Dataskydd på Tukes

Behandling av personuppgifter på Tukes

Tukes samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten vars användningssyfte har definierats på förhand. I regel samlas uppgifter in för att hantera lagstadgade uppgifter på Tukes för att förverkliga tjänster och hålla kontakt.

Med personuppgifter avses uppgifter som kan användas för att identifiera personer. Sådana uppgifter är till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och personbeteckning. 

Det finns alltid en rättslig grund för behandling av personuppgifter på Tukes. Dessutom följer Tukes god praxis för databehandling, nationella dataskyddsdirektiv och god praxis vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter behandlas noggrant och ändamålsenligt. Dessutom får Tukes personal regelbunden utbildning i att behandla personuppgifter.  

Tukes förbehåller sig rätten att vid behov ändra och uppdatera dataskyddsbeskrivningarna. Tukes meddelar väsentliga ändringar som görs i dataskyddsbeskrivningarna på den här sidan.

Vad har den registrerade för rättigheter?

Som registrerad har du rättigheter relaterade till dina egna personuppgifter och behandlingen av dem på Tukes. Rättigheterna tillämpas på olika sätt beroende på vad som är grunden för personuppgifterna.

Behandlingen av personuppgifter på Tukes grundar sig i huvudsak på att uppfylla en rättslig förpliktelse, genomföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller offentlig makt. I dessa fall behöver Tukes inget separat samtycke för att behandla dina personuppgifter. 

Rätten till tillgång till uppgifter

Du har rätt att begära och få en bekräftelse på om behandlingen av personuppgifter gäller dig och kontrollera vilka uppgifter vi har samlat in om dig. Du kan begära uppgifterna genom att skicka ett undertecknat offentlighetsbegärande per post eller e-post till Tukes registratorskontor. 

Kontaktuppgifter till Tukes registratorskontor

Rätta eller komplettera uppgifter

Om du upplever att dina personuppgifter är inexakta eller felaktiga har du rätt att begära att de ska rättas. En skriftlig begäran om rättelse kan skickas per post eller e-post till Tukes registratorskontor. 

Begränsa behandlingen av uppgifter

Om du upplever att personuppgifterna som behandlas på Tukes är felaktiga, behandlingen är lagstridig eller du har gjort en invändning mot databehandlingen kan du begära att behandlingen av uppgifter ska begränsas tills det kan säkerställas att uppgifterna stämmer.

Göra invändning mot behandlingen av uppgifter

Om databehandlingen på Tukes grundar sig på samtycke har du när som helst rätt att göra en invändning. En skriftlig begäran om borttagning av uppgifter kan skickas till Tukes registratorskontor på kirjaamo(at)tukes.fi.

Anmälan om behandling av personuppgifter till myndighet 

Om du upplever att vår behandling av personuppgifter är lagstridig har du rätt att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten. 

Tietosuoja.fi

Lagring av personuppgifter

På Tukes fastställs lagringstiderna för personuppgifter huvudsakligen i enlighet med gällande lagstiftning. Om inga minimitider eller rekommendationer för att lagra uppgifter fastställs i lagen ska personuppgifterna behandlas enbart så länge som det är nödvändigt för uppgifternas användningsändamål.

Överföring och överlåtande av personuppgifter

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.
Tukes utgår från att uppgifter inte överlåts till tredjeparter. Uppgifter kan endast överlåtas till exempel till andra myndigheter inom ramen för giltig lagstiftning eller med den personuppgiftsansvariges samtycke. Sekretessbelagda uppgifter görs tillgängliga och överlåts endast 1) med den registrerades samtycke, 2) till den registrerade eller 3) i enlighet med lagstadgade rättigheter. Mer information om överföring och överlåtande finns i Tukes dataskyddsbeskrivningar.

Om du vet om att du finns i Tukes register och du har en spärrmarkering eller annan särskild orsak till att Tukes inte kan överlåta dina uppgifter kan du kontakta oss på kirjaamo(at)tukes.fi.

Används cookies på webbplatsen?

Tukes använder cookies på webbplatsen för att upprätthålla användarsessioner. Tekniska cookies samlar inte in eller lagrar uppgifter som kan identifiera användaren. Uppgifterna som samlas in för tjänstens besöksstatistik anonymiseras och kan därför inte kopplas till enskilda personer.
Du har rätt att hindra användningen av cookies genom att ändra webbläsarinställningarna. Användning av webbplatsen utan cookies kan dock påverka sidornas funktionalitet.

Registerbeskrivningar

I Tukes lagstadgade uppgifter ingår upprätthållande av olika typer av personregister. Tukes samlar personuppgifter i olika register i enlighet med användningsändamål. Av personregistren har det upprättats registerbeskrivningar som visar mer detaljerade uppgifter om vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål och vilka rättsliga grunder vi har för ändamålsenlig behandling av personuppgifter. I beskrivningarna hittar du även kontaktuppgifter till kontaktpersoner för respektive register.

Personregister

Mer information

Om du vill veta mer om dataskydd och behandlingen av dina personuppgifter på Tukes kan du kontakta den dataskyddsansvarige på Tukes:
tietosuoja(at)tukes.fi