Sälja en CE-märkt byggprodukt

I EU:s produktlagstiftning avses med tillverkare i regel ett företag som är verksamt inom EU, men de uppgifter som föreskrivs för tillverkaren i byggproduktförordningen gäller tillverkare i alla länder.

Om tillverkaren av en byggprodukt inte är etablerad inom Europeiska unionen ligger ansvaret för att byggprodukterna uppfyller de europeiska kraven hos den ekonomiska aktör som först släpper ut produkten på EU:s inre marknad. Härvid är denna ekonomiska aktör antingen ett auktoriserat ombud eller en importör eller leverantör av logistiktjänster med säte i EU.  I lagstiftningen har det föreskrivits om ansvar och skyldigheter även för säljaren av byggprodukter (distributören).   
  

Tillverkarens representant är en fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som enligt skriftlig fullmakt från en tillverkare har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter, med beaktande av den sistnämndas skyldigheter enligt tillämplig harmoniserad unionslagstiftning eller kraven i denna förordning. 

Importör är en person eller ett företag som släpper ut en produkt från utanför EU på EU-marknaden. 

Leverantör av distributionstjänster är en fysisk eller juridisk person som i samband med kommersiell verksamhet erbjuder minst två av tjänsterna magasinering, paketering, adressering och avsändning.

Distributör är en person eller ett företag i leveranskedjan, dock inte tillverkaren eller importören, som släpper ut byggprodukten på marknaden.

Utsläppande på marknaden betyder att byggprodukten levereras till EU-marknaden i samband med affärsverksamhet för distribution eller användning antingen mot avgift eller avgiftsfritt.

Utsläppande på marknaden avser att en byggprodukt för första gången tillhandahålls på EU-marknaden.

Tillverkarens representant 

 • Ser till att prestandadeklarationen och den tekniska dokumentationen har upprättats och sparar dem i tio år efter det att byggprodukten släpptes ut på marknaden. 
 • Förser den behöriga myndigheten med alla uppgifter och dokument som behövs för att påvisa att byggprodukten uppfyller prestandadeklarationen och andra tillämpliga krav.
 • Samarbetar med marknadskontrollmyndigheten i aktiviteter som syftar till att avlägsna risker orsakade av byggprodukter som har släppts ut på marknaden.
 • Tillverkarens representant ska ha lämpliga resurser för att kunna fullgöra sina uppgifter.
 • Intygar att det auktoriserade ombudets namn, det registrerade produktnamnet eller det registrerade varumärket och kontaktuppgifterna (inklusive postadress) framgår av produkten, produktförpackningen eller medföljande dokument. 

Importören

 • Släpper endast ut sådana byggprodukter på unionsmarknaden vilka uppfyller de tillämpliga kraven i byggproduktförordningen.
 • Försäkrar sig före utsläppande på marknaden om att tillverkaren har bedömt och intygat den fortlöpande kontrollen av byggproduktens prestanda enligt AVCP-klassen.
 • Försäkrar sig om att tillverkaren har utarbetat de tekniska dokumenten samt en prestandadeklaration på finska och svenska. 
 • Försäkrar sig om att anvisningar och säkerhetsinformation ansluts till produkten på finska och svenska när produkten släpps ut på marknaden.
 • Försäkrar sig om att produkten är CE-märkt, om tillämpligt, och att den medföljs av erforderliga dokument samt att tillverkaren har iakttagit angivna krav.
 • Uppger på byggprodukten sitt namn, sitt registrerade handelsnamn eller varumärke samt sin kontaktinformation. Om det inte är möjligt att ha informationen på produkten, ska uppgifterna i fråga framgå av produktförpackningen eller av ett dokument som medföljer produkten.
 • Försäkrar sig vid behov om att produktens prestanda motsvarar den angivna till exempel genom att testa produkter.
 • Undersöker klagomål, bristfälliga produkter och produktreturer. 
 • Vidtar omgående korrigerande åtgärder om byggprodukten inte överensstämmer med kraven. 
 • Om produkten medför en risk ska importörerna omgående informera de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där byggprodukten har tillhandahållits på marknaden och de ska rapportera detaljerad information om framför allt brister och vidtagna korrigerande åtgärder.
 • Ser till att marknadskontrollmyndigheten har tillgång till prestandadeklarationen och försäkrar sig om att de tekniska dokumenten och alla uppgifter på begäran kan tillhandahållas myndigheterna. Dessa behövs för att bevisa att en byggprodukt uppfyller prestandadeklarationen och övriga tillämpliga krav i denna förordning.
 • Förser den behöriga myndigheten med alla uppgifter och dokument som behövs för att påvisa att byggprodukten uppfyller prestandadeklarationen och andra tillämpliga krav.  
 • Samarbetar med myndigheten i aktiviteter som syftar till att avlägsna risker orsakade av byggprodukter som har släppts ut på marknaden av importörerna.
 • Försäkrar sig om att importörens namn, det registrerade produktnamnet eller det registrerade varumärket och kontaktuppgifterna (inklusive postadress) framgår av produkten, produktförpackningen eller medföljande dokument. 
 • Importören anses vara tillverkare och tillverkarens skyldigheter tillämpas på importören när
  • importören släpper ut en byggprodukt på marknaden under sitt eget namn eller varumärke eller när
  • importören modifierar en byggprodukt som redan har släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att det kan påverka byggproduktens prestanda eller prestandaklasser vad beträffar de grundläggande egenskaperna.

Leverantör av distributionstjänster

 • Försäkrar sig om att tillverkaren har utarbetat de tekniska dokumenten samt en prestandadeklaration. 
 • Försäkrar sig om att produkten är CE-märkt och att den medföljs av erforderliga dokument samt att tillverkaren har iakttagit kraven i byggproduktförordningen.
 • Försäkrar sig om att anvisningar och säkerhetsinformation ansluts till produkten på finska och svenska när produkten släpps ut på marknaden. 
 • Vidtar omgående korrigerande åtgärder om byggprodukten inte överensstämmer med kraven.
 • Samarbetar med marknadskontrollmyndigheten i aktiviteter som syftar till att avlägsna risker orsakade av byggprodukter som har släppts ut på marknaden.
 • Ser till att marknadskontrollmyndigheten har tillgång till prestandadeklarationen och de tekniska dokumenten och försäkrar sig om att de tekniska dokumenten och alla uppgifter på begäran kan tillhandahållas myndigheterna.
 • Försäkrar sig om att namnet på leverantören av logistiktjänster, det registrerade produktnamnet eller det registrerade varumärket och kontaktuppgifterna (inklusive postadress) framgår av produkten, produktförpackningen eller medföljande dokument.
   

Distributör

 • Agerar omsorgsfullt och med iakttagande av kraven i byggproduktförordningen när denne släpper ut en byggprodukt på marknaden.
 • Försäkrar sig innan denne släpper ut en byggprodukt på marknaden att produkten är CE-märkt, om så krävs, och att erforderliga dokument, anvisningar och säkerhetsinformation medföljer den på ett språk som användarna förstår.
 • Släpper inte ut en produkt på marknaden om distributören vet eller misstänker att produkten inte motsvarar den bifogade prestandadeklarationen eller de tillämpliga kraven.
 • Försäkrar sig om att lagrings- eller transportförhållandena inte utgör en risk för prestandadeklarationen eller andra tillämpliga krav.
 • Vidtar vid behov korrigerande åtgärder för att produkten ska uppfylla kraven, för att den ska dras bort från marknaden eller för att arrangera ett returneringsförfarande för produkten. Om produkten medför en risk ska distributörerna omgående informera de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten på marknaden och de ska rapportera detaljerad information om framför allt brister och vidtagna korrigerande åtgärder.
 • Ska förse den behöriga myndigheten med all information och alla dokument som behövs för att bevisa att byggprodukten motsvarar prestandadeklarationen och andra tillämpliga krav samt samarbetar med myndigheten i alla åtgärder som syftar till att avlägsna riskerna med de byggprodukter som distributören har släppt ut på marknaden.
 • Distributören anses vara tillverkare och tillverkarens skyldigheter tillämpas på distributören när
  • distributören släpper ut en byggprodukt på marknaden under sitt eget namn eller varumärke eller när
  • distributören modifierar en byggprodukt som redan har släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att det kan påverka byggproduktens prestanda eller prestandaklasser vad beträffar de grundläggande egenskaperna.