Anmälan av mängduppgifter

I KemiDigi-systemet anmäls mängduppgifter om

  • kemikalier som anmälts genom kemikalieanmälan 
  • nationellt godkända biocidprodukter
  • växtskyddsmedel. 

Anmälan om mängduppgifter öppnas i KemiDigi i början av året och ska skickas till myndigheten via systemet före utgången av mars.

Dessutom kan mängdernaanges i företagets kemikalieförteckning som förs i KemiDigi, till exempel i samband med miljötillståndet

Kemikalier som anmälts genom kemikalieanmälan och deras mängduppgifter

Den som upprättar kemikalieanmälan meddelar så exakt som möjligt i KemiDigi de årliga tillverknings- och importmängderna av de kemikalier som företaget släppt ut på marknaden i Finland föregående år. I anmälan om mängduppgifteringår automatiskt alla de företagets kemikalier för vilka en kemikalieanmälan har varit publicerad under det år som begäran gäller. Det går inte att lägga till kemikalier i anmälan, och inte heller att ta bort kemikalier från det. För kemikalier för vilka kemikalieanmälan har gjorts frivilligt, begärs inte mängduppgifter.

Mängduppgifterna används för bedömning av de mängder kemiska ämnen som finns på marknaden i Finland, till exempel hur många ton 2-propanol som fanns på marknaden 2019. Av de uppgifter som publicerats genom kemikalieproduktregistret kan inga slutsatser dras om mängden av en enskild kemikalie.

Uppgifterna i Finlands, Sveriges, Danmarks och Norges nationella produktregister uppdateras årligen i SPIN-databasen (Substances in Products in the Nordic Countries), där man kan söka efter mängder av ämnen på marknaden i de nordiska länderna. 

Mängduppgifter om biocidprodukter 

Innehavare av produktgodkännande ska årligen via KemiDigi meddela Tukes uppgifter om de mängder biocidprodukter som han tillhandahållit på marknaden i Finland. 
Av anmälan om mängduppgifter för tillståndspliktiga biocidprodukter framgår automatiskt alla de produkter som finns i Tukes biocidregister i KemiDigi, för vilka företaget har varit innehållare av produktgodkännande och produktgodkännande har varit i kraft under det år som begäran gäller. Det går inte att ta bort produkter från eller lägga till produkter i anmälan. 
Mängduppgifterna ska anges i kilogram.

Biocidprodukter som godkänts av unionen i enlighet med EU:s biocidförordning ingår inte i KemiDigis biocidregister, utan finns endast i ECHA:s register. Om en kemikalieanmälan måste ha gjorts för en produkt som beviljats unionsgodkännande, ska mängduppgiften anmälas genom anmälning om mängduppgifter för kemikalier som anmälts genom kemikalieanmälningar av den företaget som har gjort kemikalieanmälan. Även biocidprodukter som ännu inte omfattas av tillståndsförfarandet ska vid behov anmälas till kemikalieproduktregistret, och deras mängduppgifter anmäls. Dessa mängderna anges i ton, men med ett kilograms noggrannhet.

Mängduppgifter om växtskyddsmedel

Innehavare av produktgodkännande meddelar årligen Tukes uppgifter om de mängder produkter som släppts ut på marknaden i Finland i kilogram via KemiDigi. Skyldigheten att lämna uppgifter åligger alltid tillståndshavaren, även om denne inte själv direkt har verkat som den som släpper ut produkten på marknaden. Utöver de normala tillstånden gäller skyldigheten tillståndshavare av undantagstillstånd, om produkten inte har haft ett normalt tillstånd i kraft under det aktuella året.

Alla växtskyddsmedel som släpps ut på marknaden i Finland ska finnas i Tukes växtskyddsmedelsregister och endast godkända produkter får släppas ut på marknaden.

I anmälan om mängduppgifter om växtskyddsmedel listas automatiskt alla produkter som harvarit godkända föregående år och för vilka det företag som granskar anmälan har varit tillståndshavare.  I anmälan är det inte möjligt att lägga till produkter eller ta bort produkter, så uppgifterna för respektive produkt kan endast lämnas via tillståndshavarens konto.

Företag som är innehavare av produktgodkännande av en produkt och skyldiga att göra en kemikalieanmälan om produkten

Om företaget har varit både innehavare av produktgodkännande och skyldigt att göra en kemikalieanmälan om produkten, öppnas för företaget anmälan om mängduppgifter för innehavare av produktgodkännande av biocidprodukter eller växtskyddsmedel samt anmälan om mängduppgifter för kemikalier som anmälts genom kemikalieanmälningar, när det i båda fallen gäller samma produkt. Den mängd kemikalier som släppts ut på marknaden anmäls då endast genom anmälan om mängduppgifter för tillståndspliktiga biocidprodukten eller växtskyddsmedel, från vilket mängden automatiskt överförs till motsvarande produkten i anmälan om mängduppgifter för kemikalier som anmälts genom kemikalieanmälningar.

Se avsnittet ”Anvisningar” efter inloggningen på KemiDigis förstasida.