Allmänkemikalier

För växtskyddsändamål är det tillåtet att använda vissa godkända allmänkemikalier.

Vad avses med allmänkemikalie?

Med allmänkemikalie avses ett verksamt ämne som används i bekämpning av växtsjukdomar eller skadeinsekter och där ämnet i fråga uppfyller de följande kriterierna:

  • Det verksamma ämnet används i allmänhet inte för växtskyddsändamål, men är ändå till nytta för växtskyddet, antingen som sådant eller i en produkt som består av ämnet och ett enkelt utspädningsmedel (vatten).
  • Det verksamma ämnet släpps inte ut på marknaden som växtskyddsmedel.
  • Det verksamma ämnet har inte identifierats som ett ämne med farliga egenskaper.
  • Det verksamma ämnet inte är endokrinstörande och orsakar inte neurotoxiska eller immunotoxiska effekter.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gör en bedömning av allmänkemikalien och kommissionens ständiga kommitté godkänner den som allmänkemikalie.

De verksamma ämnen som uppfyller kraven för livsmedel enligt definition i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 anses vara allmänkemikalier.

Efter det att ett verksamt ämne har godkänts som en allmänkemikalie får ämnet i fråga användas i EU:s medlemsstater utan individuellt godkännande. Till skillnad från växtskyddsmedlen gäller godkännande för användning av allmänkemikalier tills vidare. 

Agera ansvarsfullt, följ anvisningar och begränsningar

Även om de godkända allmänkemikalierna är allmänt kända eller används allmänt som livsmedel, bör man i användning för växtskyddsändamål följa de angivna anvisningarna och begränsningarna, så att de eventuella riskerna för människan och miljön kan undvikas. 

Användning av allmänkemikalier främjas enligt programmet för hållbar användning av växtskyddsmedel. I handlingsprogrammet fastställs att hållbara, ekologiska, fysikaliska och icke-kemiska metoder ska prioriteras framför kemiska metoder om de andra metoderna är tillfredsställande i bekämpning av skadegörare. 

Använd allmänkemikalier för växtskyddsändamål enligt fastställda behov, på ett korrekt sätt och genom att följa bruksanvisningar. 

Det är inte tillåtet att använda en allmänkemikalie i bekämpning av skadegörare eller sjukdomar om allmänkemikalien inte markerats som godkänd i databasen för bekämpningsmedlen. 

Användning i ekologisk produktion

Det är tillåtet att använda allmänkemikalier i ekologisk produktion om de uppfyller livsmedelskriterierna och är av vegetabilisk eller animaliskt ursprung.  De allmänkemikalier som är tillåtna inom EU finns i listan över tillåtna ämnen i ekologisk produktion (se rättsakten nedan).

Lämpligt redskap för användning

Allmänkemikalier kan användas med liknande redskap som andra växtskyddsmedel. Redskapet som behövs beror på storleken av arealen som ska behandlas. För stora behandlingsarealer kan användas traktordrivna sprutor, i hemmaträdgården kan en sprayflaska eller manuell tryckspruta vara ett tillräckligt redskap. Dessutom kan batteridrivna ryggsprutor användas. Kontrollera det korrekta sättet att använda och rengöra den spridningsutrustning du valt med importören eller återförsäljaren. 

Tillväxtstadier i tabell

I granskningsrapporter för allmänkemikalier har de tillåtna behandlingstidpunkterna för bekämpning av sjukdomar och skadegörare fastställts med BBCH-skalan. Skalans första nummer beskriver växtstadiet i bredare omfattning och det andra numret anger det exaktare växtstadiet inom skalan. Växtskalan utvecklades ursprungligen för stråsäd och skalan varierar något mellan olika växttyper och -arter. För några växter används inte alla växtstadier.

0 (00-09) Groning, övervintringsfas för lövträd
1 (10-19) Början av tillväxt, bladutveckling, bladtillväxt för lövträd
2 (20-29) Bestockning, utveckling av sidoskott
3 (30-39) Stråskjutning, tillväxt av huvudskott, tillväxt av den ovanjordiska delen.
4 (40-49) Flaggbladets slida vidgas, tillväxt av knölrötter, utveckling av de ätbara delarna
5 (50-59) Blomställningarna synliga, knoppstadium
6 (60-69) Blomning
7 (70-79) Axens mjölkmognad, baljornas utveckling, frukternas utveckling
8 (80-89) Axens degmognad, mognad av frön, mognad av frukter
9 (90-99) Skördemognad, tillväxten tar slut

Allmänkemikalier

Lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) N:o 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165 om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa