Sammanförande av mätsystem med nationellt typgodkända instrument

Finskt typgodkännande kan ha beviljats separat för mätare för flytande bränsle och systemets tilläggsannordningar, som självbetjäningsautomater, utrustning för seriekopplade skärmar och utrustning för bestämning av volym. Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven i mätinstrumentdirektivet omfattar hela mätsystemet och dess tilläggsannordningar.

Om det på distributionsstationen för flytande bränsle installeras nya distributionsmätare som uppfyller mätinstrumentdirektivet, kan typgodkända tilläggsannordningar läggas till systemet som uppfyller mätinstrumentets krav, om

  • hela systemet fungerar tillförlitligt
  • delannordningar uppfyller för sin del väsentliga krav i mätinstrumentdirektivet.

På samma sätt kan en tilläggsannordning som uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet kopplas till en nationellt godkänd distributionsmätare. Det installerade instrumentets ägare ansvarar för systemets kompabilitet i enlighet med WELMECs guide 8.8  "Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments".