Försäljning av skyddsutrustning som tillverkats för militärt bruk till konsumenterna

En personlig skyddsutrustning är en anordning, ett redskap eller skyddsklädsel som har planerats och tillverkats för att användas av en person för att skydda dennes hälsa eller säkerhet mot en hotande fara. Personlig skyddsutrustning som finns på marknaden ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Produkter som tillverkats för militärt bruk har marknadsförts i butiker och nätbutiker som säljer s.k. militäreffekter som samlarobjekt, dekorationer och rekvisita.   

På marknaden finns även oanvänd och begagnad personlig skyddsutrustning som tillverkats för militärt bruk, t.ex. skyddsvästar och hjälmar som inte uppfyller de krav som ställts på personlig skyddsutrustning. Produkter avsedda för militärt bruk har inte planerats eller testats i de  användningsförhållanden eller mot de faror som konsumenterna skyddar sig mot med personlig skyddsutrustning. Därmed har skyddsutrustning avsedd för militärt bruk inte heller planerats eller tillverkats enligt de krav som gäller personlig skyddsutrustning.

Användning av t.ex. gamla gasmasker kan ha en negativ effekt på hälsan eftersom de gamla maskerna inte nödvändigtvis uppfyller den nuvarande kemikalielagstiftningens krav. På basis av tester som utförts inom EU på gasmasker från andra världskriget har det bl.a. kommit fram att maskernas filtrar kan innehålla asbestfibrer som släpps ut i luften när masken används. Det är förbjudet att använda asbestfiber i tillverkningen av nya produkter och att släppa ut gamla produkter som innehåller asbestfiber på marknaden. 

Marknadsföring av skyddsutrustning som tillverkats för militärt bruk som samlar- och dekorationsobjekt 

Om produkter marknadsförs för användning som personlig skyddsutrustning ska de uppfylla de krav som gäller personlig utrustning. Information om krav på personlig skyddsutrustning finns på sidan Krav på personlig skyddsutrustning. Om försäljaren inte kan försäkra sig om att produkten uppfyller de krav som gäller personlig utrustning, ska hen lämna produktspecifik information samt försäkra sig om att övrig marknadsföring, presentation eller försäljning av flera produkter som paket inte kan medföra risk för förväxling. T.ex. i näthandel ska prydnads- och samlarobjekt hållas tydligt åtskilda från personlig skyddsutrustning.

Marknadsföringsmaterial får inte innehålla motstridiga uppgifter om produktens användningsändamål eller på något sätt framhålla att produkten skulle kunna användas som personlig skyddsutrustning. Möjlig användning av produkter som saluförs som prydnads- eller samlarobjekt får inte heller hänvisas till genom att i samband med dessa objekt marknadsföra tilläggsutrustning som förknippas med skyddsutrustning, t.ex. bytesfilter till gasmasker eller skyddspaneler till skottsäkra västar. 

Risk för förväxling får inte orsaka fara 

Konsumenter kan ha svårt att skilja mellan kravenlig personlig skyddsutrustning och produkter som liknar på personlig skyddsutrustning, men är avsedda för användning som rekvisita eller samlarobjekt.  Konsumentens liv eller hälsa kan äventyras, om hen använder en produkt som liknar på personlig skyddsutrustning iunder förhållanden som skulle kräva användning av personlig utrustning.

När produkter som liknar på personlig skyddsutrustning men har ett annat användningsändamål än skydd av person saluförs för konsumenter, ska man i produktens förpackningsmärkningar och produktinformationen tydligt framföra följande:

  • produkten är inte personlig skyddsutrustning
  • produktens användningsändamål, dvs. Annat än att skydda användaren mot faror, t.ex. samlarobjekt
  • varning om att produkten inte skyddar sin användare och att produkten inte ska användas under förhållanden som kräver personlig skyddsutrustning
  • produkten får inte CE-märkas.

Utöver uppgifterna ovan ska produkten medföljas med nödvändiga anvisningar och uppgifter.  

Krav som gäller personlig skyddsutrustning 

Produkter som har särskilt planerats för militärt bruk eller att användas vid upprätthållandet av allmän ordning (t.ex. av polisen) betraktas inte som personlig skyddsutrustning. Därmed har skyddsutrustning somursprungligen tillverkats för militärt bruk inte nödvändigtvis tillverkats enligt de krav som ställts på personlig skyddsutrustning som är avsedd för konsument- eller yrkesbruk.

Om emellertid personlig skyddsutrustning som ursprungligen planerats för militärt bruk eller vid upprätthållandet av allmän ordning, t.ex. skyddshjälmar och -västar, säljs eller annars överlåts till konsumenter för att användas som skydd t.ex. vid airsoft- eller paintballspel, ska utrustningen uppfylla de krav som ställts på personlig utrustning.  

Begagnad och gammal skyddsutrustning  

Skyddsutrustningens effekt kan försvagas när utrustningen används och materialet blir äldre. En ny användare kan inte veta hur den tidigare ägaren har använt och förvarat den personliga skyddsutrustningen. T.ex. en hjälm kan se hel ut, men dess skyddseffekt kan till följd av hårda slag, användning och exponering till starkt solljus ha försvagats eller helt gå förlorad. Det rekommenderas inte att köpa begagnad personlig skyddsutrustning.