Elinstallationer i explosionsfarliga utrymmen - ATEX

Vid planeringen, installation, underhåll och kontroll av elinstallationer i explosionsfarliga utrymmen samt vid användning av anordningarna ska man beakta både de allmänna kraven på elsäkerhet och de särskilda förhållanden i och kraven för explosionsfarliga utrymmen. Elinstallationerna och -anordningarna får inte bli antändningskällor p.g.a. elenergi, statisk elektricitet, överhettning eller gnistbildning.

Benämningen ATEX används av EU:s utrustningsdirektiv och omständighetsdirektiv som handlar om explosionsfarliga utrymmen (Ex-utrymmen), arbete i dessa utrymmen samt maskiner och anordningar som används i dylika utrymmen.

Kraven har i Finland satts i kraft med nationella bestämmelser som kompletteras med flera standarder. Syftet med kraven är att förebygga och förhindra fara orsakad av explosiv atmosfär för att därigenom skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt upprätthålla allmän säkerhet och förhindra person- och egendomsskador.

Explosionsrisk medför specialkrav på elinstallationer och arbete

Kraven på elinstallationer i Ex-utrymmen innefattar tilläggskrav eller avvikelser jämfört med sedvanliga elinstallationer. För att installationerna i explosionsfarliga utrymmen ska vara säkra ska planeraren, elentreprenören och underhållspersonalen inneha omfattande kunskap om de särskilda kraven på installationer och anordningar i sådana utrymmen.

Innan man börjar arbetet i ett explosionsfarligt utrymme ska man reda ut de nödvändiga skyddsåtgärder och förfarandena för arbetstillstånd.

Vad avses med explosionsfarliga utrymmen?

Explosionsskyddsdokument – att förebygga explosioner och begränsa verkningarna av en eventuell explosion

Arbetsgivaren, i praktiken ofta verksamhetsutövaren, ska se till att den explosionsrisk som förknippas med verksamheten utreds och riskerna bedöms. På basis av resultaten upprättas ett explosionsskyddsdokument som ska hållas uppdaterat.

Vad gäller elinstallationer, val av anordningsstrukturerna och säker användning av dessa omfattar de centrala uppgifter som ska ingå i dokumentet bl.a.:

  • En förteckning över de anordningar och arbetsredskap som kan utgöra en antändningskälla.
  • En utredning om var farliga explosiva atmosfärer kan förekomma och vilka anordningar som finns i dessa utrymmen.
  • Klassificering av explosionsfarliga utrymmen.
  • En förteckning över arbetsredskap som har godkänts för användning i explosionsfarliga utrymmen.
  • En utredning om genomförda explosionsskyddsåtgärder.

Läs mer om explosionsskyddsdokument.

Zonklassificering av explosionsfarliga utrymmen utgör grunden för säkra elinstallationer

Om det kan förekomma explosionsrisk i verksamheten ska arbetsgivaren se till att utrymmena klassificeras. Zonklassificering är en klassificeringsmetod för miljöer där explosiva atmosfärer kan förekomma, på basis av vilken man fastställer kraven för de anordningar som finns i utrymmet, installeras i utrymmet eller tas till utrymmet för temporär användning. Utrymmena och objekten klassificeras enligt sannolikheten för att explosiva atmosfärer förekommer. Ytterligare information om klassificeringen

Flera faktorer påverkar uppkomsten av explosionsrisk. Det är väsentligt att zonklassificeringen utförs av en person som har god kännedom om processerna av verksamheten och de ämnen som kan orsaka fara. På basis av zonklassificeringen kan man i elplaneringen beakta de särskilda kraven på installationer och val av anordningar.

En bra utgångspunkt är att man i ett explosionsfarligt utrymme endast placerar elanordningar som är nödvändiga för verksamheten och att anordningarna placeras utanför det explosionsfarliga utrymmet i den mån som det är möjligt. Med ändamålsenlig helhetsplanering av utrymmena och verksamheten kan man begränsa och centralisera verksamhet som medför explosionsrisk, varmed riskerna är lättare att hantera.

Anordningsdirektivet ställer krav på de anordningar som används i explosionsfarliga utrymmen såsom elmotorer, ljuskällor samt styr-, bruks- och reglersystem oberoende av deras spänningsnivå. Kraven gäller även mekaniska anordningar och arbetsredskap. Av anordningsdirektivet och de harmoniserade standarder som förknippas med det framgår hurdana anordningar som kan användas i explosionsfarliga omständigheter.

Läs mer om kraven på och märkningarna av anordningar som kan användas i explosionsfarliga utrymmen.

 

Merkinnät: CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen numero, räjähdyssuojaustunnus, laiteryhmä, laiteluokka, palava aine: G kaasu tai D pöly, räjähdyssuojaustunnus, Ex-rakenne, räjähdysryhmä, lämpötilaluokka

Bild: ATEX-anordningsmärkningar

CE1234: CE-märkning och kodnummer för anmält organ

Ex: kod för explosionsskydd

II: utrustningsgrupp

2: utrustningskategori

G: brännbart ämne: G (gas) eller D (stoft)

Ex: kod för explosionsskydd

d: Ex-konstruktion

IIC: explosionsgrupp

T4: temperaturklass

Yrkespersoner inom elbranschen bör bekanta sig med ATEX-startpaketet

ATEX-helheten förknippas med flera begrepp och definitioner samt bl.a. krav på märkningar av anordningar och skyddssystem som är avsedda för explosionsfarliga utrymmen.

Användbar grundläggande information har samlats i ATEX-starttipaketet (på finska).

Besiktningar, underhåll och reparationsåtgärder av elinstallationer i explosionsfarliga utrymmen

I ibruktagningsskedet av elanläggningarna i ett explosionsfarligt utrymme ska en ibruktagningsbesiktning av installationerna enligt elsäkerhetslagen genomföras där man beaktar och dokumenterar de särskilda krav som gäller för installationerna och anordningarna.

Kravet på en certifieringsbesiktning av elanläggningarna avviker från de sedvanliga installationerna. I zonklasserna 0, 1, 20 och 21 av explosionsfarliga utrymmen ska certifieringsbesiktningen bortsett från ringa arbeten genomföras innan utrymmena tas i bruk för sitt egentliga bruksändamål. (SRf 1434/2016, 5, 6 och 7 §)

Vid den periodiska besiktningen av elanläggningarna besiktigar man alltid explosionsfarliga utrymmen som en del av anläggningshelheten i fråga.

Underhållet av elanläggningarna i explosionsfarliga utrymmen kompletteras med särskilda underhållsbesiktningar som fördelas i olika detaljerade besiktningar, besiktningar på plats och okulära kontroller. Förfarandena finns i standarden SFS-EN 60079-17 (Explosiv atmosfär. Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer). Underhållsbesiktningar kan ersättas med kontinuerlig övervakning som utförs av yrkeskunnig personal. Förfarandena ska dokumenteras.

Reparation och underhåll av utrustning som används i explosionsfarliga utrymmen omfattas av särskilda krav som har behandlats i standarden SFS 60 079-19 (Explosiv atmosfär. Del 19: Reparation, översyn och renovering av utrustning). Utgångspunkten är att anordningen efter underhållet eller reparationen fortfarande uppfyller kravet för sin explosionsskyddsstruktur. Det bör noteras att anordningens tillverkare kan kräva att underhålls- och reparationsåtgärder endast utförs av tillverkaren själv eller av en representant som har befullmäktigats av tillverkaren.

Krävande helhet: bestämmelser, flera standarder och anvisningar 

Standarder som ska följas för att kraven i elsäkerhetslagen ska uppfyllas för elanläggningens struktur och säkerheten för elarbeten har fastställts i Tukes förteckning S10-2023.

Observera att säkerheten av explosionsfarliga utrymmen består av flera olika krav som på olika sätt är förknippade med varandra. Information ska också sökas i flera olika källor. Det finns flera krav och standarder som har samband med elsäkerhet och anordningsstrukturer som inte har tagits med i förteckningen S10-2023. Sådana krav och publikationer har tagits med i kapitel 10 av ATEX-startpaketet.

I Handbok om byggnaders elinstallationer D1-2017 (Sähköinfo Ab) finns ett kapitel där man har samlat in anvisningar om elinstallationer i explosionsfarliga utrymmen.

För genomförandet av elinstallationer i explosionsfarliga utrymmen är den viktigaste standarden SFS-EN 60079-14 (2016) Explosiv atmosfär, Del 14: Konstruktion, val och utförande av elinstallationer. Standarden gäller både gas- och dammexplosiva utrymmen.

Besiktningar och underhåll av explosionsfarliga utrymmen under drifttiden behandlas i den ovannämnda standarden SFS-EN 60079-17 Explosiv atmosfär. Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer(2016). Reparationer av anordningar som används i explosionsfarliga utrymmen behandlas i standarden: SFS-EN 60079-19 Explosiv atmosfär. Del 19: Reparation, översyn och renovering av utrustning (2017).