Utrustning i explosionsfarliga omgivningar - ATEX

Utrustningar och säkerhetssystem i explosionsfarliga omgivningar ska vara säkra. Tillverkare av utrustningar och säkerhetssystem för explosionsfarliga omgivningar är ansvariga för att utrustningen eller säkerhetssystemet uppfyller kraven i ATEX-utrustningsdirektivet.

ATEX-utrustningsdirektivet innehåller regler för säkerheten hos utrustningar och säkerhetssystem. ATEX härrör från de franska orden ”atmosphères explosibles”.

Målsättningen med ATEX-utrustningsdirektivet är att säkerställa att ATEX-produkter som finns på marknaden och som har tagits i bruk är säkra för människor, husdjur och egendom. ATEX-produkter ska fungera säkert vid avsedd användning och vid felaktig användning, och deras konstruktion ska vara sådan att eventuella explosiva atmosfärer i utrymmena inte antänds.

Vad är en explosionsfarlig omgivning?

En explosionsfarlig omgivning är en omgivning där det kan förekomma en explosionsfarlig atmosfär. Brännbar gas, imma, ånga eller stofttillsammans med luft med normalt tryck kan orsaka en explosionsfarlig atmosfär.

Explosionsfarliga omgivningar förekommer huvudsakligen i samband med hantering av antändbara vätskor och gaser samt stoft, exempelvis inom processindustrin och i distributionsstationer.

ATEX-utrustningsdirektivets tillämpningsområde

I tillämpningsområdet för ATEX-utrustningsdirektivet ingår för användning i explosionsfarliga omgivningar avsedda

 • mekaniska och elektriska utrustningar i vilka det finns en antändningskälla
 • säkerhetssystem
 • komponenter till utrustningar och säkerhetssystem.

Tillämpningsområdet omfattar också säkerhets-, regler- och styrutrustningar som är avsedda att användas utanför explosionsfarliga omgivningar, men som är nödvändiga för att garantera säker funktion hos utrustningar och säkerhetssystem eller som minskar den explosionsrisk som omgivningarna orsakar.

I tillämpningsområdet för ATEX-utrustningsdirektivet ingår inte

 • medicintekniska produkter
 • fordon
 • havsfartyg
 • personlig skyddsutrustning
 • Utrustningar och säkerhetssystem, om explosionsrisken orsakas av explosivt eller instabilt kemiskt ämne
 • utrustningar för användning i hemmet eller i icke-kommersiell miljö, om det explosionsfarliga tillståndet uppkommer sällan, uteslutande till följd av ett gasläckage
 • apparater och utrustningar vars enda potentiella antändningskälla är statisk elektricitet som orsakas av processen.

Klassificering av produkter

Tillverkaren ska definiera grupp och kategori för sin tillverkade ATEX-produkt baserat på produktens användningsändamål.

ATEX-utrustningsdirektivet indelar produkter i två grupper baserat på produktens driftbetingelser:

 • produkter i grupp I är avsedda för gruvor och gruvdelar ovan jord, där explosionsrisken grundas på gruvgas och/eller stoft
 • produkter som är avsedda att användas i andra explosionsfarliga omgivningar tillhör grupp II.

Grupperna är indelade i utrustningskategorier. Produkter i grupp I tillhör två utrustningskategorier: M1 och M2, och produkter i grupp II ingår i tre olika utrustningskategorier: 1, 2 och 3. För grupp I:s del bestäms klassificeringen av, vid sidan av andra faktorer, om produkten frånkopplas till energilöst tillstånd när ett explosionsfarligt tillstånd upptäcks. För grupp II:s del bestäms klassificeringen av var produkten är avsedd att användas, dvs. om ett explosionsfarligt tillstånd alltid uppkommer eller om detta sannolikt uppkommer under längre eller kortare tider. Mer information om gruppering och klassificering av produkter finns i ATEX-utrustningsdirektivets bilaga I.

Säkerhets-, regler- och styrutrustningar klassificeras efter den utrustning eller det säkerhetssystem för vars funktion de är nödvändiga eller till vars funktion de bidrar.

Skyddsnivå Grupp I Grupp II Skyddsverkan Driftbetingelser
Mycket hög M1   Två individuellt fungerande skyddsmetoder eller att säkerheten är säkerställd även om två av varandra oberoende fel uppstår Utrustningens energitillförsel och funktion fortsätter i det explosionsfarliga tillståndet
Mycket hög   1 Två individuellt fungerande skyddsmetoder eller att säkerheten är säkerställd även om två av varandra oberoende fel uppstår Utrustningens energitillförsel och funktion fortsätter i zonklasserna 0, 1, 2 (G) och/eller 20, 21, 22 (D))
Hög M2   Normal funktion och svåra driftförhållanden Utrustningen frånkopplas till energilöst tillstånd i det explosionsfarliga tillståndet
Hög   2 Normal funktion och förutsägbara återkommande störningar och funktionsfel.  Utrustningens energitillförsel och funktion fortsätter i zonklasserna 1, 2 (G) och/eller 21, 22 (D)
Konventionell   3 Normal funktion Utrustningens energitillförsel och funktion fortsätter i zonklasserna 2 (G) och/eller 22 (D)

Tillverkarens, importörens och säljarens skyldigheter

Förutom produktkrav fastställer ATEX-utrustningsdirektivet också skyldigheter som åvilar tillverkaren, importören och säljaren av en produkt.

Så här säkerställer du att en ATEX-produkt överensstämmer med kraven