Säkerhetsdatablad

I säkerhetsdatabladet ger kemikalieleverantörerna sina kunder information om kemikaliens egenskaper och risker och hur den förvaras och hanteras säkert. Tack vare säkerhetsdatabladet kan kemikaliens användare använda kemikalien på ett säkert sätt. 

Säkerhetsdatabladen är avsedda för yrkes- eller industriella användare av kemikalier, inte konsumenter.

 

För vilka kemikalier ska ett säkerhetsdatablad lämnas?

 • ämnen eller blandningar som klassificerats som farliga
 • ämnen som är långlivade, bioackumulerande eller toxiska (PBT-ämnen)
 • ämnen som är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB-ämnen)
 • ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen), och som upptagits på den s.k. kandidatlistan

Om ett ämne eller blandning som klassificeras som farligt är avsett även för användning av konsumenter, kan säkerhetsdatablad lämnas på begäran.

För vilka kemikalier ska säkerhetsdatabladet lämnas på begäran?

 • blandningar som inte är klassificerade som farliga, men som innehåller farliga eller skadliga ämnen i koncentrationer som överskrider gränsvärdena, se tabellen. *nedanstående tabell som tabell på sidan.
Ämne som ingår i icke-klassificerad blandning Koncentrationsgräns i blandning vid vilken ett säkerhetsdatablad ska lämnas på begäran
 • hälsofarligt ämne
 • miljöfarligt ämne

1 p-%

0,2 volym-% (gasformigt)
 • cancerframkallande ämne (kat. 2)
 • reproduktionstoxiskt ämne (kat. 1A, 1B och 2)
 • hudsensibiliserande ämne (kat. 1, 1B)
 • luftvägssensibiliserande ämne (kat. 1, 1B)
 • ämne med effekter på eller via amning
 • PBT- eller vPvB-ämne
 • ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämne)
0,1 p-%
 • hudsensibiliserande ämne (kat. 1A)
 • luftvägssensibiliserande ämne (kat. 1A)

0,01 %

 

 • sensibiliserande ämne, för vilket fastställts en särskild koncentrationsgräns under 0,1 procent
1/10 av den särskilda koncentrationsgränsen
 • ämne för vilket det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen
ingen koncentrationsgräns

Vem är ansvarig för upprättandet av säkerhetsdatablad?

Ämnenas och blandningarnas tillverkare och EU-importörer. Vid behov kan företaget anlita en konsult för upprättandet. Varje företag ansvarar emellertid för tillhandahållande av säkerhetsdatabladet, dess innehåll och språkkrav, även om företaget inte upprättat säkerhetsdatabladet själv.

När och hur lämnas säkerhetsdatabladet?

Leverantören, till exempel försäljaren av en målarfärg, lämnar säkerhetsdatabladet senast den dag då kemikalien levereras till mottagaren första gången.

Säkerhetsdatabladet ska lämnas till mottagaren kostnadsfritt i pappersform eller elektroniskt. Säkerhetsdatabladet ska innehålla leverantörens kontaktuppgifter, dessutom kan det innehålla uppgifter om den ursprungliga leverantören av kemikalien. I Finland ska säkerhetsdatabladet tillhandahållas på finska och/eller svenska beroende på mottagaren. 

När ska ett exponeringsscenario bifogas till säkerhetsdatabladet?

Då registranten av ett ämne som tillhör samma leveranskedja har upprättat exponeringsscenarier i samband med bedömningen av kemikaliens säkerhet, exempelvis om det gäller ett ämne som klassificerats som farligt. Exponeringsscenarier för ämnena beaktas när säkerhetsdatabladet upprättas för en blandning. I exponeringsscenarierna ges information om verksamhetsförhållanden och riskhanteringsåtgärder som gör att användningen av ämnet och blandningen blir säker.

Vad ska man göra när man får ett säkerhetsdatablad?

Utifrån informationen i säkerhetsdatabladet ska företaget definiera lämpliga åtgärder med vilka företaget kan hantera risker anknutna till kemikalien och börja tillämpa sagda åtgärder. Om säkerhetsdatabladet åtföljs av exponeringsscenarier, ska företaget ta reda på om dess användning och användningsförhållanden omfattas av exponeringsscenarierna.

Om användningen och användningsförhållandena inte omfattas av exponeringsscenarierna, måste företaget vidta åtgärder!

Företaget kan

 • meddela sin användning av kemikalien till registranten av ämnet antingen direkt eller genom kemikaliens leverantör, så att registranten kan inkludera användningen i exponeringsscenariot eller
 • ändra sina användningsförhållanden så att de motsvarar förhållandena i exponeringsscenariot eller
 • Utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport för sin egen användning eller
 • ersätta ämnet med ett annat ämne eller
 • söka en leverantör i vars exponeringsscenario företagets användning har beaktats.

Lagstiftning

REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 
Artikel 31: Krav som gäller säkerhetsdatablad
Bilaga II: Krav som gäller upprättandet av säkerhetsdatablad
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 
Bilaga I tabell 3.4.6, 3.6.2, 3.8.3 och 3.9.4
Kemikalielag
20 § Språkkrav som gäller kemikalieinformationen