Användning och bortskaffande av kreosotimpregnerat trä

Kreosot, eller kreosotolja, är ett destillat av stenkolstjära, som är en effektiv och giftig träskyddskemikalie. Trä som behandlats med kreosot är till färgen mörkbrunt och det har en karakteristisk lukt. Kreosot är ett verksamt ämne som är mycket skadligt för miljö och hälsa och måste elimineras helt på lång sikt. Att begränsa användningen till endast absolut nödvändiga användningsområden är nödvändigt för att hålla människors och miljömässiga exponering till ett minimum.

Kreosot har godkänts på nytt som biocidämne på 2022. Godkännandeförordningen innehåller nya begränsningar för användningen av kreosotprodukter och trä impregnerat med kreosot. 

Från och med den 30 april 2023 får endast sliprar och stolpar av el- och telekommunikationsledningar impregneras i EU:s medlemsstater med kreosotberedningar och endast i de länder som bedömer dessa behov på deras territorium. Det finns fortfarande ett behov av dessa användningsområden i Finland. Den 31 januari 2023 offentliggjorde Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats en förteckning över medlemsstater där kreosotbehandlade sliprar eller elstolpar får släppas ut på marknaden.

Märkningen av kreosotbehandlat trä som släpps ut på marknaden efter den 30 april 2023 ska innehålla följande uppgifter:

  • Endast tillåtet för användning som järnvägssliper eller Endast tillåtet för användning som el- eller telefonstolpe.
  • Under lagringen ska det behandlade träet inte finnas tillgängligt för allmänheten. Åtgärder ska vidtas för att förebygga obehörig tillgång. Behandlat trä måste lagras på ett ogenomträngligt hårt underlag eller på ett absorberande material för att förhindra avrinning till miljön samt under tak eller presenning. Allt spill eller kontaminerat material måste samlas in på plats och bortskaffas som farligt avfall.
  • Behandlat trä får endast släppas ut på marknaden i de medlemsstater som förtecknas av Europeiska kemikaliemyndigheten. 

Impregneringsanläggningar får endast släppa ut sliprar och elstolpar på marknaden i de EU-länder som finns upptagna på den förteckning som upprätthålls av Europeiska kemikaliemyndigheten. Trä som exporteras utanför EU får impregneras utan begränsningar.

 

Användningen av kreosotimpregnerade trävaror har begränsats. Observera att dessa kreosotimpregnerade trävaror:

  • de är avsedda endast för yrkesmässigt och industriellt bruk,
  • de inte får överlåtas till konsumenter,
  • de får användas endast i friledningsstrukturer, som permanent står i beröring med marken, såsom elstolpar och andra stolpar och järnvägssyllar,
  • det är möjligt att använda upp lager av trä impregnerat före 30.4.2023 i broar eller andra motsvarande bärande utomhuskonstruktioner,
  • kreosotimpregnerat trä som tas ur bruk klassas som farligt avfall, därför ska det föras till separat uppsamling vid avfallsstationen. Det får inte brännas i hushåll.


Användningen av kreosotimpregnerat trä övervakas i allmänhet av kommunens miljöskyddsmyndighet. Ansvarsområdet för de myndigheter som övervakar att kemikalielagstiftningen efterföljs finns på övervakningens webbsida Vem övervakar vad? 

Lagstiftning

REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 bilaga XVII


Överlåtelse av kreosotimpregnerade trävaror till konsumenter och användningen inomhus, i konstruktioner som står i kontakt med näringsväxter eller foder samt i lekplatser och inom andra utomhus befintliga rekreationsområden som kan ge upphov till upprepad hudkontakt har varit förbjuden sedan 20.6.1996 (Statsrådets beslut 1405/1995 (upphävt))


Användningen av kreosotimpregnerat trä i trädgårdsmöblemang och leksaker har varit förbjuden sedan 30.6.2003 (Statsrådets förordning 8/2003 (upphävd)).