Godkända rörelser: Rörelser för installation av gas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av oljecisterner, rörelser för installation av naturgasrörsystem av plast

Installations- och servicearbeten på naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av underjordiska oljecisterner får endast utföras av godkända rörelser. Tukes övervakar de godkända rörelsernas verksamhet.

Om ditt företag gör något av följande, måste du ansöka om tillstånd hos Tukes innan du inleder verksamheten:

  • besiktning av oljecisterner
  • installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat
  • installation av naturgasrörsystem av plast. En rörelse för installation av naturgasrörsystem av plast ska före tillståndet ansöks avlägga ett yrkesprov för installationsrörelse, över vilket en godkänd besiktningsrörelse ger ett intyg. Handlingsanvisning (på finska).

Kontrollera i tabellen behörighetsklasser hurdant tillstånd ditt företag ska ansöka om.

Fyll i ansökan och skicka den till Tukes.
 

OBS. Behörighetskrav av gasinstallationsföretag tillämpas inte om bilens motor ändras så att den drivs med natur-, bio- eller flytgas. Behörighetskrav tillämpas också inte i servicearbeten på natur-, bio- eller flytgas -bränslesystem av bilens motor.

Gasinstallationsföretag som är godkänt av Tukes (behörighetsklass Pgas) ska dock granska förändringsinstallation av bilens motor till natur-, bio- eller flytgasdrift. Intyget över granskning ska uppvisas till besiktningsställe vid ändringsbesiktning gällande ändring av bilens motor till natur-, bio- eller flytgasdrift.

 

Godkända rörelser ska utse ansvariga personer

Ett företag ska utse en ansvarig person som innehar tillräcklig behörighet och de arbetsredskap som behövs.

Behörighetsprov och -intyg av ansvariga personer:

  • Gas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av oljecisterner: Lämmitysenergiayhdistys rf anordnar behörighetsprov som förutsätts av ansvariga personer och beviljar behörighetsintyg på basis av behörighetsprovet, erforderlig utbildning och arbetserfarenhet.
  • Naturgasrör i plast: behörighetsutbildning för svetsare av naturgasrörsystem av plast, inklusive yrkesprov. Utbildningen anordnas av Hyria. Alternativt godkänns lämplig teknisk utbildning och minst 1 års arbetserfarenhet från naturgasbranschen.

Den godkända rörelsen ska lämna ett intyg över de utförda underhålls- och besiktningsarbeten. Intyget ska ha undertecknats av den ansvariga personen. Intyget ska innehålla följande uppgifter:

att arbetet har utförts i enlighet med kraven och
vilket arbete intyget avser. 

Sök godkänd rörelse i Tukes register

I Tukes register kan man kontrollera de företag som har rätt att installera och underhålla gas- och oljeeldningsaggregat eller besikta oljecisterner:.

Arbeten som kan utföras av andra än godkända rörelser:

  • sådana servicearbeten för gas- och oljeeldningsaggregat som enligt drift- och serviceanvisningarna för utrustningen tillhör användaren
  • små flytgasinstallationer där flytgasen genom slang på max 120 cm leds till en förbrukningsanordning
  • små gasinstallationer i vilka förbrukningsanordningen ansluts med slang till ett fast rörsystem.