Innehållet och formen av återkallelseanmälan

En bra och tydlig anmälan om återkallelse:

 • väcker uppmärksamhet, skiljer sig tydligt från reklam och är tillräckligt stor
 • har rubriken ”ÅTERKALLELSE”. Om det gäller någon annan åtgärd, kan detta beskrivas i rubriken, t.ex. ”VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE”.
 • innehåller en bild på produkten och identifieringsuppgifterna, t.ex. handelsnamn eller produktmärke, typ, parti- eller serienummer, produktskylt o.d.
 • anger tydligt hurdan fara produkten kan medföra och varför, t.ex. att för långa snören i kläder för småbarn kan medföra fara för strypning
 • innehåller tydliga anvisningar för konsumenterna, t.ex. Sluta omedelbart att använda produkten/håll produkten oåtkomlig för barn/returnera produkten till inköpsstället
 • innehåller ett servicenummer eller en webbtjänst för ytterligare information för konsumenterna eller slutanvändare på finska och svenska Telefonnummer till en utländsk tillverkare är inte till någon nytta, om anvisningar inte kan lämnas på finska och svenska.

Uppgifter om produkten

Följande uppgifter hjälper att identifiera produkten och undvika sammanblandning med andra saluförda produkter som är säkra:

 • handelsnamn och typ av produkten
 • serie- eller partinummer
 • uppgift om serienumrets placering
 • produktens färg, storlek och övriga identifieringsuppgifter
 • försäljningsställen och -datum. Har produkten saluförts i flera ställen kan i man annonsen t.ex. hänvisa till en förteckning på en webbplats.

Vägledning

 • En bra och effektiv annons om återkallelse ger konsumenterna och andra slutanvändare information om risken och tydliga handlingsanvisningar:
 • Annonsen anger den risk som produkten kan medföra. Att endast ange en ”säkerhetsbrist” ger inte tillräckligt med information.
 • Konsumenterna uppmanas att omedelbart sluta använda produkten.
 • Konsumenterna informeras om rätten att returnera produkten eller en annan motsvarande åtgärd för avvärjande av den fara som produkten medför, t.ex. reparation (om en sådan åtgärd är möjlig). Någon tidsgräns kan inte ställas för åtgärderna.

 
Exempel på annonser:

Esimerkkikuva takaisinvetoilmoituksesta

ÅTERKALLELSE

Tutti Ab:s tröstnapp med ring

Partinummer 1234/07 – 5678/08

En säkerhetsbrist har upptäckts i TUTTI Ab:s gröna tröstnapp. P.g.a. ett tillverkningsfel kan sugdelen lossna vid användning och orsaka kvävningsrisk.

 

Återkallelseförfarandet gäller nappar som köpts under åren 2007 och 2008 med partinummer mellan 1234/07–2678/08. Partinumret finns tryckt på nappens ring.

 

Man ska omedelbart sluta använda nappen och nappen ska hållas utom räckhåll för barn. Vi ber konsumenter som köpt nappen att returnera den till inköpsstället. Produktens pris returneras till kunden. Vid returnering behöver kunden inte uppvisa ett kvitto för att erhålla ersättning.

 

Produkterna har funnits till försäljning i följande butiker/kedjor:

 

Butik 1

Butik 2...

Ytterligare information: Tutti Ab, tfn 012-345 6789

www.tutti-oy.fi

 

 

 

ÅTERKALLELSE AV PRODUKT

Putipuhdas-tvättmaskin

modell: puhdas001 (EAN 6412345678901)

 

Tvättmaskinen har funnits till försäljning under tiden 1.9.2012–22.10.2013.

 

Typ: aqua 123

Tillverkare: Putipuhdas Ab

Återkallelsen gäller inte andra typer av tvättmaskiner.

 

Ett felaktigt komponent i tvättmaskinens kretskort kan medföra brandfara.

 

Sluta omedelbart att använda tvättmaskinen! Vi ber er kontakta vår telefontjänst för reparationer,  tfn (029) 1234 5000.

 

Ytterligare information: Putipuhdas Ab

tfn (029) 1234 4000