Teknik och elektricitet i hemmet

Den som använder en teknisk anordning har ansvaret för att använda den på ett tryggt och rätt sätt. Tillverkaren, importören eller distributören är i sin tur skyldiga att leverera tillräckliga anvisningar tillsammans med den tekniska anordningen. Konsumenten ska fästa särskild uppmärksamhet på anordningens bruks- och installationsanvisningar, varningsmärkningar, underhåll och urbruktagning. 

Ibruktagning av en teknisk anordning

Tekniska anordningar som är avsedda för konsumenter är ofta så färdiga att använda att ibruktagningen inte kräver någon installation, utan det räcker med att konsumenten kopplar stickkontakten till ett uttag eller lägger in batterierna.

Om ibruktagandet av en elektrisk anordning kräver installation får installationen endast utföras av en yrkesutbildad elinstallatör. Bland annat fasta armatur, dimmers som installeras i stället för belysningsströmbrytare, spisar och bastuugnar ska installeras av fackmän.

Användning

En teknisk anordning ska medföljas av en bruksanvisning på finska och svenska. Bruksanvisningen ska vara klar och tydlig och den ska innehålla den information som är väsentlig för att det ska vara möjligt att använda anordningen tryggt och på rätt sätt. Anordningen ska också ha de identifikations- och säkerhetsmärkningar som krävs. Kraven på märkning bygger på de lagar och standarder som gäller anordningen.

I bruksanvisningen ska finnas information om eventuella begränsningar som gäller platsen där anordningen används, till exempel om det är tryggt att använda anordningen utomhus eller i fuktiga utrymmen. I Finland medför vintern utmaningar och begränsningar för den trygga användningen av tekniska anordningar. Vintern kan också göra att anordningarnas livslängd blir kortare. När en anordning används i enlighet med dess bruksanvisning är den trygg och långlivad.

Underhåll

Anordningar som är avsedda för konsumenter fordrar i allmänhet rätt lite underhåll. De är konstruerade på ett sådant sätt att det räcker med att de rengörs. Om villkoret för att anordningens garanti ska fortsätta att gälla är att användaren följer ett underhållsprogram ska detta framgå klart och tydligt av bruksanvisningen.

De som använder gasanordningar och värmeanordningar som drivs med olja får endast utföra sådana underhållsåtgärder på anordningarna som nämns i bruks- och underhållsanvisningarna. 

Urbruktagning

Vid urbruktagning ska tillverkarens anvisningar iakttas.

Elektriska anordningar som tas ur bruk kan avgiftsfritt lämnas till separata insamlingspunkter. Stora butiker har dessutom skyldighet att ta emot små elektriska apparater som ska tas ur bruk. Elektriska anordningar som ska lämnas till separat insamling har en separat märkning om detta.

Förbrukade batterier kan lämnas till insamlingskärl i butikerna där produkterna säljs, eller till separata insamlingspunkter. Till insamlingsbehållare i butikerna kan man lämna:

  • batterier (t.ex. alkalibatterier)
  • knappcellsbatterier
  • batterier från t.ex. mobiltelefoner, datorer, borrmaskiner som används i hushållet.

Det är inte tillåtet att lämna stora litiumbatterier från elfordon, till exempel elcyklar och hoverboards, i butikernas återvinningslådor. De här batterierna kan återlämnas t.ex. till det ställe där produkten köptes.

Tänk på följande när du lämnar in ett använt batteri:

  • tejpa batteriets poler
  • om batteriet läcker, packa in det i en plastpåse (med polerna tejpade)
  • för urbruktagna batterier till återvinning, spara dem inte hemma.