Registrering av en tryckbärande anordning

En ägare eller innehavare av en tryckbärande anordning ska registrera anordningar som kan medföra betydande fara.

Gör så här för att registrera en tryckbärande anordning:

Besiktningsorganet utför besiktningen av den tryckbärande anordningen och sköter registreringen i Tukes. Tukes antecknar den tryckbärande anordningen i registret.

Till exempel följande tryckbärande anordningar ska registreras:

  • tryckluftsbehållare, tryck x volym över 3 000 bar x liter
  • behållare för gasol, tryck x volym över 1 000 bar x liter
  • autoklaver, tryck x volym över 200 bar x liter
  • tryckackumulatorer för maskiner, tryck x volym över 10 000 bar x liter eller gasutrymmets tryck x volym är över 3 000 bar x liter
  • ångpannor med undantag av små ånggeneratorer
  • hetvattenpannor med fast bränsle effekt över 1 MW, med olja eller naturgas effekt över 10 MW.

Besiktningsorganet ger mer ingående instruktioner om registreringsgränserna för tryckbärande anordningar och om gränsernas tillämpning.

Vid registreringen behandlas följande frågor med besiktningsorganet:

  • den tryckbärande anordningens tekniska specifikationer
  • placering
  • den tryckbärande anordningens ägares och innehavares kontaktuppgifter
  • den tryckbärande anordningens driftsövervakare och driftsövervakare i reserv.

Periodiska besiktningar ska göras för registrerade tryckbärande anordningar med regelbundna intervaller.