Övergångstider

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 tillämpas fr.o.m. 21.4.2018.

  • Personlig skyddsutrustning som stämmer överens med EU-förordningen får släppas ut på marknaden fr.o.m. 21.4.2018.
  • Personlig skyddsutrustning som stämmer överens med Direktivet om personlig skyddsutrustning 89/686/EEC, i Finland Statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning 1406/1993, får släppas ut på marknaden t.o.m. 20.4.2019.
  • Personlig skyddsutrustning som har tillverkats enligt direktivet och släppts ut på marknaden, dvs. tillhandahållits för första gången på den inre marknaden före 21.4.april 2019, får alltjämt säljas, om inte utrustningen föråldras eller orsakar fara för användaren.
  • Eg-typintyg som beviljats med stöd av direktivet gäller t.o.m. 21.4.2023, om derasgiltighetstid inte löper ut dessförinnan.
  • Fr.o.m. 21.4.2019 ska varje enskild personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning.

I Europeiska kommissionens anvisning finns svar på de flesta frågor som kommit upp.

Typintyg

EG-typintyg enligt direktivet om personlig skyddsutrustning gäller t.o.m. 21.4.2023, om deras giltighet inte går ut dessförinnan. Typintyg ska förnyas före 21 april 2019 om

  • ett eller flera väsentliga krav har ändrats som gör att en högre skyddsnivå förutsätts jämfört med direktivet. En ändring i en bruksanvisnings innehåll är ingen betydande ändring och förutsätter inte att typintyget förnyas.
  • den personliga skyddsutrustningens modell och/eller tillverkning har ändrats, eller
  • den tekniska nivån har ändrats, som att en harmoniserad standard har ersatts av en helt ny standardversion som har betydande ändringar jämfört med den teknik eller den säkerhetsnivå som gällde i den tidigare standarden.

Vanliga frågor om EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Får ugnshandskar utan CE-märkning fortfarande släppas ut på marknaden mellan 21.4.2018–21.4.2019?

Får ugnshandskar utan CE-märkning säljas i butiker efter 21.4.2019, om de har släppts ut på marknaden före 21.4.2019?

EU:s förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning tillämpas från och med 21.4.2018. Det får finnas ugnshandskar utan CE-märkning i försäljningskedjan även efter 21.4.2018, om de har släppts ut på marknaden före ovan nämnda tidpunkt och de inte orsakar fara för användaren. Kommissionens FAQ-dokument, Guidance Document on the PPE Transition from Directive 89/686/EEC to Regulation (EU) 2016/425, bör tolkas så, att ugnshandskar utan CE-märkning avsedda för användning av konsumenter skulle få släppas ut på marknaden fram till 4/2019. Produkter som finns i distributionskedjan får säljas även efter 4/2019.

Till vilken riskklass hör ugnshandskar?

Arbetsgruppen PPE Working Group, som behandlar frågor om tillämpningen av förordningen om personlig skyddsutrustning, ansåg på sitt möte 12.3.2018 att personlig skyddsutrustning för privat bruk som skyddar mot hetta är personlig skyddsutrustning i riskklass II. Enligt PPE-förordningen omfattar förordningens tillämpningsområde i fortsättningen även personlig skyddsutrustning för privat bruk som skyddar mot hetta. I bilaga I till förordningen föreskrivs att klass III bland annat omfattar risker i samband med höga temperaturer med effekter jämförbara med effekterna av en lufttemperatur på minst 100 °C.

Anses grytlappar vara personlig skyddsutrustning som skyddar mot hetta?

Arbetsgruppen PPE Working Group, som behandlar frågor om tillämpningen av förordningen om personlig skyddsutrustning, ansåg på sitt möte 19.11.2018 att grytlappar och motsvarande produkter för privat användning som skyddar mot hetta är personlig skyddsutrustning.

Finns det en standard för ugnshandskar för privat användning, som visar vilka krav som ställs på dem?

Det finns ännu inte någon harmoniserad standard för ugnshandskar eller personlig skyddsutrustning som skyddar mot hetta avsedda för privat användning i vilken skulle ha presenterats relevanta krav och testmetoder. Enligt PPE-förordningen ska personlig skyddsutrustning uppfylla de hälso- och säkerhetskrav som gäller för dem.