REACH-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH-förordningen) publicerades i EU:s officiella tidning 30.12.2006. Efter detta har förordningen justerats och ändrats flera gånger om.

REACH-förordning: (EG) nr 1907/2006
Observera att den konsoliderade, uppdaterade REACH-förordningen med ändringar finns på samma webbplats. Den konsoliderade versionen innehåller inte förordningens inledande del, som endast återfinns i den ursprungliga REACH-förordningen. 

Innehållsförteckningen för REACH-förordningen

AVDELNING I

ALLMÄNNA FRÅGOR
Artiklar 1–4

Kapitel 1

Syfte, tillämpningsområde och tillämpning

Kapitel 2

Definitioner och allmänna bestämmelser

AVDELNING II

REGISTRERING AV ÄMNEN
Artiklar 5–24

Kapitel 1

Allmän registreringsplikt och allmänna informationskrav

Kapitel 2

Ämnen som betraktas som registrerade

Kapitel 3

Registreringsplikt och informationskrav för vissa typer av isolerade intermediärer

Kapitel 4

Gemensamma bestämmelser för alla registreringar

Kapitel 5

Övergångsbestämmelser som skall tillämpas på infasningsämnen och anmälda ämnen

AVDELNING III

GEMENSAMT UTNYTTJANDE AV DATA OCH
UNDVIKANDE AV ONÖDIG TESTNING
Artiklar 25–30

Kapitel 1

Syften och allmänna regler

Kapitel 2

Bestämmelser för icke-infasningsämnen och registranter av infasningsämnen som inte har förhandsregistrerat

Kapitel 3

Bestämmelser för infasningsämnen

AVDELNING IV

INFORMATION I DISTRIBUTIONSKEDJAN
Artiklar 31–36

AVDELNING V

NEDSTRÖMSANVÄNDARE
Artiklar 37–39

AVDELNING VI

UTVÄRDERING
Artiklar 40–54

Kapitel 1

Utvärdering av registreringsunderlag

Kapitel 2

Ämnesutvärdering

Kapitel 3

Utvärdering av intermediärer

Kapitel 4

Gemensamma bestämmelser

AVDELNING VII

TILLSTÅND
Artiklar 55–66

Kapitel 1

Tillståndskrav

Kapitel 2

Beviljande av tillstånd

Kapitel 3

Tillstånd i distributionskedjan

AVDELNING VIII

BEGRÄNSNING AV  TILLVERKNING, UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN OCH ANVÄNDNING AV VISSA FARLIGA ÄMNEN OCH  BLANDNINGAR
Artiklar 67–73

Kapitel 1

Allmänna frågor

Kapitel 2

Begränsningsförfarande

AVDELNING IX

AVGIFTER
Artikel 74

AVDELNING X

KEMIKALIEMYNDIGHETEN
Artiklar 75–111

AVDELNING XI

FÖRTECKNING ÖVER KLASSIFICERINGAR OCH MÄRKNINGAR
Upphävd med CLP-förordningen

AVDELNING XII

INFORMATION
Artiklar 117–120

AVDELNING XIII

BEHÖRIGA MYNDIGHETER
Artiklar 121–124

AVDELNING XIV

VERKSTÄLLIGHET
Artiklar 125–127

AVDELNING XV

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER
Artiklar 128–141

BILAGA I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BEDÖMNING AV ÄMNEN OCH UTARBETANDE AV KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTER


BILAGA II

KRAV AVSEENDE SAMMANSTÄLLNINGEN AV SÄKERHETSDATABLAD

BILAGA III

KRITERIER FÖR ÄMNEN SOM REGISTRERAS I MÄNGDER MELLAN 1 OCH 10 TON

BILAGA IV

UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSPLIKTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.7 a

BILAGA V

UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSPLIKTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.7 b

BILAGA VI

INFORMATIONSKRAV SOM AVSES I ARTIKEL 10

BILAGA VII

STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 TON

BILAGA VIII

STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 10 TON

BILAGA IX

STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 100 TON

BILAGA X

STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 000 TON

BILAGA XI

ALLMÄNNA REGLER OM ANPASSNING AV DET TESTFÖRFARANDE SOM ANGES I BILAGORNA VII–X

BILAGA XII

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR NEDSTRÖMSANVÄNDARES BEDÖMNING AV ÄMNEN OCH UTARBETANDE AV KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTER

BILAGA XIII

KRITERIER FÖR IDENTIFIERING AV LÅNGLIVADE, BIOACKUMULERANDE OCH TOXISKA ÄMNEN SAMT MYCKET LÅNGLIVADE OCH MYCKET BIOACKUMULERANDE ÄMNEN

BILAGA XIV

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN FÖR VILKA DET KRÄVS TILLSTÅND

BILAGA XV

DOKUMENTATION

BILAGA XVI

SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS

BILAGA XVII

BEGRÄNSNINGAR AV TILLVERKNING, UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN OCH ANVÄNDNING AV VISSA FARLIGA ÄMNEN, BLANDNINGAR OCH VAROR

 

Nationella undantag

Statsrådets förordning 647/2009 om undantag från bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen
(asbestfibrer, blykarbonat, blysulfater och arsenikföreningar)

Kommissionens förordningar om verkställigheten av REACH-förordningen

Här hittar du länkar till sidor med både ursprungliga och konsoliderade förordningar:

  • Kommissionens förordning 340/2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten
  • Kommissionens förordning 40/2008 om testmetoder
  • Kommissionens genomförandeförordning 2016/9 om gemensamt inlämnande och utnyttjande av data
  • Komissionens genomförandeförordning 2019/1692 om tillämpningen av vissa bestämmelser om registrering och gemensamt unyttjande av data efter det att den slutliga tidsfristen för
    registrering av infasningsämnen har löpt ut
  • Komissionens genomförandeförordning 2020/1435 om registranters skyldighet att uppdatera sina registreringar
  • Kommissionens genomförandef örordning 2021/876 om fastställande av regler för tillämpningen vad gäller ansöknin gar om tillstånd och omprövningsrapporter för användning av ämnen i tillverkningen av reservdelar till befintliga varor och vid reparation av varor och sammansatta produkter som inte längre tillverkas och om ändring av förordning 340/2008

Rättsfall på ECHA:s webbplats