Godkända rörelser: Rörelser för installation och service av gas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av oljecisterner, rörelser för installation av naturgasrör i plast

Installations- och servicearbeten på naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av underjordiska oljecisterner får endast utföras av godkända rörelser. Tukes övervakar de godkända rörelsernas verksamhet.

Om ditt företag är verksamt i något av följande, ska du ansöka om tillstånd hos Tukes innan verksamheten inleds:

  • besiktning av oljecisterner
  • installation och service på naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat
  • installation av naturgasrör.

Kontrollera i tabellen behörighetsklasser hurdant tillstånd ditt företag ska ansöka om.

Fyll i ansökan och skicka den till Tukes.

Godkända rörelser ska utse ansvariga personer

Ett företag ska utse en ansvarig person som innehar tillräcklig behörighet och de arbetsredskap som behövs.

Behörighetsprov och -intyg av ansvariga personer:

  • Gas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av oljecisterner: Lämmitysenergiayhdistys rf anordnar behörighetsprov för ansvariga personer och beviljar behörighetsintyg på basis av behörighetsprovet, erforderlig utbildning och arbetserfarenhet.
  • Naturgasrör i plast: utbildning i installation av naturgasrör i plast med slutarbete. Utbildningen anordnas av Hyria.

Den godkända rörelsen ska lämna ett intyg över de utförda underhålls- och besiktningsarbeten. Intyget ska ha undertecknats av den ansvariga personen. Intyget ska innehålla följande uppgifter:

att arbetet har utförts i enlighet med kraven och
vilket arbete intyget avser. 

Sök godkänd rörelse i Tukes register

I Tukes register kan man kontrollera de företag som har rätt att installera och underhålla gas- och oljeeldningsaggregat eller besikta oljecisterner:.

Arbeten som kan utföras av andra än godkända rörelser:

  • sådana servicearbeten för gas- och oljeeldningsaggregat som enligt drift- och serviceanvisningarna för utrustningen tillhör användaren
  • små flytgasinstallationer där flytgasen genom slang på max 120 cm leds till en förbrukningsanordning
  • små gasinstallationer i vilka förbrukningsanordningen ansluts med slang till ett fast rörsystem.