Innehavaren av och driftledaren för en elanläggning

Innehavaren av en elanläggning och elanläggningens driftledare spelar en stor roll i att ta hand om elanläggningens säkerhet. Därför har man definierat vissa skyldigheter för dem i lag.

Innehavaren av en elanläggning

Innehavaren av en elanläggning är oftast dess ägare. Innehavaren kan också vara till exempel en hyresgäst.

Innehavaren av en anläggning ska

 • ge driftledaren tillräckliga möjligheter att leda och övervaka drifts-, service- och underhållsarbeten
 • se till att elsystemets skick och säkerhet hålls under uppsikt och att upptäckta brister och fel avhjälps tillräckligt snabbt
 • se till att man på förhand gör ett underhållsprogram för elanläggningen som upprätthåller elsäkerheten
 • se till att bestämda besiktningar, anmälningar m.m. görs, till exempel periodiska besiktningar, samt att eventuella ändringsanmälningar görs till Tukes
 • ge driftledaren nödvändiga uppgifter om de bygg-, ändrings- och reparationsarbeten som utförts på elsystemet samt om besiktningarna i anslutning till dessa.

Elanläggningens driftledare 

Driftledaren för en elanläggning är den ansvarsperson som innehavaren av en elanläggning utnämner för elanläggningar av klass 2 och 3. Driftledaren måste vara en fysisk person med intyg på tillräcklig behörighet. 

Innehavaren av en elanläggning ska utnämna en driftledare för anläggningar av klass 2 och 3

 • om elanläggningen innefattar delar med över 1 000 V nominell spänning, t.ex. en transformatorstation med högspänning, anläggningsklasser 2C och 3C. Med detta avses inte sådan utrustning som matas från ett lågspänningselnät (≤1 000 V) och som i sig själv har högspänning eller
 • om elanläggningens anslutningseffekt är över 1 600 kVA. Med detta avses summan av anslutningseffekterna på elanslutningarna för en innehavare av en fastighet eller en enhetlig fastighetsgrupp. 

Uppgifter för elanläggningens driftledare

Driftledaren sörjer för eller övervakar följande saker å sina och innehavaren av elanläggningens vägnar:

 • att elanläggningens skick övervakas tillräckligt med regelbunden övervakning av underhåll och service
 • att brister och fel som upptäckts i elanläggningen avhjälps tillräckligt snabbt
 • att de som självständigt utför och övervakar driftarbeten och med dem jämförbara arbeten för elanläggningen har tillräcklig behörighet eller annars tillräcklig yrkeskunskap och att dessa personer är instruerade för sina uppgifter
 • att det finns ett planlagt underhållsprogram som upprätthåller elsäkerheten i elanläggningen och täcker hela anläggningen inklusive delar med lågspänning
 • att det är tryggt att driva elanläggningen och att det vidtas åtgärder för anläggningen enligt service- och underhållsprogrammet
 • att det förs bok över utförandet av arbeten enligt programmet
 • att de föreskrivna periodiska besiktningarna av elanläggningarna görs – besiktningen ska göras av en auktoriserad inspektör eller ett auktoriserat organ. De eventuellt upptäckta fel som har protokollförts åtgärdas.
 • att de ibruktagnings- och certifieringsbesiktningar som författningarna kräver för tilläggs-, ändrings- och utvidgningsarbeten har utförts
 • att besiktningsprotokollen har överlämnats till innehavaren och de upptäckta bristerna har åtgärdats
 • att de anmälningar som innehavaren är skyldig att göra görs
 • att de redskap, ritningar, scheman och anvisningar som behövs för att driva och sköta anläggningen är tillgängliga och uppdaterade.

Det är bra om elanläggningens innehavare och driftledaren gör ett skriftligt avtal om hur driftledaren ska sköta sina uppgifter. I avtalet bör det tydligt framgå hur uppgifterna ska skötas och vilken av parterna som ansvarar för att göra vad i praktiken. Driftledaren är i alla fall skyldig att övervaka att verksamheten uppfyller kraven i gällande författningar och bestämmelser.

Att utnämna och ändra driftledare

Innehavaren av elanläggningen utnämner en driftledare och meddelar vem det är till Tukes. Det kan också vara bra att meddela driftledarens kontaktuppgifter till det lokala nätbolaget.

En driftledare ska utnämnas för hela elanläggningen, även för den del som har lågspänning (≤1 000 V). En och samma gemensamma elanläggning kan ha flera driftledare för olika hög- och lågspänningsdelar. Då behöver driftledaren för lågspänningsdelar bara ha elbehörighet av klass 2, det vill säga S2, eller motsvarande behörighet för ett gammalt system.

Om driftledaren byts ut eller är förhindrad att sköta sina uppgifter av någon annan orsak än en kortvarig frånvaro, t.ex. semester, ska innehavaren av elanläggningen utnämna en ny driftledare inom tre månader. Innehavaren måste göra en ändringsanmälan inom en månad från förändringen. En anmälan måste också göras om anläggningens registeruppgifter ändras, till exempel vid ett ägarbyte. 

Också sådana befintliga elanläggningar som kräver en driftledare bör anmälas till Tukes register, om de ännu inte är införda i det.

Observera: Om en driftledare inte är anställd av innehavaren av anläggningen

 • kan anläggningen omfatta högst tre transformatorstationer som har högst 20 kV nominell spänning eller separata ställverk för över 1 000 V nominell spänning som kan jämföras med med tranformatorstationer eller
 • ska företaget som driftledaren representerar ha ingått ett underhållsavtal om elanläggningen med elanläggningens innehavare. Avtalet är i kraft så länge som driftledarskapet fortsätter.

Underhållsavtalet förutsätter att driftledarens arbetsgivare har rätt att utföra elarbeten. Det måste finnas tillgång till tillräckligt mycket personal för att göra normalt underhåll och åtgärda fel. Särskilda arbeten, som test och underhåll av transformatorer, strömbrytare eller skyddsreläer, kan beställas från bolag som är specialiserade på det.

För anställningen av driftledare åt en innehavare av ett elnät tillämpas det som förskrivs i § 6 i elmarknadslagen. Enligt den måste den som söker elnätstillstånd ha en anställd driftledare Elsäkerhetslagen 1135/2016 61 §.

Drift- och elarbeten 

Under driftledarens ledning kan man utöver driftåtgärder också göra enklare reparations- och underhållsarbeten som kan jämföras med driftåtgärder för elanläggningen. Man kan till exempel byta ut en trasig installationsdel eller serva elkomponenter.

Om företaget utöver driftarbeten också utför egentliga elarbeten, till exempel mer omfattande reparations- eller underhållsarbete, måste den som utses som ansvarsperson vara en elarbetsledare som har tillräcklig behörighet. Verksamheten måste anmälas till Tukes.

Driftledaren och elarbetsledaren i företaget kan vara en och samma person, om personen klarar av att sköta uppgifterna för båda ansvarstjänsterna. Dessutom kan personen ha andra uppgifter. Elmarknadslagen ställer en del kompletterande krav för nätbolag.