Importörens skyldigheter

I lagstiftningen som hänför sig till produkter avses med en importör ett företag inom EU som importerar produkter från områden utanför EU till EU-marknaden.

Importören ansvarar för att produkterna uppfyller de europeiska kraven och eventuella nationella specialkrav. Om importören misstänker att produkten inte uppfyller de krav som ska tillämpas, kan importören inte sälja produkten på EU-marknaden innan produkten överensstämmer med kraven.

En importör betraktas som en tillverkare, om importören

 • släpper ut produkten på marknaden under sitt eget namn eller varumärke
 • ändrar på en produkt som redan har släppts ut på marknaden, vilket kan inverka på hur kraven uppfylls.

Vilka åtgärder ska vidtas innan en produkt förs in på EU-marknaden?

Innan produkten släpps ut på marknaden, ska importören försäkra sig om att produktens tillverkare har

 • genomfört de lagstiftade förfarandena för bedömningen av överensstämmelse
 • upprättat den tekniska dokumentation som krävs
 • upprättat en  EU-försäkran om överensstämmelse
 • fäst de märkningar som krävs på produkten, t.ex. en CE-märkning

Importören ska ange följande uppgifter om sig själv på produkten:

 • namn
 • registrerad produktnamn eller registrerat varumärke
 • adress.

Om det inte är möjligt att ange dessa uppgifter på produkten, kan uppgifterna anges på produktens förpackning eller ett dokument som medföljer produkten.

I Finland ska importören försäkra sig om att produkten åtföljs av de erfordrade dokumenten, såsom bruks-, monterings- och underhållsanvisningar samt övrig nödvändig säkerhetsinformation på finska och svenska. Om tillverkaren inte har översatt anvisningar och säkerhetsinformation till finska och svenska, ansvarar importören för översättningen.

Importören ska försäkra sig om att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven.

Förpliktelser efter att produkten har släppts ut på marknaden 

Importören ska spara en kopia på EU-försäkran om överensstämmelse i 10 år efter det att produkten har släppts ut på marknaden och hålla den tillgänglig för Tukes. Importören ska också försäkra sig om att hen kan lämna den tekniska dokumentationen till Tukes vid begäran. Importören ska samarbeta med myndigheten.

Importören ska i 10 år spara identifikationsuppgifter om de företag som har levererat produkter till importören och om de företag som importören levererat produkter till.

Importören ska undersöka de klagomål som lämnats om produkterna, produkter som inte överensstämmer med kraven och returer av produkter och föra bok över dessa vid behov. Importören ska i förekommande fall vidta korrigerande åtgärder på basis av klagomål, returer o.d. Om importören i vissa fall förutsätter åtgärder av försäljarna, ska importören informera försäljarna om dessa fall.

Några direktiv och förordningar innehåller krav på att importören utför tester som baseras på provtagninga på produkter som redan släppts ut på marknaden för att skydda konsumenters och övriga slutanvändares hälsa och säkerhet samt miljön. Detta krav gäller situationer där tester anses vara nödvändiga p.g.a. de risker som förknippas med produkterna. Kravet gäller vissa produkter som ska typgranskas, såsom enkla tryckkärl, personlig skyddsutrustning och ATEX-utrustning samt t.ex. situationer där importören har mottagit ett exceptionellt stort antal klagomål eller det vid marknadsövervakningsmyndighetens övervakning har upptäckts ett stort antal av produkter som inte överensstämmer med kraven.

Vad händer om produkten inte överensstämmer med kraven?

En importör får endast släppa ut på marknaden produkter som uppfyller kraven.

Om importören misstänker att en produkt som hen släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven, ska importören omedelbart vidta åtgärder såsom

 • ändra produkten så att den överensstämmer med kraven
 • dra bort produkten från marknaden
 • ordna återkallelse av produkten.

Importören ska informera marknadsövervakningsmyndigheten om att produkten inte överensstämmer med kraven och om alla åtgärder som vidtagits, om produktens egenskaper medför en risk för säkerheten, hälsan eller miljön.

Importörens skyldigheter i korthet

Försäkra dig om att produkten överensstämmer med kraven
Som importör ansvarar du för att produkterna uppfyller de europeiska kraven och eventuella nationella specialkrav.

Kontrollera de åtgärder som åligger produktens tillverkare
Försäkra dig om att produktens tillverkare har genomfört förfarandet för bedömningen av överensstämmelse och upprättat de dokument som krävs innan du för in produkten på EU-marknaden.

Spara i 10 år
En kopia på Eu-försäkran om överensstämmelse och identifieringsuppgifter om de företag som du har köpt produkter av och som du har levererat produkter till.

En produkt som inte överensstämmer med kraven?
Vidta åtgärder utan dröjsmål.