REACH

I REACH-förordningen fastställs bestämmelser om registrering och utvärdering av kemikalier samt om tillståndsförfaranden, begränsningar och information i distributionskedjan. REACH kommer från de engelska orden Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals.

Förordningen gäller kemiska ämnen som sådana samt i blandningar och varor. Detta betyder att förordningen gäller kemiska ämnen i t.ex. målarfärger, städprodukter, lim, industrikemikalier, textilier, möbler, idrottsutrustning och elektriska produkter. Därmed gäller förordningen de flesta av företagen inom EU.

De viktigaste målsättningarna av förordningen är att

  • garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön
  • effektivisera konkurrenskraften av EU:s kemiska industri
  • befrämja utvecklingen av alternativa metoder för att bedöma hur farliga ämnen är
  • garantera fri rörlighet av varor på Europeiska unionens inre marknad.

Huvudprincipen i REACH är att ett företag ska

  • samla uppgifter om ett ämnes egenskaper och användningssätt
  • bedöma de faror och risker som ämnet medför och fastställa förutsättningarna för säker användning av ämnet
  • lämna in uppgifterna till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) genom att registrera ämnet.

Myndigheterna, i Finland Tukes, använder registreringsuppgifterna vid sina bedömningar av ämnen. Myndigheterna utreder om ämnet medför fara för hälsan eller miljön. Om de risker som ämnet medför inte kan godkännas, kan EU förbjuda eller begränsa tillverkning, försäljning eller användning av ämnena, blandningarna och varorna. Ett tillstånd krävs för användningen av de skadligaste ämnena.

I Finland fungerar Tukes fungerar som behörig myndighet för REACH-förordningen och samarbetar med kommissionen och ECHA för att implementera förordningen. Tukes ansvarar för den nationella REACH-rådgivningstjänsten, stöder arbetet i ECHA:s kommittéer och ansvarar bl.a. för bedömningen av de registrerade ämnena, identifieringen av ämnen som inkluderas i tillståndsprocessen och upprättandet av begränsningsförslag.

Vilka omfattas av REACH-förordningen?

  • kemikaliens (ämnets eller blandningens) tillverkare, importör till EU samt distributör
  • tillverkare, importör till EU och distributör av en vara.

REACH-asetus lyhyesti

Rekisteröinti
Jos aineesta ei ole tietoja, ei ole myöskään markkinoita. Tietojen tuottaminen ja turvallisen käytön arvioiminen kuuluvat yrityksille. Tiedot toimitetaan ECHAlle.

Arviointi
ECHA ja jäsenmaat arvioivat rekisteröintitietoja. Arviointi voi johtaa lisätietojen pyytämiseen yrityksiltä ja ehdotukseen aineen luvanvaraistamisesta tai rajoituksesta.

Luvanvaraiset aineet
Haitallisimpien aineiden turvallinen käyttö ja niiden korvaaminen varmistetaan lupamenettelyllä. Näiden haitallisten aineiden käyttö vaatii luvan.

Kiellot ja rajoitukset
EU rajoittaa aineen valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä, jos aineesta aiheutuvia riskejä ei voida hyväksyä. Rajoitus tai kielto voi koskea ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä.

Tiedottaminen ja turvallinen käyttö
Kemikaalien toimittajat välittävät turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa asiakkailleen. Käyttäjät viestivät käytöistään ja uusista tiedoista toimitusketjussa ylöspäin.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet esineissä
Yritykset ilmoittavat tietoja erityistä huolta aiheuttavista aineista esineissä ECHAlle ja tiedottavat asiakkaitaan aineista.

Rådgivningstjänst

Företag kan ställa frågor om CLP-förordningen till Tukes kemikalierådgivningstjänst. Kemikalierådgivningen hjälper företag med tolkningen av lagstiftningen och identifieringen av skyldigheterna m.m.