Har jag nanomaterial?

Nanomaterial är kemiska material med en partikelstorlek på 1–100 nanometer (nm). Nanopartiklar har en stor yta i förhållande till sin vikt och merparten av partikelns atomer finns på dess utsida. Till följd av den ringa storleken kan nanomaterial ha annorlunda egenskaper än samma material i bulkstorlek.

Nanomaterial används inom nästan alla industribranscher och i alla produktklasser, exempelvis i industriella kemikalier, kosmetika och läkemedel. Typiska industriella material på den europeiska marknaden är metaller, metalloxider samt kolbaserade partiklar. Andra material är bl.a. cellulosa, vars användning i nano- och mikroformat i olika tillämpningar är föremål för forskning.

Nanomaterial i EU-lagstiftningen

EU:s kemikalielagstiftning eller REACH- och CLP-förordningen gäller även nanomaterial.  På samma sätt som materials farliga egenskaper ska nanoformernas farliga egenskaper bedömas och en trygg användning säkerställas. Specialbestämmelser som gäller nanomaterial finns även i den branschvisa lagstiftningen, exempelvis gällande biocider, elektronik, livsmedel och kosmetik.

Europeiska kommissionen har gett en rekommendation enligt vilken definitionen på nanomaterial borde basera sig enbart på storleken av ett materials beståndsdelar och inte beakta riskegenskaperna. Denna definition omfattar naturliga ämnen, biprodukter och tillverkade ämnen.

Tillverkarens skyldigheter

Alla ämnen som omfattas av REACH-förordningen som ett företag tillverkar eller importerar till EU-området i en mängd av minst ett ton under ett år, ska registreras. Registreringen kan även gälla tillverkaren av ett föremål eller EU-importören, om föremålet ger ifrån sig ämnet med avsikt. Beroende på mängden tillverkat och till EU-området importerat ämne ska tillverkaren och/eller importören när ämnet registreras ange vilken effekt på människors hälsa och miljön ämnet har, även när det gäller farliga nanoformer, samt ge en bedömning av exponering under ämnets hela livscykel. Samma skyldighet gäller nanomaterial.

Om ett nanomaterial har farliga egenskaper ska dessa anmälas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och de ska märkas och förpackas så att ämnena kan användas säkert.

Företagen ska i samband med REACH-registreringen bedöma de åtgärder i anslutning till säkerheten som olika användningar av nanomaterial kräver. I Europeiska kemikaliemyndighetens anvisningshandlingar får företagen mer stöd för individualisering av nanoformer och anmälan om deras egenskaper.