Hållbar och säker användning av biocidinnehållande antifoulingprodukter

Biocidinnehållande antifoulingprodukter för båtar är  farliga för hälsan och miljön. Anvisningar för säker användning av produkterna finns i bruksanvisningen av produkter. Användaren måste läsa bruksanvisningen noggrant före användning av produkten.

Begränsningar för användning

Användning av biocidinnehållande antifoulingprodukter har begränsats för att förebygga miljö- och hälsosrisker. Kontrollera alltid produktspecifika begränsningar i bruksanvisningen för produkten. Följande begränsningar gäller allmänt för alla biocidinnehållande antifoulingprodukter avsedda för båtar:

 • I Finland får endast produkter som godkänts av Tukes användas, säljas och importeras. 
 • Användning av produkter för något annat ändamål än det som anges på förpackningen eller mot bruksanvisningen är förbjudet.
 • Produkterna får endast användas i havsområdena. Användning av produkter i sötvatten, insjöar är förbjudet

Anvisningar för att måla och ta bort målarfärg

Biocidinnehållande antifoulingprodukter innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. När du målar eller tar bort gammal färg från båtbotten, ska du välja sådana arbetsmetoder att färgen eller färgavfall inte sprids i omgivningen. Använd skyddskläder och lämplig personlig skyddsutrustning. Följ alltid anvisningarna i produktförpackningen.

 • Skydda jordmånen mot färgstänk, med t.ex. en presenning. 
 • Måla endast i ett utrymme med god ventilation.
 • Måla endast vissa delar, där gammal färg är bortsliten eller måla båtens vattenlinje, om möjligt. 
 • Ta bort gammal färg med våtslipning.
 • Håll barn borta från platsen där du målar båten tills de behandlade ytorna har torkat.
 • Använd alltid kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon när du hanterar produkter. 
 • Efter målningen ska produktavfall, smutsiga presenningar och målningsutrustning slängas som farligt avfall.

Anvisningar för tvätt av båtar

När en båtbotten målad med biocidinnehållande antifoulingprodukt tvättas, löser sig miljöfarliga kemikalier från färgytan. Båtarna ska tvättas så att orenade tvättvatten inte hamnar i miljön. När du tvättar en båt målad med biocidinnehållande antifoulingprodukt ska du ta hänsyn till följande:

 • Undvik att använda en högtryckstvätt eller någon annan kraftig tvätt metod, de skadar färgytan och förkortar produktens livslängd.
 • Tvätta båtens botten i det område där tvättvatten samlas in och rengörs. Orenade tvättvatten får inte släppas ut i miljön. 
 • Tvätta inte båtens botten i en båttvätt i havet.

Spara på miljön och undvik användning av biocidinnehållande  antifoulingprodukter!

Biocidinnehållande antifoulingprodukter är mycket giftiga även för andra organismer än alger, havstulpaner och blåmusslor som fäster sig vid botten av båtar. De giftiga ämnen som löser sig från färgytan hämmar reproduktionen hos fisk och andra vattenlevande organismer.  Därför bör användning av biocidinnehållande antifoulingprodukter undvikas och andra metoder användas för att förhindra att organismer fäster sig vid båtbottnen. Genom att kombinera olika alternativa metoder kan du uppnå bästa resultat utan att använda gifter. Mera information om alternativa metoder hittar du på sidan Giftiga båtfärger