Rester av verksamma ämnen (MRL) 

Växtskyddsmedel används i odlingar för att bekämpa växtskadegörare och för att reglera växtens tillväxt, så att den skörd som ska bli mat blir så stor och säker som möjligt. Användningen av växtskyddsmedel är noga reglerad. Även om växtskyddsmedlet används på rätt sätt kan rester av det verksamma ämnet i växtskyddsmedlet finnas kvar i behandlade produkter. 

Gränsvärdet MRL (Maximum Residue Level) fastställs för det verksamma ämnet i växtskyddsmedlet vid behov på grundval av en allsidig bedömning. MRL avser den lagliga övre gränsen för resthalter i livsmedel eller foder. MRL anges i milligram ämne per kilogram livsmedel (mg/kg).

Gränsvärdena ska vara säkra för konsumenten

Gränsvärdena grundar sig på god jordbrukssed. God jordbrukssed avser tillåten användning av växtskyddsmedlet enligt dess bruksanvisning. 

Exponeringen för rester via kosten bedöms genom att matkonsumtionsdata kombineras med resthalten. Resthalten härrör från fältförsök där skörden har behandlats i enlighet med god jordbrukssed för växtskyddsmedlet. Resultatet av exponeringen jämförs med de toxikologiska referensvärdena för det verksamma ämnet. 

ADI (Acceptable Daily Intake) är ett acceptabelt dagligt intag som innebär en uppskattning av den mängd av ett ämne i livsmedlet som människor kan exponeras för dagligen under hela sitt liv utan någon märkbar hälsorisk. ADI uttrycks i mg/kg kroppsvikt per dygn. 

ARfD (Acute Reference Dose) är den akuta referensdosen för exponering, dvs. en uppskattning av den mängd av ett ämne i livsmedlet som kan konsumeras under en kort tid, vanligtvis under ett dygn, utan någon märkbar risk. ArfD uttrycks i mg/kg kroppsvikt. 

ADI och ARfD baseras på den lägsta dosnivå av ämnet som observerats i djurstudier utan några biverkningar. När dessa värden fastställs ska en säkerhetsfaktor användas för att täcka skillnader i känslighet mellan arter och individer för eventuella biverkningar. Säkerhetsfaktorn är vanligen 100.  
När gränsvärdet fastställs får dessa toxikologiska referensvärden inte överskridas. Vissa verksamma ämnen har bedömts vara så säkra att det inte behövs några toxikologiska referensvärden och MRL-värden för dem. 

De flesta MRL-värden är betydligt lägre än vad som krävs för konsumentsäkerheten. Ett överskridande av MRL innebär alltså inte automatiskt någon fara för konsumenternas hälsa. 
Livsmedelsverket samordnar övervakningen av växtskyddsmedelsrester i Finland.

Så här fastställs MRL inom EU

Växtskyddsmedlets användning för ett visst användningsområde kan godkännas först när dess verksamma ämne har ett gällande MRL-värde som täcker eventuella växtskyddsmedelsrester i livsmedel. Om det befintliga MRL-värdet kräver en ändring, ska sökanden lämna in en MRL-ansökan. 

Sökande är till exempel företag som ansöker om tillstånd för växtskyddsmedel. Sökanden ska lämna in en MRL-ansökan och omfattande undersökningsmaterial antingen till den medlemsstat där växtskyddsmedlet ska godkännas eller till den utsedda rapporterande staten för det verksamma ämnet. En bedömningsrapport ska utarbetas av medlemsstaten. Bedömningsrapporten ska vidarebefordras till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa, som utarbetar ett motiverat yttrande om den. 

När Efsas yttrande är färdigt ska kommissionen utarbeta ett förslag till förordning om ändring av MRL. MRL-värdet föreslås endast ändras om de stränga forskningskraven uppfylls och Efsa inte har konstaterat någon risk för konsumentens hälsa. Medlemsstaternas företrädare röstar om förslaget till förordning. Därefter överlämnas förslaget till förordning ännu till Europaparlamentet och rådet för granskning. Den antagna förordningen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

EU:s MRL-databas

De MRL-värden som fastställts i EU finns i den databas över MRL-värden som kommissionen för.

Länk till MRL-databasen

MRL-ansökan

Tukes svarar för bedömningen av MRL-ansökningarna i Finland. Om du vill skicka in en ansökan om MRL-värde till oss, skriv då till: [email protected]

Anvisningar för utarbetande av en ansökan om MRL-värde finns på kommissionens webbplats.