Förbud och begränsningar

Om ett ämne medför en okontrollerbar risk för människors hälsa eller miljön, kan Europeiska kommissionen t.ex. Förbjuda användningen av ämnet eller begränsa tillverkning, användning eller försäljning av ämnet som sådant eller i en vara inom EU.  De ämnesspecifika begränsningarna och förbuden finns i bilaga XVII till  REACH-förordningen och på Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats.

Om du tillverkar, säljer eller använder ämnen, blandningar eller varor, kontrollera om de omfattas av en begränsning. Följ begränsningsvillkoren!

Nya begränsningar

ECHA och EU-länderna lämnar vid behov förslag om nya begränsningar och förbud mot tillverkning, användning och försäljning av ämnen. I begränsningsförslaget bedömer man hälso- och miljöriskerna, de socioekonomiska effekterna och tillgången till alternativa ämnen.

Företag kan följa och kommentera nya begränsningsförslag på ECHA:s webbplats under offentligt samråd. ECHA:s riskbedömningskommitté och den ansvariga kommittén för den socioekonomiska analysen behandlar ärendena och lämnar ett utlåtande om begränsningsförslagen till Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen beslutar om godkännandet av begränsningsförslagen tillsammans med en kommitté som består av medlemsländernas representanter. En godkänd begränsning läggs till på bilaga XVII till REACH-förordningen.

Esitteitä rajoituksista

Frågor och svar

 • Miten kuluttajille kielletyt syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset kemikaalit (CMR-kemikaalit) on merkitty?

  CMR-kemikaali on merkitty varoitusmerkillä GHS08 – vakava terveysvaara ja ainakin yhdellä seuraavista vaaralausekkeista:

  • Saattaa aiheuttaa perimävaurioita.
  • Saattaa aiheuttaa syöpää.
  • Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.
  • Voi vaurioittaa sikiötä.

  Lisäksi pakkauksessa on merkintä ”Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk.”

 • Mitä tarkoitetaan ns. CMR-rajoituksella eli syöpävaarallisia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevalla rajoituksella? Mitä kemikaaleja ko. rajoitus koskee?

  REACH-liitteen XVII nimikkeiden 28–30 ns. CMR-rajoitus koskee syöpävaarallisia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita, joille on säädetty EU:ssa yhdenmukaistettu luokitus ko. vaaraluokkien kategorioissa 1A tai 1B. Näitä ns. CMR-aineita tai niitä yli luokitusrajan sisältäviä seoksia ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää toimitettavaksi yleiseen kulutukseen. Luokitusrajalla tarkoitetaan CLP-asetuksen mukaista pitoisuusrajaa, jolloin CMR-aine aiheuttaa seoksen luokituksen ko. vaaraluokkiin ja -kategorioihin.

  Rajoitus ei koske moottoripolttoaineita, polttoaineena käytettäviä mineraaliöljytuotteita tai suljetuissa järjestelmissä myytäviä polttoaineita (esimerkiksi nestekaasupullot) eikä taiteilijavärejä. Rajoitusta ei myöskään sovelleta lääke- tai eläinlääkevalmisteisiin eikä kosmetiikkaan.

Lagstiftning

Bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006
Avdelning VIII Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och blandningar
Bilaga XVII: Begränsningar