REACH

I REACH-förordningen fastställs bestämmelser om registrering och utvärdering av kemikalier samt om tillståndsförfaranden, begränsningar och information i distributionskedjan. REACH kommer från de engelska orden Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals.

Förordningen gäller kemiska ämnen som sådana samt i blandningar och varor. Detta betyder att förordningen gäller kemiska ämnen i t.ex. målarfärger, städprodukter, lim, industrikemikalier, textilier, möbler, idrottsutrustning och elektriska produkter. Därmed gäller förordningen de flesta av företagen inom EU.

De viktigaste målsättningarna av förordningen är att

  • garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön
  • effektivisera konkurrenskraften av EU:s kemiska industri
  • befrämja utvecklingen av alternativa metoder för att bedöma hur farliga ämnen är
  • garantera fri rörlighet av varor på Europeiska unionens inre marknad.

Huvudprincipen i REACH är att ett företag ska

  • samla uppgifter om ett ämnes egenskaper och användningssätt
  • bedöma de faror och risker som ämnet medför och fastställa förutsättningarna för säker användning av ämnet
  • lämna in uppgifterna till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) genom att registrera ämnet.

Myndigheterna, i Finland Tukes, använder registreringsuppgifterna vid sina bedömningar av ämnen. Myndigheterna utreder om ämnet medför fara för hälsan eller miljön. Om de risker som ämnet medför inte kan godkännas, kan EU förbjuda eller begränsa tillverkning, försäljning eller användning av ämnena, blandningarna och varorna. Ett tillstånd krävs för användningen av de skadligaste ämnena.

I Finland fungerar Tukes fungerar som behörig myndighet för REACH-förordningen och samarbetar med kommissionen och ECHA för att implementera förordningen. Tukes ansvarar för den nationella REACH-rådgivningstjänsten, stöder arbetet i ECHA:s kommittéer och ansvarar bl.a. för bedömningen av de registrerade ämnena, identifieringen av ämnen som inkluderas i tillståndsprocessen och upprättandet av begränsningsförslag.

Vilka omfattas av REACH-förordningen?

  • kemikaliens (ämnets eller blandningens) tillverkare, importör till EU samt distributör
  • tillverkare, importör till EU och distributör av en vara.

REACH-förordningen i korthet

Registrering
Om det inte finns information om ett ämne, finns det inte heller någon marknad. Företagen är skyldiga att producera information och bedöma hur ämnena kan användas tryggt. Uppgifterna lämnas till ECHA.

Utvärdering
ECHA och medlemsländerna utvärderar registreringsinformationen. Utvärdering kan leda till att mer information begärs av företagen och till ett förslag om att ämnet görs tillståndsbelagt eller begränsas.

Ämnen som kräver tillstånd
Tillståndsförfarandet används för att säkerställa att de mest skadliga ämnena används på ett säkert sätt eller ersätts. Användningen av dessa skadliga ämnen kräver tillstånd.

Förbud och begränsningar
EU begränsar tillverkningen, utsläppandet på marknaden eller användningen av ett ämne om de risker som ämnet medför inte kan godtas. En begränsning eller ett förbud kan gälla ämnet som sådant, i en blandning eller i en vara.

Information och säker användning
Kemikalieleverantörerna ger ut information om säker användning av ämnen till sina kunder. Användarna informerar om sin användning och om nya uppgifter uppåt i leveranskedjan.

Ämnen som inger stora betänkligheter som finns i varor
Företag meddelar information om ämnen som inger stora betänkligheter som finns i varor till ECHA och informerar sina kunder om dessa ämnen.

Rådgivningstjänst

Företag kan ställa frågor om CLP-förordningen till Tukes kemikalierådgivningstjänst. Kemikalierådgivningen hjälper företag med tolkningen av lagstiftningen och identifieringen av skyldigheterna m.m.