Användning och bortskaffande av kreosotimpregnerat trä

Kreosot, det vill säga kreosotolja, är ett destillat av stenkolstjära och det är en effektiv och giftig träskyddskemikalie. Kreosot används bland annat för industriell impregnering av järnvägsyllar och elstolpar. Trä som behandlats med kreosot är till färgen mörkbrunt och det har en karakteristisk lukt. Kreosot består av hundratals organiska föreningar, av vilka största delen är farliga för miljön eller hälsan.

Användningen av kreosotimpregnerade trävaror har begränsats. Observera att dessa kreosotimpregnerade trävaror:

 • är avsedda endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.
 • inte får överlåtas till konsumenter
 • får användas endast i friledningsstrukturer, som permanent står i beröring med marken, såsom elstolpar och andra stolpar och järnvägssyllar samt i broar eller andra motsvarande bärande utomhuskonstruktioner.

Kreosotimpregnerat trä som tas ur bruk klassas som farligt avfall, därför ska det föras till separat uppsamling vid avfallsstationen. Det får inte brännas i hushåll.

Det är förbjudet att använda kreosotimpregnerat trä:

 • inomhus
 • i leksaker
 • i lekparker
 • i parker, trädgårdar eller andra rekreationsområden utomhus, där huden upprepade gånger kan komma i kontakt med kreosotimpregnerat trä
 • I trädgårdsmöbler
 • i konstruktioner som står i kontakt med näringsväxter eller foder eller i förpackningsmaterial.

 Kreosot

 • kan irritera huden, ögonen och andningsorganen
 • kan ge upphov till en allergisk hudreaktion
 • kan förorsaka bl.a. cancer och förändringar i arvsmassan
 • fäster sig inte vid träet permanent utan det löser sig och avdunstar i omgivningen
 • lukten stannar i kreosotimpregnerat trä under hela träets brukstid
 • beståndsdelarna i kreosotet kan förstöra grundvattnet samt skada organismerna i marken och vattnet, varför kreosotimpregnerade trävaror inte borde användas eller förvaras nära brunnar och grundvattenområden.


Användningen av kreosotimpregnerat trä övervakas i allmänhet av kommunens miljöskyddsmyndighet. Ansvarsområdet för de myndigheter som övervakar att kemikalielagstiftningen efterföljs finns på kemikalieövervakningens webbsidor. (Länk till rätt sida)

Lagstiftning

REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 bilaga XVII


Överlåtelse av kreosotimpregnerade trävaror till konsumenter och användningen inomhus, i konstruktioner som står i kontakt med näringsväxter eller foder samt i lekplatser och inom andra utomhus befintliga rekreationsområden som kan ge upphov till upprepad hudkontakt har varit förbjuden sedan 20.6.1996 (Statsrådets beslut 1405/1995 (upphävt))


Användningen av kreosotimpregnerat trä i trädgårdsmöblemang och leksaker har varit förbjuden sedan 30.6.2003 (Statsrådets förordning 8/2003 (upphävd)).