Överföring av exposiva varor i Finland och EES

För överföring av explosiva varor i Finland eller mellan Finland och EES-länder krävs ett dokument som Tukes har beviljat för förflyttningen, dvs. ett överföringsintyg. Mottagaren av de explosiva varorna ska ansöka om ett överföringsintyg från Tukes och skicka en kopia av intyget till avsändaren. Överföringsintyget ska skickas till avsändaren av de explosiva varorna före överföringen.

Mottagaren av de explosiva varorna ska inneha ett överföringsintyg även om hen hämtar de explosiva varorna själv.

Tukes beviljar ett överföringsintyg till en verksamhetsutövare inom branschen för explosiva varor

 • som enligt kemikaliesäkerhetslagen har rätt att förvärva explosiva varor och
 • vars registrerade bransch eller annan verksamhet anknyter till branschen för explosiva varor
 • som har lämnat en anmälan för registrering till Tukes.

En avgift uppbärs för överföringsintyget enligt Tukes prislista.

Enligt kemikaliesäkerhetslagen får explosiva varor förvärvas av:

 • den som har tillstånd att tillverka explosiva varor
 • den som har tillstånd att upplagra explosiva varor
 • den som har annan rätt att upplagra explosiva varor i samband med handel, t.ex. ett näringstillstånd enligt skjutvapenlagen att idka handel med patroner till skjutvapen
 • en rörelse som utför sprängnings- och brytningsarbeten och i vars tjänst finns en laddare som ansvarar för de explosiva varorna och som innehar ett giltigt kompetensbrev för laddare.

I registreringsanmälan till Tukes ska man ange de uppgifter som nämns på blanketten för överföring i Finland eller EES. Dessa omfattar bl.a. verksamhetsutövarens FO-nummer, som krävs även av en enskild laddare som erbjuder laddningstjänster. Ett överföringsintyg kan endast beviljas en fysisk eller juridisk person som är verksam inom branschen för explosiva varor i Finland och vars registrerade bransch eller annan verksamhet anknyter till branschen för explosiva varor.

Överföringsintyget ska på begäran visas för Tukes och polisen.

Med överföringsintyg påvisas att de explosiva varor som man förfogar över är tillåtna vid överföring, upplagring och förvaring. I överföringen av explosiva varor ingår ofta också transport. Överföringsintygen ersätter inte transporthandlingar som krävs enligt transportbestämmelserna för farliga ämnen.

Explosiva varior som befriats från överföringsbestämmelserna

Bestämmelser om överföring av explosiva varor gäller inte pyrotekniska artiklar, patroner till skjutvapen, krut som en enskild person med rätt att inneha skjutvapen skaffar för eget behov eller explosiva varor som är avsedda för försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller polisen.

Överföring av explosiva varor i Finland

Överföring av explosiva varor från en plats till en annan i Finland förutsätter en anmälan till Tukes. Anmälan kan lämnas in med blanketten för registreringsanmälan.

I registreringsanmälan anger sökanden sina kontaktuppgifter och en redogörelse om sin rätt att förvärva explosiva varor. Man kan bevisa sin rätt att förvärva explosiva varor t.ex. med en kopia av ett giltigt kompetensbrev för laddare.

Kravet på ett överföringsintyg gäller inte överföringar inom ett fabriks- eller lagerområde eller inom en arbetsplats.

Överföringsintyget gäller i fem år, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Om kompetensbrev för laddare som innehas av en enskild näringsidkare går ut inom fem år, kommer överföringsintyget att gå ut samtidigt med kompetensbrevet. Om den laddare som är affärens ansvariga person byts yt medan överföringsintyget är giltigt, ska man redogöra för den nya ansvariga personen och dennes kompetens till Tukes så fort som möjligt. Anmälan om förändringen kan lämnas in via e-post till adressen kirjaamo (at) tukes.fi. Bifoga en kopia av den nya ansvariga personens kompetensbrev till ditt meddelande.

Överföring av explosiva varor mellan Finland och ett EES-land

För överföring av explosiva varor i EES-området från och till Finland eller överföringen sker via Finlands territorium, ska man ansöka om ett överföringsintyg från Tukes. Tukes kan bevilja ett överföringsintyg partispecifikt eller till viss tid. Enligt förordningen om övervakning av explosiva varor ska följande uppgifter lämnas i ansökan:

 • namn och adress på avsändaren av de explosiva varorna och dem som ordnar överföringen
 • mängden explosiva varor
 • handelsnamnen, beskrivningarna, ändamålen och UN-numren för de explosiva varorna
 • uppgifter om de explosiva varornas överensstämmelse med kraven, om de explosiva varorna för första gången överlåts för distribution eller bruk inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • transportsättet och rutten samt vid behov gränsövergångsställena inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • det uppskattade avgångs- och ankomstdatumet.

Vissa EES-länder kräver ett separat dokument för varje överföring. Att bevilja ett partispecifikt överföringsintyg förutsätter mycket detaljerad information när du ansöker om intyget hos Tukes.

För registreringsanmälan om en internationell överföring ska man inom EU använda  blanketten Överföring av explosiva varor inom gemenskapen. EU har ställt vissa tekniska krav på blanketten, varför den blankett som finns på Tukes webbplats inte kan laddas ned för elektronisk hantering av anmälan. Den officiella blanketten kan beställas från Tukes.

Vid import av explosiva varor til Finland ska inportören före överföringen skicka avsändaren ett överföringsintyg med godkännande av Tukes. Överföringsintyget påvisar att den explosiva varan får importeras till Finland. Myndigheten i det avsändande landet ska också märka sitt godkännande på blanketten så att den explosiva varan kan exporteras.

Vid export av explosiva varor till ett EES-land ska avsändaren innan hen skickar varorna få godkännande av den behöriga myndigheten i mottagarlandet på överföringsintyget. Innan blanketten skickas utomlands ska den förses med Tukes godkännande. Skicka blanketten till Tukes per brev.

Om överföringen av explosiva varor i samband med import eller export sker via andra EES-länder, ska godkännande inhämtas från de behöriga myndigheterna i alla transiteringsländer. Under överföringen ska överföringsintyget uppvisas till myndigheterna på begäran.

När överföringen av en explosiv vara påbörjas i Finland och avslutas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller när en explosiv vara anländer till Finland utan att gå via Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska överföringsintyg för överföringen sökas hos Tukes. Det överföringsintyg som ansöks avser den del av transporten som sker i Finland.

Bokföringsplikt

Den som överlåter explosiva varor ska föra bok över de explosiva varorna.

I samband med överföring av explosiva varor ska det företag eller den person som har rätt att tillverka, upplagra, använda, överföra eller handla med explosiva varor, dvs. ett företag inom branschen för explosiva varor, ska upprätthålla en fil som innehåller åtminstone följande uppgifter:

•    de inkomna explosiva varorna och namnen på avsändarna av varorna
•    de avsända explosiva varorna och namnen på mottagarna av varorna samt numren för överlåtelseintygen
•    de explosiva varor som finns i lagret
•    de explosiva varor som använts i den egna verksamheten.

Filen ska bevaras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen skedde. Filen ska uppvisas till övervakningsmyndigheten på begäran.

Närmare bestämmelser om bokföringen av ett företag inom branschen för explosiva varor finns i förordningen om övervakning av explosiva varor.

Import- och exporttillstånd för explosiva varor

För import av explosiva varor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska man enligt kemikaliesäkerhetslagen ansöka om ett importtillstånd från Tukes. Vidare krävs ett överföringsintyg för överföringen av de explosiva varorna. Bestämmelser om det som ska anges i ansökan om ett importtillstånd finns i förordningen om övervakning av explosiva varor.

För export av explosiva varor som är avsedda för civilt bruk finns det inget exporttillståndsförfarande då varorna exporteras till ett EES-land eller ett land utanför EES-området.

För explosiva varor som är avsedda för militärt bruk gäller de förfaranden som avses i lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990). Den behöriga myndigheten för exporten av dessa explosiva varor är försvarsministeriet. Överföringsintyg krävs inte för explosiva varor som är avsedda för militärt bruk.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information om bestämmelserna om överföring och import av explosiva ämnen lämnas av Tukes Produkter-enhet. Blanketter för internationell överföring av explosiva ämnen kan också beställas från enheten.