Övergångstider

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 tillämpas fr.o.m. 21.4.2018.

  • Personlig skyddsutrustning som stämmer överens med EU-förordningen får släppas ut på marknaden fr.o.m. 21.4.2018.
  • Personlig skyddsutrustning som stämmer överens med Direktivet om personlig skyddsutrustning 89/686/EEC, i Finland Statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning 1406/1993, får släppas ut på marknaden t.o.m. 20.4.2019.
  • Personlig skyddsutrustning som har tillverkats enligt direktivet och släppts ut på marknaden, dvs. tillhandahållits för första gången på den inre marknaden före 21.4.april 2019, får alltjämt säljas, om inte utrustningen föråldras eller orsakar fara för användaren.
  • Eg-typintyg som beviljats med stöd av direktivet gäller t.o.m. 21.4.2023, om derasgiltighetstid inte löper ut dessförinnan.
  • Fr.o.m. 21.4.2019 ska varje enskild personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning.

I Europeiska kommissionens anvisning finns svar på de flesta frågor som kommit upp.

Typintyg

EG-typintyg enligt direktivet om personlig skyddsutrustning gäller t.o.m. 21.4.2023, om deras giltighet inte går ut dessförinnan. Typintyg ska förnyas före 21 april 2019 om

  • ett eller flera väsentliga krav har ändrats som gör att en högre skyddsnivå förutsätts jämfört med direktivet. En ändring i en bruksanvisnings innehåll är ingen betydande ändring och förutsätter inte att typintyget förnyas.
  • den personliga skyddsutrustningens modell och/eller tillverkning har ändrats, eller
  • den tekniska nivån har ändrats, som att en harmoniserad standard har ersatts av en helt ny standardversion som har betydande ändringar jämfört med den teknik eller den säkerhetsnivå som gällde i den tidigare standarden.