Begränsningar gällande användningen av båtbottenfärg och produkter som är avsedda för behandling av fiskenät samt riskhanteringsmetoder

Antifoulingprodukter, båtbottenfärger och produkter som används för behandling av fiskenät, är produkter som klassas farliga för hälsan och miljön. För att skydda miljön och hälsan, har Tukes inrättat begränsningar och riskhanteringsmetoder för produkterna.

Villkor, anvisningar och nödvändiga åtgärder som förutsätts för säker användning nämns i produkternas bruksanvisningar, förpackningspåskrifter och i säkerhetsdatabladet. Användaren ska alltid läsa bruksanvisningarna noggrant innan produkten används.  Produktens användare ansvarar i sista hand för att riskhanteringsåtgärderna iakttas.

Allmänna användarbegränsningar

 • I Finland får båtbottenfärger och produkter för fiskenät användas endast i havsområden. Det är förbjudet att använda produkterna i sötvatten, i insjöar.  
 • I Finland får endast sådana produkter som Tukes har godkänt användas, säljas och importeras.
 • Användningen av produkterna, till exempel målning, färgborttagning, tvättning av nät, får inte medföra utsläpp i miljön.
 • Användning för annat ändamål än det som nämns i godkännandebeslutet för produkten eller i strid med bruksanvisningarna är förbjuden.

Begränsningar och riskahanteringsmetoder för båtbottenfärger

Båtbottenfärgerna är indelade i två grupper:

 • produkter för konsumentbruk och yrkesmässigt bruk
 • produkter endast för yrkesmässigt bruk

Produkter för konsumentbruk och yrkesmässigt bruk  är avsedda att användas på fritidsbåtar. Urlakningen av koppar från produkter för fritidsbåtar i vattnet får inte överstiga gränsvärdet 15 µg/cm2/dygn, vilket är 14 dygns medelvärde under produkterens användningstid.

Köpare av båtbottenfärger som är avsedda för konsumentbruk ska vid köpsituationen ges skyddshandskar som tål kemikalien. Det är nödvändigt att använda skyddshandskar.

Produkter endast för yrkesmässigt bruk är avsedda för målning av stora fartyg vid varv. Vid yrkesmässigt bruk förväntas det mer av riskhanteringsåtgärderna än av produkter avsedda för konsumentbruk, till exempel lokaler som lämpar sig för målningen, avfallshantering och skyddsåtgärder för personalen.

Begränsningarna gruppvis

Produkter för fritidsbåtar, produkter för konsumentbruk och yrkesmässigt bruk

 • Urlakningen av koppar från produkten i vattnet får inte överstiga gränsvärdet 15 µg/cm2/dygn, vilket är 14 dygns medelvärde under produkterens användningstid.
 • Användning förbjuden i sötvattenområden, insjöar.
 • Får endast användas i havsområden.
 • Användning förbjuden i fiskodlingsanläggningar.
 • Sprutmålning är förbjuden för konsumenter. Produkterna får målas endast med pensel eller rulle.
 • I samband med användningen och borttagningen av produkten får produkten eller färgavfall inte komma ut i marken eller i vattendrag.
 • Skydda marken från målstänk när du målar till exempel med en slitstark presenning, presenning eller ett ogenomträngligt underlag.
 • Efter målningen ska du göra dig av med färgavfall, smutsig skyddstäckning och målningsredskap på ändamålsenligt sätt som farligt avfall eller blandavfall.
 • Följ målningsanvisningarna när du målar.
 • Punktmåla eller måla mindre, om det är möjligt.
 • Undvik att använda högtryckstvätt för rengöring av båtar med målat botten.
 • Skyddshandskar, som tål kemikalier ska ges åt konsumenten tillsammans med produktens försäljningsförpackning.
 • Måla endast i en lokal med bra ventilation.
 • Ta bort gammal målfärg med våtslipning.
 • Håll barn borta från det område där båten målas tills dess att de behandlade ytorna har torkat.

Fartygsfärger, produkter endast för yrkesmässigt bruk

 • Förbjudet att använda i fiskodlingsanläggningar.
 • Minimistorlek på försäljningsförpackningen är 20 l.
 • Se till att produkten eller färgavfall inte kommer ut i marken eller vattendrag i samband med användningen eller borttagningen av produkten.
 • Skydda marken från målstänk när du målar till exempel med en slitstark presenning, presenning eller ett ogenomträngligt underlag.
 • Efter målningen ska du göra dig av med färgavfall, smutsig skyddstäckning och målningsredskap på ändamålsenligt sätt som farligt avfall eller blandavfall.
 • Följ målningsanvisningarna när du målar.
 • Punktmåla eller måla mindre, om det är möjligt.
 • Undvik att använda högtryckstvätt för rengöring av båtar med målat botten.

Begränsningar och riskhanteringsmetoder för produkter avsedda för fisknät, endast för yrkesmässigt bruk

 • Förbjudet att använda i sötvattenområden, insjöar.
 • Får endast användas i havsområden.
 • Minimistorlek på försäljningsförpackningen är 20 l.
 • I samband med användningen och borttagningen får produkten inte komma ut i marken eller i vattendrag.