Kontaktpunkt för produkter

Kontaktpunkten för produkter (kontaktpunkten) ger dig information om krav på produkter i Finland. För vissa produkter har kraven harmoniserats helt eller delvis genom EU-lagstiftning. För andra produkter är kraven däremot enbart nationella och EU:s harmoniserade krav gäller inte.

Kontaktpunkten ger dig information om till exempel

  • produktbestämmelser om en produkt
  • krav på förhandstillstånd för en produkt
  • principen om ömsesidigt erkännande,
  • kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna
  • information om nationellt införlivande och genomförande av harmoniserad unionslagstiftning som är tillämplig på produkter.

Du kan kontakta kontaktpunktens rådgivningstjänst på adressen pcp.finland(at)tukes.fi.  

Kontaktpunktens rådgivning är avgiftsfri. Kontaktpunkten svarar dig inom 15 arbetsdagar från det att den har tagit emot begäran om information.

Kontaktuppgifter för produktkontaktpunkter i andra medlemsstater finns här.

Fri rörlighet för varor på den inre marknaden

Fri rörlighet för varor är en av de grundläggande friheterna som Europeiska unionen garanterar. Detta innebär att varor ska kunna röra sig fritt på den inre marknaden. Mellan medlemsstaterna ska tullavgifter samt alla avgifter med motsvarande verkan vara förbjudna. Det är också förbjudet med kvantitativa begränsningar av varor och åtgärder med motsvarande verkan.

Europeiska unionens domstol har i sin rättspraxis ett flertal gånger preciserat uttrycket åtgärd med motsvarande verkan och tolkat det extensivt. Själva åtgärden behöver inte vara bindande, endast en rekommendation kan räcka. En åtgärd ”med motsvarande verkan” kan däremot vara vilken åtgärd som helst som direkt eller indirekt, omedelbart eller potentiellt, hindrar handel mellan medlemsstaterna.

I regel kan varor som är lagenligt placerade på Europeiska unionens inre marknad röra sig fritt.