Mätinstrumentens överensstämmelse med kraven

Mätinstrumentets tillverkare, auktoriserad representant, importör och distributör ansvarar för att mätinstrumentet används i enlighet med - och uppfyller kraven i - lagen om mätinstrument. 

Användaren av mätresultaten ansvarar för att mätinstrumentet som används i enlighet med lagen om mätinstrument uppfyller kraven.

Planering och tillverkning

Tillverkaren är ansvarig för att produkten uppfyller kraven. De anmälda organen eller besiktningsorganen kan, beroende på instrumentspecifika bestämmelser, utföra en typkontroll av mätinstrumentet och verifiera det eller godkänna tillverkarens förfaranden för kvalitetssäkring.

Kraven på mätinstrumenten kommer antingen från direktiv eller från nationella krav. Som tillverkare, importör eller återförsäljare ska du vara medveten om kraven.

Kraven på planering och tillverkning av mätinstrument består av instrumentspecifika förordningar och standarder, eller standardrekommendationernas krav. Mätinstrumentet ska vara lämpligt för sitt ändamål och verifierat.

Kraven på mätinstrumentens konstruktion och märkning ska beaktas redan vid planeringen.  Du kan undvika felaktiga lösningar genom samarbete med Tukes och besiktningsorganen.

Tillverkare, importörer och återförsäljare är ansvariga

Företag har ett stort ansvar för produktionen av mätinstrument, för försäljning i EU-länder, för import och distribution. Tillverkare, auktoriserad representant, importör och distributör ansvarar alla för att mätinstrumenten de säljer överensstämmer med kraven. Företagen ska känna till och identifiera sina skyldigheter vid påvisandet av överensstämmelse med kraven. Läs mer om företagsrollernas ansvar här.

Användaren av mätresultatet ansvarar för användningen

Om du använder mätresultatet exempelvis i din företagsverksamhet, är du ansvarig för att mätinstrumentet som används är lämpligt och överensstämmer med kraven. Du är även ansvarig för att användningen av mätinstrumentet övervakas och att dess tillförlitlighet verifieras regelbundet.

EU reglerar inte användningen av mätinstrument, detta sker nationellt.

Direktivsenliga vågar och andra mätinstrument

Kraven på tillverkning, utsläppande på marknaden och ibruktagande av mätinstrument är i regel harmoniserade inom EU-området. 

EU har ställt krav på följande mätinstrument som används för de ändamål som beskrivs i lagen om mätinstrument:

Vågdirektivet:

 • icke-automatiska vågar

Mätinstrumentdirektivet:

 • vattenmätare
 • gasmätare och volymomvandlare
 • elenergimätare
 • värmeenergimätare
 • mätsystem för kontinuerlig dynamisk mätning av andra vätskor än vatten
 • automatiska vågar
 • taxameter
 • fast mått
 • dimensionsmätningsinstrument
 • avgasanalysatorer

Dessa instruments överensstämmelse med kraven ska alltid påvisas enligt förfaranden beskrivna i det anmälda organets direktiv, med undantag för A2-modulen tillåten för volymmått. Tillverkaren kan välja från de beskrivna modulerna i direktiven det lämpligast förfarandet för den egna produktionen.

 På EU-området följs produktdirektivens förfaranden för tillverkning och marknadsföring av mätinstrument, dessa är allmänt beskrivna här.

Mätinstrumentens moduler enligt instrumentgrupp

Mätinstrumentdirektivet MID

A2 B+D B+E B+F D1 E1 F1 G H H1
MI-001 Vattenmätare   x   x           x
MI-002 Gasmätare   x   x           x
MI-003 Elenergimätare   x   x           x
MI-004 Värmeenergimätare   x   x           x
MI-005 Mätsystem för andra vätskor än vatten   x   x       x   x
MI-006 Automatiska vågar                    

mekaniska system

  x x x x   x x   x

elektromekaniska instrument

  x x x       x    

elektroniska system eller program som innehåller system

  x x         x   x
MI-007 Taxametrar   x   x           x
MI-008 Fast mått                    

fast mått för längd

  x     x   x x x  

volymmått

x x x   x x x   x  
MI-009 Dimensionsmätningsinstrument                    

mekaniska och elektromekaniska instrument

  x x x x x x x x x

elektroniska instrument eller program som innehåller instrument

  x   x       x   x
MI-010 Avgasanalysator   x   x           x

Vågdirektive

 

 

 

 

 

 

 

 

   

icke-automatiska vågar

  x   x       x    

vågar som inte har elektroniska instrument

        x   x x    

vågar, där lastmätarinstrumentet inte använder fjäder för att balansera lasten

        x   x x    

 

Gällande direktiv

 • Mätinstrumentdirektivet (2014/32/EU)
 • Vågdirektivet (2014/31/EU)
 • Färdigförpackningar 76/211/ETY
 • Volymflaskor 75/107/ETY
 • Måttenhetsdirektivet 80/181/ETY
 • Allmänna förordningar gällande grundläggande direktiv för det gamla förfarandet för mätinstrument och metrologiska kontrollmetoder 2009/34/EY

Nationellt reglerade mätinstrument

EU:s förordningar omfattar inte alla mätinstrument som används för ändamål reglerade i lagen om mätinstrument Dessa mätinstruments överensstämmelse med kraven ska påvisas med ett nationellt godkännande. Tekniska krav kommer från OIML:s rekommendationer, om sådana har publicerats.

Kraven på olika mätinstrument:


gasdistributionssystem för fordons bränsle
OIML R 139
vikter OIML R 111
tankbil OIML R 80-1
mått i torghandeln nationella krav
öl- och ciderkran nationella krav

Annanstans på nätet