Handbrandsläckare

Bruks- och släckningsegenskaperna för handbrandsläckare samt de märkningar som görs på dem utgående från dessa egenskaper ska stämma överens med den gällande Europastandardserien EN 3 eller en annan standard med motsvarande kravnivå eller med en teknisk specifikation. Handbrandsläckare är brandsläckare som väger högst 20 kg.

Handbrandsläckare ska uppfylla bl.a. följande krav:

• mängden av släckmedel ska vara minst 1 kg

• släckaren kan fyllas på nytt

• släckaren har en ventil som gör det möjligt att bryta släckmedelsflödet,

Tukes övervakar att de handbrandsläckare som finns på marknaden i Finland stämmer överens med kraven. Tukes skaffar produkter på marknaden, låter testa dem och vidtar åtgärder om produkten inte uppfyller kraven. Vid behov kan produkter som strider mot kraven dras tillbaka från marknaden.

Handsläckare är tryckbärande anordningar..

Anskaffning, användning och underhåll

Handbrandsläckare skaffas på myndigheternas föreläggande, när detta förutsätts i författningar eller på eget initiativ. Att använda en handbrandsläckare är inte svårt men tröskeln för att använda den kan vara hög om man inte har övat släckning med en sådan före en eventuell eldsvåda.

Handbrandsläckare säljs av förutom handbrandsläckaraffärer bl.a. järnaffärer, stormarknadernas järnvaruavdelningar och biltillbehörsaffärer. Räddningsverken och räddningsförbunden och -organisationerna samt många utbildningsföretag ordnar säkerhetsutbildning där man kan öva sig att använda handbrandsläckare och annan förstahandssläckningsutrustning under yrkesmässig handledning.

Fastighetens innehavare ska se till att de av myndigheterna föreskrivna släckningsanläggningarna är funktionsdugliga och har underhållits och granskats på behörigt sätt.

Handbrandsläckare ska granskas med

  • ett års intervall om släckaren förvaras på ett ställe där den är utsatt för faktorer som påverkar dess funktionsskick, såsom fukt, vibration, temperaturväxlingar eller köld.
  • två års intervall om släckaren förvaras inomhus i torra utrymmen med jämn temperatur.

Tidpunkten för den första granskningen fastställs enligt den tidpunkt då handbrandsläckaren har tillverkats. Behållaren kan vara tillverkad innan dess men det avgörande är tidpunkten för den första påfyllningen av behållaren. Om handbrandsläckarens tillverkningstidpunkt anges med ett års noggrannhet antas att den har tillverkats i slutet av januari det året.

Käsisammuttimien tarkastuksia ja huoltoa tekevien liikkeiden ja liikkeiden vastuuhenkilöiden on täytettävä asetetut vaatimukset. Tukes pitää rekisteriä vaatimukset täyttävistä ja tarvittavan ilmoituksen tehneistä liikkeistä vastuuhenkilöineen ja valvoo niiden toimintaa.

Käsisammuttimien tarkastus- ja huolto-ohjeet

Jos tarvitset sammuttimen tarkastus- ja huolto-ohjeita, ota yhteyttä sammuttimen maahantuojaan.