Information om återkallelse till konsumenterna

Företaget ska informera distributörerna, konsumenter som redan har köpt produkten och andra slutanvändare om återkallelsen.

Informationen om återkallelse ska skilja sig tydligt från marknadsföring. Om produkterna har sålts i tvåspråkiga områden, ska informationen om återkallelsen författas på finska och svenska.

Om företaget har fått ett förpliktande beslut om återkallelse av Tukes, informering ska följa beslutets bestämmelser.

Personlig kontakt

Företaget ska i första hand lämna information om den farliga produkten och det återkallelse som hänför sig till den till konsumenter som redan köpt produkten och andra slutanvändare personligen. Om företaget använder ett stamkundssystem eller annat kundregister i sina kommunikationer eller sin marknadsföring, ska företaget använda dessa elektroniska, personliga kontaktkanaler för att informera kunderna om återkallelsen.

Om information har skickats till alla konsumenter som köpt produkten och alla slutanvändare till kontaktuppgifterna i registret eller en annan elektronisk, personlig kanal, behöver man inte annonsera om saken på något annat sätt. Med elektroniska kanaler avses t.ex. personliga e-postadresser, företagens mobilapplikationer genom vilka man kan skicka personliga meddelanden samt privatmeddelanden på sociala medier. Informationen kan även skickas t.ex. som ett SMS eller MMS.

Om företaget så önskar kan informationen även skickas per brev.

Offentlig information

Om företaget inte kan kontakta alla konsumenter som köpt produkten och alla andra slutanvändare personligen, ska företaget även informera konsumenterna offentligt på ett effektivt sätt. Om produktens försäljningsområde inte kan begränsas, ska informationen vara riksomfattande.

Företaget ska publicera ett meddelande till medier om återkallelsen. Meddelandet ska innehålla samma uppgifter som anmälan om återkallelse. Meddelandet ska distribueras till medierna genom åtminstone en riksomfattande pressmeddelandetjänst. Pressmeddelandetjänst är en betaltjänst som distribuerar företagets pressmeddelanden till media. Genom pressmeddelandetjänsten är det möjligt att nå ett stort antal medier och journalister samtidigt. Det finns flera pressmeddelandetjänster i Finland.

Om innehållet av meddelandet inte behandlas i nyheterna i de ledande medierna på produktens försäljningsområden eller i riksomfattande medier, ska företaget publicera en anmälan om återkallelsen i media. Anmälan ska publiceras i sådana tryckta och/eller elektroniska medier som kan antas nå flest konsumenter och slutanvändare som köpt produkten.

Företaget ska på Tukes begäran lämna information till Tukes om alla medier där anmälan har publicerats eller på annat sätt uppmärksammats. Medier avses till exempel en tidning eller onlinemedier. Det räcker inte att ange till vilket media informationen har distribuerats. 

Vidare ska den offentliga informationen omfatta följande:

 • Om företaget har en webbplats, ska anmälan om återkallelse publiceras på webbplatsen på väl synlig plats i minst tre månader om alla konsumenter och slutanvändare som köpt produkten inte nås före denna tidsfrist utgår.
 • Om företaget har försäljnings- eller visningslokaler, ska anmälan om återkallelse publiceras på dem på väl synlig plats i minst tre månader om alla konsumenter och slutanvändare som köpt produkten inte nås före denna tidsfrist utgår.
 • Om företaget har levererat produkten till distributörer, ska företaget be dem publicera anmälan om återkallelsen i sina butiker och på sin webbplats.
 • Om företaget använder kanaler i sociala medier eller nyhetsbrev, ska företaget publicera anmälan om återkallelsen även på dessa.

Om informationen inte är tillräckligt omfattande kan Tukes beordra företaget att komplettera den.

Innehållet och formen av återkallelseanmälan

En bra och tydlig anmälan om återkallelse:

 • väcker uppmärksamhet, skiljer sig tydligt från reklam och är tillräckligt stor
 • har rubriken ”ÅTERKALLELSE”. Om det gäller någon annan åtgärd, kan detta beskrivas i rubriken, t.ex. ”VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE”.
 • innehåller en bild på produkten och identifieringsuppgifterna, t.ex. handelsnamn eller produktmärke, typ, parti- eller serienummer, produktskylt o.d.
 • anger tydligt hurdan fara produkten kan medföra och varför, t.ex. att för långa snören i kläder för småbarn kan medföra fara för strypning
 • innehåller tydliga anvisningar för konsumenterna, t.ex. Sluta omedelbart att använda produkten/håll produkten oåtkomlig för barn/returnera produkten till inköpsstället
 • innehåller ett servicenummer eller en webbtjänst för ytterligare information för konsumenterna eller slutanvändare på finska och svenska Telefonnummer till en utländsk tillverkare är inte till någon nytta, om anvisningar inte kan lämnas på finska och svenska.

Uppgifter om produkten

Följande uppgifter hjälper att identifiera produkten och undvika sammanblandning med andra saluförda produkter som är säkra:

 • handelsnamn och typ av produkten
 • serie- eller partinummer
 • uppgift om serienumrets placering
 • produktens färg, storlek och övriga identifieringsuppgifter
 • försäljningsställen och -datum. Har produkten saluförts i flera ställen kan i man annonsen t.ex. hänvisa till en förteckning på en webbplats.

Vägledning

 • En bra och effektiv annons om återkallelse ger konsumenterna och andra slutanvändare information om risken och tydliga handlingsanvisningar:
 • Annonsen anger den risk som produkten kan medföra. Att endast ange en ”säkerhetsbrist” ger inte tillräckligt med information.
 • Konsumenterna uppmanas att omedelbart sluta använda produkten.
 • Konsumenterna informeras om rätten att returnera produkten eller en annan motsvarande åtgärd för avvärjande av den fara som produkten medför, t.ex. reparation (om en sådan åtgärd är möjlig). Någon tidsgräns kan inte ställas för åtgärderna.

 
Exempel på annonser:

Esimerkkikuva takaisinvetoilmoituksesta

ÅTERKALLELSE

Tutti Ab:s tröstnapp med ring

Partinummer 1234/07 – 5678/08

En säkerhetsbrist har upptäckts i TUTTI Ab:s gröna tröstnapp. P.g.a. ett tillverkningsfel kan sugdelen lossna vid användning och orsaka kvävningsrisk.

 

Återkallelseförfarandet gäller nappar som köpts under åren 2007 och 2008 med partinummer mellan 1234/07–2678/08. Partinumret finns tryckt på nappens ring.

 

Man ska omedelbart sluta använda nappen och nappen ska hållas utom räckhåll för barn. Vi ber konsumenter som köpt nappen att returnera den till inköpsstället. Produktens pris returneras till kunden. Vid returnering behöver kunden inte uppvisa ett kvitto för att erhålla ersättning.

 

Produkterna har funnits till försäljning i följande butiker/kedjor:

 

Butik 1

Butik 2...

Ytterligare information: Tutti Ab, tfn 012-345 6789

www.tutti-oy.fi

 

 

 

ÅTERKALLELSE AV PRODUKT

Putipuhdas-tvättmaskin

modell: puhdas001 (EAN 6412345678901)

 

Tvättmaskinen har funnits till försäljning under tiden 1.9.2012–22.10.2013.

 

Typ: aqua 123

Tillverkare: Putipuhdas Ab

Återkallelsen gäller inte andra typer av tvättmaskiner.

 

Ett felaktigt komponent i tvättmaskinens kretskort kan medföra brandfara.

 

Sluta omedelbart att använda tvättmaskinen! Vi ber er kontakta vår telefontjänst för reparationer,  tfn (029) 1234 5000.

 

Ytterligare information: Putipuhdas Ab

tfn (029) 1234 4000