Nationella produktbestämmelser

Medlemsstaternas nationella speciallagstiftning om produktbestämmelser eller produktkrav kan gälla exempelvis:

  • egenskaper som förutsätts hos produkten, t.ex. kvalitet, prestanda, säkerhet eller mått.
  • krav på produkten t.ex. med avseende på försäljningsnamn, terminologi och symboler, testning och testningsmetoder eller förpackning och påskrift.
  • krav som ställs på produkten för att skydda konsumenten eller miljön och som påverkar produktens livscykel efter att den har placerats på marknaden (användning, återvinning, återanvändning eller bortskaffande) om de på ett betydande sätt kan påverka produktens sammansättning och saluföring.

I tabellen nedan samlas krav som gäller produkter. Lagstiftningen uppdateras och förändras ofta. Därför är det inte möjligt att omedelbart uppdatera alla ändringar i tabellen. Aktörerna inom ekonomin ansvarar för att all relevanta lagstiftning iakttas. 
Tabellen presenterar en sammanställning av produktinformation och: 

  • nationella regler och föreskrifter;
    nationellt genomförande av EU:s regelverk samt
    kontaktuppgifter till behöriga myndigheter.

Samma produkt kan omfattas av tillsyn enligt olika föreskrifter och tillsyn över en produkt kan tillhöra flera olika myndigheter.  

En tabell över produktkraven i Finland (pdf, 619 kb)