Krav som gäller sprängämnesprekursorer och förmedling av information

Kraven i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer (EU) 2019/1148 börjar tillämpas den 1 februari 2021. Syftet med förordningen är att begränsa konsumenternas möjligheter att fritt skaffa kemikalier som kunde missbrukas för tillverkning av sprängämnen. Om användningen av sprängämnesprekursorer inte har samband med näringsverksamhet, krävs tillstånd av Polisstyrelsen för att köpa och använda dessa kemikalier. Läs mera på Polisstyrelsens webbplats

Leveranskedjan för sprängämnesprekursorer omfattar granskningsåtgärder i anslutning till överlåtelse av kemikalien, insamling av uppgifter om köparen och förmedling av information om kemikalien. En marknadsplats på nätet ska se till att webbplatsens användare efterföljer kraven i förordningen. 

Granskning vid försäljning 

Förpliktelserna gäller kemikalien när

  • kemikalien innehåller ett ämne eller ämnen som nämns i bilaga I till förordningen om sprängämnesprekursorer och
  • ämnet överskrider de tröskelvärden som nämns i bilagan

Som kemikalieleverantör ska du kontrollera en vanlig medborgares identitet och säkerställa att konsumenten har tillstånd för köpet. Mängden sprängämnesprekursorer med begränsningar ska anges i tillståndet.

Om du överlåter en sprängämnesprekursor med begränsningar till en annan aktör i näringlivet eller en professionell användare, behövs inget köptillstånd. Vid överlåtelsen ska du dock se till att det är fråga om en verklig professionell användare/aktör inom näringslivet. Därför aktörer måste egära följande uppgifter:

  • identitetsbevis av en person som har behörighet att representera en eventuell kund;
  • kundens närings-, affärs- eller yrkesverksamhet samt företagets namn, adress och registreringsnummer för mervärdesskatt eller annat registernummer för företaget, om ett sådant registernummer existerar;
  • hur kunden ämnar använda sprängsämnespreskursorerna ifråga

Inget säkerställande behövs dock om ett säkerställande utförts för kunden under en period på ett år före ifrågavarande affärshändelse och om affärshändelsen inte avviker betydligt från tidigare affärshändelser. I säkerställandet kan användas den mall för kundens meddelande som fastställs i bilaga IV till förordningen.

Alla nämnda uppgifter som insamlas i samband med överlåtelse av sprängämnesprekursorer ska förvaras 18 månader.

Information i leveranskedjan

När sprängämnesprekursor som nämns i bilaga I levereras mellan näringslivets aktörer, ska mottagaren tillställas: 

  • information om att begränsningar för överlåtelse till konsumenten gäller för ifrågavarande kemikalie enligt förordningen om sprängämnesprekursorer samt   
  • anmälningsförpliktelser vid stöld, försvinnande eller misstänkta köp för kemikalien i enlighet med förordningen om sprängämnesprekursor.  

Mottagaren ska även tillställas information om att anmälningsförpliktelse gäller vid stöld, försvinnande eller misstänkta köp av de ämnen som nämns i bilaga II till förordningen om sprängämnesprekursorer. 

Som information kan överlåtas till exempel säkerhetsinformationsbladet.

Aktören ska se till att personalen känner kemikalier som omfattas till kraven i förordningen om sprängämnesprekursorer samt de har informerad om skyldigheterna enligt artiklarna 5–9.  

Att anmäla misstänkta köp, stölder och försvinnanden

Företag, övriga aktörer och konsumenter ska anmäla misstänkta köp, försvinnande och stölder till centralkriminalpolisen när det gäller kemikalier som anges i bilaga I och II i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. En anmälan kan göras per e-post: lahtoaine.krp (at) poliisi.fi. En anmälan kan göras inom 24 timmar efter affärshändelsen eller efter att ett försvinnande eller en stöld upptäckts. 

Tukes övervakar i samband med annan kemikalieövervakning att kraven på information och granskningar i leveranskedjan efterföljs. Polisen övervakar att begränsningarna för sprängämnesprekursorer efterföljs.