Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS

Användningen av specifika metaller, plastmjukgörare och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter är begränsad. Syftet med lagstiftningen RoHS (Restriction of Hazardous Substances) är att skydda människors hälsa och miljön samt att minska skadligheten i avfall.

RoHS tillämpningsområde

Alla elektriska och elektroniska produkter faller in under RoHS tillämpningsområde.

En elektrisk eller elektronisk produkt är en produkt som

 • kräver elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att använda åtminstone en av sina avsedda funktioner eller
 • en produkt som genererar, överför eller mäter sådan elektrisk ström eller elektromagnetiska fält och
 • används med en spänning på högst 1 000 volt växelström eller högst 1 500 volt likström.

Elektriska och elektroniska produkter är till exempel hushållsapparater, tv-apparater, telefoner, batteridrivna verktyg, armbandsur, automater och olika övervakningsanordningar, t.ex. brandlarm. Många produkter, som man inte tänker på som elektriska, men som till exempel har batteridriven led-belysning, uppfyller definitionen för elektriska eller elektroniska produkter. Till exempel räknas textilier utrustade med led-ljus som elektriska produkter.

Sådant som hamnar utanför RoHS tillämpningsområde är

 • utrustning som är avsedd att användas för att skydda säkerhetsintressen och för militära ändamål
 • utrustning som skickas ut i rymden
 • stora stationära industriverktyg
 • stora stationärt installerade apparater
 • transportmedel som är avsedda för att transportera personer och varor, med undantag för elektriska fordon med två hjul som inte har typgodkänts
 • mobila maskiner som bara är avsedda för yrkesbruk
 • aktiva implanterade medicinska produkter
 • solpaneler som har planerats, monterats och installerats av fackmän
 • produkter som har planerats för företagsbruk, särskilt i forsknings- och utvecklingssyfte
 • piporglar
 • produkter som är särskilt utformade att installeras som en del av ovan angivna utrustningar.

Vilka ämnen är begränsade?

Begränsningarna gäller användningen av följande ämnen i elektriska och elektroniska produkter, dess anslutningsledningar och reservdelar:

 • kadmium, Cd
 • bly, Pb
 • kvicksilver, Hg
 • sexvärt krom, Cr6+
 • polybromerade bifenyler, PBB
 • polybromerade difenyletrar, PBDE
 • bis(2-etylhexyl)ftalat, DEHP
 • butylbensylftalat, BBP
 • dibutylftalat, DBP
 • diisobutylftalat, DIBP

Tillåtna maximikoncentrationer är:

 • kadmium, 0,01 viktprocent
 • alla andra ämnen, 0,1 viktprocent.

Maximikoncentrationerna är de högsta tillåtna halterna av farliga ämnen i homogent material. Med homogent material avses material med genomgående enhetlig sammansättning, som inte kan separeras i olika material genom mekaniska åtgärder. Exempel på homogena material är till exempel plastskal till datorer, koppartrådar i kablar och lödningar på lödpunkter. Det enhetligt sammansatta materialet kan vara en kombination av olika material, om materialen inte kan separeras från varandra mekaniskt. Krossning, isärskruvning, skärning, malning och slipning är exempel på mekaniska åtgärder.

Att observera när det gäller ftalatbegränsningar:

 • Tillämpningen för elektriska produkter börjar 22.7.2019
 • Tillämpningen för medicinsk utrustning, kontroll- och övervakningsutrustning börjar 22.7.2021.
 • Begränsningen tillämpas inte på leksaker när det gäller DEHP, BBP och DBP, då begränsningarna för DEHP, BBP och DBP har definierats i benämning 51 i bilaga XVII i (EG) nr 1907/2006 (REACH-förordningen).

Undantag från användningen av begränsade ämnen

Kommissionen har godkänt användning av begränsade ämnen för vissa användningsområden. Man har till exempel gjort undantag av vetenskapliga eller tekniska orsaker, då det till exempel inte finns något ersättande ämne att tillgå.


Undantaget gäller

 • i högst 5 år för elektriska produkter
 • i högst 7 år för medicinsk utrustning, kontroll- och övervakningsutrustning.

Tillverkarens, importörens och säljarens skyldigheter

Förutom produktkraven medför RoHS-direktivet dessutom skyldigheter för produktens tillverkare, importör och säljare.
     
Tillverkare och importörer måste också beakta kraven på bruksanvisningar.

Så säkerställer du att produkten överensstämmer med kraven