Förbud och begränsningar

Om ett ämne medför en okontrollerbar risk för människors hälsa eller miljön, kan Europeiska kommissionen t.ex. Förbjuda användningen av ämnet eller begränsa tillverkning, användning eller försäljning av ämnet som sådant eller i en vara inom EU.  De ämnesspecifika begränsningarna och förbuden finns i bilaga XVII till  REACH-förordningen och på Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats.

Om du tillverkar, säljer eller använder ämnen, blandningar eller varor, kontrollera om de omfattas av en begränsning. Följ begränsningsvillkoren!

Nya begränsningar

ECHA och EU-länderna lämnar vid behov förslag om nya begränsningar och förbud mot tillverkning, användning och försäljning av ämnen. I begränsningsförslaget bedömer man hälso- och miljöriskerna, de socioekonomiska effekterna och tillgången till alternativa ämnen.

Företag kan följa och kommentera nya begränsningsförslag på ECHA:s webbplats under offentligt samråd. ECHA:s riskbedömningskommitté och den ansvariga kommittén för den socioekonomiska analysen behandlar ärendena och lämnar ett utlåtande om begränsningsförslagen till Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen beslutar om godkännandet av begränsningsförslagen tillsammans med en kommitté som består av medlemsländernas representanter. En godkänd begränsning läggs till på bilaga XVII till REACH-förordningen.

Esitteitä rajoituksista

Frågor och svar

Lagstiftning

Bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006
Avdelning VIII Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och blandningar
Bilaga XVII: Begränsningar