt att förvärva explosiva varor och
 • vars registrerade bransch eller annan verksamhet anknyter till branschen för explosiva varor
 • som har lämnat en anmälan för registrering till Tukes.

En avgift uppbärs för överföringsintyget enligt Tukes prislista.

Enligt kemikaliesäkerhetslagen får explosiva varor förvärvas av:

 • den som har tillstånd att tillverka explosiva varor
 • den som har tillstånd att upplagra explosiva varor
 • den som har annan rätt att upplagra explosiva varor i samband med handel, t.ex. ett näringstillstånd enligt skjutvapenlagen att idka handel med patroner till skjutvapen
 • en rörelse som utför sprängnings- och brytningsarbeten och i vars tjänst finns en laddare som ansvarar för de explosiva varorna och som innehar ett giltigt kompetensbrev för laddare.

I registreringsanmälan till Tukes ska man ange de uppgifter som nämns på blanketten för överföring i Finland eller EES. Dessa omfattar bl.a. verksamhetsutövarens FO-nummer, som krävs även av en enskild laddare som erbjuder laddningstjänster. Ett överföringsintyg kan endast beviljas en fysisk eller juridisk person som är verksam inom branschen för explosiva varor i Finland och vars registrerade bransch eller annan verksamhet anknyter till branschen för explosiva varor.

Överföringsintyget ska på begäran visas för Tukes och polisen.

Med överföringsintyg påvisas att de explosiva varor som man förfogar över är tillåtna vid överföring, upplagring och förvaring. I överföringen av explosiva varor ingår ofta också transport. Överföringsintygen ersätter inte transporthandlingar som krävs enligt transportbestämmelserna för farliga ämnen.

Explosiva varior som befriats från överföringsbestämmelserna

Bestämmelser om överföring av explosiva varor gäller inte pyrotekniska artiklar, patroner till skjutvapen, krut som en enskild person med rätt att inneha skjutvapen skaffar för eget behov eller explosiva varor som är avsedda för försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller polisen.

Överföring av explosiva varor i Finland

Överföring av explosiva varor från en plats till en annan i Finland förutsätter en anmälan till Tukes. Anmälan kan lämnas in med blanketten för registreringsanmälan (E-tjänster).

OBS! På grund av den onormal situationen kan behandlingstiden för ansökan förlängas. Mer information: [email protected] och [email protected]

I registreringsanmälan anger sökanden sina kontaktuppgifter och en redogörelse om sin rätt att förvärva explosiva varor. Man kan bevisa sin rätt att förvärva explosiva varor t.ex. med en kopia av ett giltigt kompetensbrev för laddare.

Kravet på ett överföringsintyg gäller inte överföringar inom ett fabriks- eller lagerområde eller inom en arbetsplats.

Överföringsintyget gäller i fem år, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Om kompetensbrev för laddare som innehas av en enskild näringsidkare går ut inom fem år, kommer överföringsintyget att gå ut samtidigt med kompetensbrevet. Om den laddare som är affärens ansvariga person byts yt medan överföringsintyget är giltigt, ska man redogöra för den nya ansvariga personen och dennes kompetens till Tukes så fort som möjligt. Anmälan om förändringen kan lämnas in via e-post till adressen kirjaamo (at) tukes.fi. Bifoga en kopia av den nya ansvariga personens kompetensbrev till ditt meddelande.

Överföring av explosiva varor mellan Finland och EES-länder (gammalt förfarande på papper)

Överföring av explosiva varor inom Europeiska unionens område förutsätter ett internationellt överföringsintyg av mottagaren av de explosiva varorna. Överföringen måste godkännas av myndigheterna i det mottagande landet, transitländer och ursprungslandet. Tukes kan bevilja överföringsintyg för upprepade överföringar eller för en gång. Överföringsintyg beviljas för en viss tid och det är giltigt högst 2 år. När överföringen av explosiva varor slutar i Finland, skickar mottagaren av varorna en anmälan till Tukes på blanketten överföringsintyg. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • namn och adresser på avsändare, mottagare och arrangör för överföringen av de explosiva varorna
 • mängden explosiva varor
 • handelsnamnen, beskrivningarna, ändamålen och UN-numren för de explosiva varorna
 • uppgifter om de explosiva varornas överensstämmelse med kraven, om de explosiva varorna för första gången överlåts för distribution eller bruk inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • transportsättet och rutten samt vid behov gränsövergångsställena inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • enstaka överföring eller upprepade överföringar
 • önskad giltighetstid, maximal tid är 2 år från beviljandet

För registreringsanmälan om en internationell överföring ska man inom EU använda blanketten Överföring av explosiva varor inom gemenskapen. EU har ställt vissa tekniska krav på blanketten, varför den blankett som finns på Tukes webbplats inte kan laddas ned för elektronisk hantering av anmälan, utan du kan beställa en Word-blankett från Tukes. Blanketten kan fyllas i på dator. Skicka den ifyllda blanketten per e-post eller om detta inte går, med vanlig brevpost till Tukes.

Vid import av explosiva varor till Finland ska importören före överföringen skicka avsändaren ett överföringsintyg med godkännande av Tukes. Överföringsintyget påvisar att den explosiva varan får importeras till Finland. Myndigheten i det avsändande landet ska också markera sitt godkännande på blanketten så att den explosiva varan kan exporteras.

Om överföringen av explosiva varor i samband med import eller export sker via andra EES-länder, ska godkännande inhämtas från de behöriga myndigheterna i alla transiteringsländer. Under överföringen ska överföringsintyget uppvisas för myndigheterna på begäran.

När överföringen av en explosiv vara påbörjas i Finland och avslutas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller när en explosiv vara anländer till Finland utan att gå via Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska överföringsintyg för överföringen sökas hos Tukes. Det överföringsintyg som ansöks avser den del av transporten som sker i Finland.

Överföring av explosiva varor mellan Finland och EES-land (nytt elektroniskt förfarande)

SCEPYLT det elektroniska systemet för överföringsintyg för explosiva varor (övervaknings- och skyddssystem för explosiva varor i syfte att förhindra och bekämpa terrorism) togs i bruk i Finland i januari 2020. Systemet ersätter det gamla internationella överföringsintyget på papper för explosiva varor i de fall då överföring av explosiva varor sker helt inom de länder som är anslutna till systemet. I andra fall används det gamla överföringsförfarandet.

SCEPYLT-förfarandet för överföringsintyg kan användas om överföringen av de explosiva varorna endast sker inom följande länders område:

 • Portugal, Spanien, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Sverige och Finland.

Det elektroniska förfarandet för överföringsintyg fungerar så att mottagaren av försändelsen av explosiva varor med överföringsblanketten skickar samma uppgifter om överföringen som tidigare har skickats per post eller e-post, till den behöriga myndigheten i sitt land. Om överföringen slutar i Finland kan mottagaren i Finland be Tukes om en Word-blankett som fylls i på dator. Den ska skickas ifylld tillbaka till Tukes antingen per e-post eller om detta inte går, med vanlig brevpost.

Myndigheterna för därefter in uppgifterna i SCEPYLT-systemet och sätter igång ett myndighetsgodkännande mellan de länder som berörs av överföringen av försändelsen av explosiva varor.

Myndigheten i avsändarlandet skriver ut överföringsintyget och skickar det till mottagaren. Den ursprungliga myndighetsutskriften ska medfölja överföringarna (inte kopior), så därför ska man fästa speciell uppmärksamhet vid förvaringen av dokumentet.

Bokföringsplikt

Den som överlåter explosiva varor ska föra bok över de explosiva varorna.

I samband med överföring av explosiva varor ska det företag eller den person som har rätt att tillverka, upplagra, använda, överföra eller handla med explosiva varor, dvs. ett företag inom branschen för explosiva varor, ska upprätthålla en fil som innehåller åtminstone följande uppgifter:

•    de inkomna explosiva varorna och namnen på avsändarna av varorna
•    de avsända explosiva varorna och namnen på mottagarna av varorna samt numren för överlåtelseintygen
•    de explosiva varor som finns i lagret
•    de explosiva varor som använts i den egna verksamheten.

Filen ska bevaras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen skedde. Filen ska uppvisas till övervakningsmyndigheten på begäran.

Närmare bestämmelser om bokföringen av ett företag inom branschen för explosiva varor finns i förordningen om övervakning av explosiva varor.

Import- och exporttillstånd för explosiva varor

För import av explosiva varor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska man enligt kemikaliesäkerhetslagen ansöka om ett importtillstånd från Tukes. Vidare krävs ett överföringsintyg för överföringen av de explosiva varorna. Bestämmelser om det som ska anges i ansökan om ett importtillstånd finns i förordningen om övervakning av explosiva varor.

För export av explosiva varor som är avsedda för civilt bruk finns det inget exporttillståndsförfarande då varorna exporteras till ett EES-land eller ett land utanför EES-området.

För explosiva varor som är avsedda för militärt bruk gäller de förfaranden som avses i lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990). Den behöriga myndigheten för exporten av dessa explosiva varor är försvarsministeriet. Överföringsintyg krävs inte för explosiva varor som är avsedda för militärt bruk.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information om bestämmelserna om överföring och import av explosiva ämnen lämnas av Tukes Produkter-enhet. Blanketter för internationell överföring av explosiva ämnen kan också beställas från enheten.