Maskinens importör och distributör

Importör

Med maskinens importör avses en part som importerar maskinen från området utanför EES till EU-marknaden t.ex. för försäljning.

Maskinens importör har följande skyldigheter:

  • att försäkra sig om att tillverkaren har utfört adekvat bedömning av överensstämmelse med kraven för maskinen
  • att försäkra sig om att tillverkaren har upprättat teknisk dokumentation om maskinen
  • att försäkra sig om att en CE-märkning har fästs på maskinen
  • att försäkra sig om att EG-försäkran om överenskommelse samt adekvata anvisningar, i Finland både på finska och svenska, medföljer maskinen
  • att i förekommande fall samarbeta med den nationella marknadsövervakningsmyndigheten.

Distributör

Med maskinens distributör avses en part som t.ex. Säljer en maskin som tillverkats inom EES ekker som redan tidigare har importerats till EES.

Maskinens distributör har följande skyldigheter:

  • att försäkra sig om att en CE-märkning har fästs på maskinen
  • att försäkra sig om att EG-försäkran om överenskommelse samt adekvata anvisningar, i Finland både och svenska, medföljer maskinen
  • att i förekommande fall samarbeta med den nationella marknadsövervakningsmyndigheten.

Språket i dokumenten

Om ursprungliga anvisningar eller Eg-försäkran om överensstämmelse inte finns på det officiella språket eller de officiella språken i det land där maskinen ska användas, ska en översättning till detta eller dessa språk tillhandahållas av tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant eller av den som för in maskinen i språkområdet i fråga. Dessa översättningar ska vara märkta med texten "Översättning”.

Den som för in maskinen på den finländska marknades ska således antingen erhålla översättningar av anvisningar och försäkran om överensstämmelse till finska och svenska från tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant eller översätta eller låta äversätta anvisningarna själv.

Importörens eller distributörens eget varumärke

En importör eller en distributör anses vara tillverkare då

  • importören eller distributören släpper ut en produkt på marknaden i sitt eget namn eller varumärke
  • importören eller distributören ändrar på en produkt som redan har släppts ut på marknaden på ett sätt som kan inverka på hur kraven uppfylls.

Tillverkarens skyldigheter överförs till importören eller distributören också i de fall där importören eller distributören ändrar på en maskin som redan släppts ut på marknaden på ett sätt som kan inverka på hur kraven uppfylls.

Mer information om tillverkarens skyldigheter finns på sidan Maskinens tillverkare.