Kemikalier i varor – behöver vi oroa oss?

Myt 1: Jag kan lita på att de varor som jag köper inte är farliga.

Myt 2: Kläder innehåller inga kemikalier, de är ju gjorda av tyg.

Myt 3: Alla gamla goda kemikalier blir förbjudna i Finland.

De här kemikalierna ska du oroa dig för

Vanligtvis uppfattas endast giftiga kemikalier som farliga. Kemikalier kan ändå ha andra skadliga effekter. En stor del av dessa effekter framkommer först efter långvarig exponering till kemikalierna i fråga.

Ämnen som är carcinogena, skadar arvsanlagen eller är reproduktionstoxiska, alltså så kallade CMR-ämnen, är mycket farliga för människors hälsa. CMR-ämnen kan påverka cellernas tillväxt, orsaka förändringar i arvsanlagen, försvaga fertiliteten eller orsaka utvecklingsstörningar i foster.

Sensibiliserande ämnen kan orsaka sensibilisering av andningsvägarna och/eller huden. Symtomen på sensibilisering av andningsvägarna är ofta liknande symtom som vid snuva eller astma. På huden orsakar sensibiliserande ämnen allergiskt eksem, ofta i form av rodnad, klåda, och/eller avflagning.

Ämnen som stör hormonfunktionen kan orsaka störningar i hormonsystem. Hormonsystemen styr människors och djurs utveckling, tillväxt, fortplantning, beteende, ämnesomsättning och motståndskraft. Detta kan ha skadliga effekter för hälsan eller miljön.

Miljöfarliga kemikalier är kemikalier som sönderfaller långsamt i naturen, kemikalier med biokoncentrationsfaktor dvs. kemikalier som ackumuleras längs näringskedjan och/eller giftiga kemikalier. Sådana kemikalier kan påverka livsfunktionerna hos olika organismer och kan redan vid låga koncentrationshalter påverka hela populationens livsduglighet (viabilitet)..

Även om kemikalien är ofarlig i en form, kan den vara farlig i en annan form, till exempel i nanoform. Nanomaterialens farliga egenskaper beror på partiklarnas storlek, yta, form och kemiska sammansättning. Det har observerats att nanopartiklar har större benägenhet att orsaka till exempel inflammationer och cancer än andra ämnen.

Bedömningar av faror och risker i anslutning till användningen av kemikalier utförs för närvarande endast för enskilda ämnen och blandningar. Vi utsätts ändå hela tiden för många olika kemikalier från olika håll samtidigt. Detta ger anledning till oro, eftersom det är svårt att bedöma kemikaliernas sammansatta effekt: De kan vara allvarligare än vid exponering för en enskild kemikalie. Alla kemikaliers verkningssätt är inte kända och vi kan utsättas för otaliga olika kombinationer av kemikalier.

Aktuellt just nu: kemikalier i textiler

Barnet leker ute med en racket i handen.

De risker som uppstår i samband med användning av kemikalier kan minskas med hjälp av förbud eller begränsningar som gäller användningen av kemikalier. EU beslöt nyligen att begränsa användningen av ämnen som är carcinogena, skadar arvsanlagen eller som är reproduktionstoxiska i textilier. Dessa så kallade CMR-ämnen finns i textilier både avsiktligt – för att ge produkterna önskade egenskaper – och som rester från tillverkningsprocessen. Begränsningen måste ha följts sedan november 2020. Ett liknande begränsningsförslag som gäller sensibiliserande kemikalier är under förberedning.

Inom EU-området är det tillverkare, importörer och försäljare som ansvarar för att produkternas kemikaliehalter följer begränsningarna. Du behöver alltså inte tänka på begränsningarna när du står vid butikshyllan. Lägg ändå märke till att om du beställer varor från en webbutik utanför EU-området så fyller varorna nödvändigtvis inte EU:s säkerhetskrav. Du beställer alltså på eget ansvar. Produkter som inte uppfyller kraven kan också beslagtas av Tullen.

Fråga försäljaren om den produkt du köpt innehåller ämnen som ger upphov till särskilda betänkligheter

Barnet sover.Produkterna är oftast inte märkta med information om kemikalier, men konsumenten kan få mer information genom att fråga försäljaren. Distributören av produkterna är skyldiga att berätta om kemikalier som inger mycket stora betänkligheter och om biocidbehandling. Du kan be om att få mer information om kemikalier i t.ex. textilier, idrottsutrustning, skor, leksaker och möbler.

Information om farorna med kemikalier och trygg användning av kemikalier hittar du på etiketten.

Hur gick det med myterna?

Myt 1: Jag kan lita på att de varor som jag köper inte är farliga.

En konsumtionsvara får inte orsaka fara för någons hälsa eller egendom. Försäljaren av produkten har ansvaret för att det är tryggt att använda produkten. Om du undrar ifall produkten innehåller farliga kemikalier, kan du fråga försäljaren hur saken ligger till. Tukes övervakar produkter med stickprov och kan vidta åtgärder om Tukes upptäcker produkter som inte fyller lagens krav på marknaden. Lägg ändå märke till att om du beställer varor från en webbutik utanför EU-området så ansvarar du själv för de varor du köpt. Produkterna kan vara farliga och de kan också beslagtas av tullen.

Myt 2: Kläder innehåller inga kemikalier, de är ju gjorda av tyg.

Fel. Det används otaliga kemikalier vid tillverkningen av tyger, och många av kemikalierna är skadliga för hälsan. EU har begränsat användningen av ämnen som är carcinogena, skadar arvsanlagen eller som är reproduktionstoxiska (så kallade CMR-ämnen) i textilier från och med november 2020. Användningen av sensibiliserande azofärgämnen i textilier har redan begränsats. Ett begränsningsförslag för sensibiliserande ämnen är just nu under förberedning. Alla skadliga kemikalier regleras ändå inte, och man känner ännu inte till alla faror som kemikalier kan orsaka. Då man köper produkter utanför EU-området (t.ex. i webbutiker) är det bra att komma ihåg att de europeiska säkerhetskraven inte gäller för sådana köp.

Myt 3: Alla gamla goda kemikalier blir förbjudna i Finland.

Fel. De begränsningar som meddelas i kemikalielagstiftningen följs i alla länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och man besluter tillsammans om eventuella undantag. Begränsningarna utarbetas i samarbete mellan EU-myndigheter och medborgare. I själva verket kan vem som helst vara med och påverka hurdana begränsningar som införs genom att kommentera begränsningsförslagens brister under det offentliga hörandet. Alla kommentarer beaktas och besvaras. Finländska myndigheter deltar i bedömningen av nya begränsningar.

Mer information

Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats: kemikalierna i vår omgivning – aktuellt

Nanomaterialen