Farliga kemikalier inom industrin

Lagring och hantering av farliga kemikalier ska ske enligt lagar och förordningar. Produktionsanläggningen är ansvarig för att reglerna följs.

Om kemikalier lagras och hanteras i en stor omfattning, förutsätter verksamheten ett tillstånd som beviljas av Tukes.

Notera följande när anläggningen hanterar kemikalier:

  • Kraven i kemikaliesäkerhetslagen gäller all lagring och hantering av kemikalier oavsett omfattningen.
  • Anläggningar som hanterar och lagrar kemikalier ska identifiera risksituationer som kemikalier orsakar i anläggningens verksamhet.
  • Om riskerna inte kan avlägsnas ska man förbereda sig för olyckor.
  • Arbetet ska vara systematiskt och omfatta de olika skedena av anläggningens livscykel.

Avsikten med lagstiftningen är att förebygga olyckor som orsakas av kemikalier och begränsa de konsekvenser som de kan medföra för människor, egendom eller miljön.

På dessa sidor kan du klarlägga omfattningen av din verksamhet och hitta information om god praxis samt om tillstånds- och övervakningsförfaranden.

Övervakning av kemikalieanläggningar

Omfattande lagring och hantering av farliga kemikalier övervakas av Tukes. Hantering och lagring av kemikalier i mindre omfattning övervakas av räddningsmyndigheten. Bedöm om din verksamhet är omfattande eller inte.

Tukes övervakar på följande sätt att produktionsanläggningarna uppfyller de skyldigheter de är ålagda:

  • tillstånd
  • inspektioner
  • dokumentkontroll.

Kuva vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnan jakautumisesta.

Bild av hur övervakningen av hanteringen och lagringen av farliga kemikalier fördelas.

Kemikaliers mängd och klassificering

Övervakande myndighet

Hantering och lagring i liten omfattning (Räddningsverket)

Omfattande hantering och lagring (Tukes)

Verksamhetens omfattning

Anläggningar som kräver tillstånd

Anläggningar som kräver ett dokument över säkerhetsprinciperna

Anläggningar som kräver en säkerhetsrapport

Besiktningsintervaller

5 år

3 år

1 år

Säkerhet och farliga kemikalier inom industrin

Anläggningens placering
Utred de eventuella faror som verksamheten medför och ta hänsyn till dem vid anläggningens placering.

Planering
Kontrollera att verksamheten är möjlig enligt planeringen.

Tillstånd
Är verksamheten omfattande? Ansök i så fall om tillstånd.

Anläggningens livscykel
Kontrollera anläggningens säkerhet under de olika skedena av dess livscykel.

Anläggningens drift och ledning
Utveckla och upprätthåll säkerhetsverksamhet på ett målmedvetet sätt.

Inspektioner
Med hjälp av inspektioner säkerställer Tukes att anläggningen uppfyller tillståndsvillkoren och lagstiftningen.