CLP-förordningens tillämpningsområde

CLP-förordningen omfattar ämnen, blandningar och vissa explosiva varor inom industrins alla områden.

Förordningen tillämpas inte på följande kemikalier:

 • radioaktiva ämnen och blandningar
 • ämnen och blandningar som övervakas av tullen
 • integrerade intermediärer
 • ämnen och blandningar som används för vetenskaplig undersökning och utveckling, som inte är menade för försäljning och som används i övervakade omständigheter
 • avfall.

Förordningen tillämpas inte på följande produkter i slutligt format:

 • läkemedel
 • veterinärmedicinska läkemedel
 • kosmetiska produkter
 • medicintekniska produkter
 • livsmedel och deras tillsats- och aromämnen
 • Djurfoder.

CLP-förordningen tillämpas inte på transport av farliga ämnen i luft, på hav, landsvägar, järnvägar eller inre vattenvägar.

Lagstiftning