Produkternas överensstämmelse med kraven


För att säkerställa säkerhet, hälsa, miljöskydd och konsumentskydd har det i lagstiftningen ställts olika krav på produkter. Produkterna ska vara säkra att använda och pålitliga eller uppfylla vissa minimikrav.


Föreskrifter om kraven finns i EU:s direktiv, förordningar och beslut samt i den nationella lagstiftningen. Tillverkarens, importörens och distributörens ansvar för säkerställandet av produktens överensstämmelse med kraven har fastställts i den produktspecifika lagstiftningen.

EU:s produktlagstiftning

EU strävar efter att garantera fri rörlighet av produkter i sitt ekonomiska samarbetsområde genom att harmonisera de krav som gäller produkter. Produkters fria rörlighet skulle äventyras, om företagen skulle vara tvungna att påvisa i varje land att produkterna uppfyller kraven.


Inom EU har kraven på produkter harmoniserats med direktiv som varje EU-land är skyldigt att införliva som en del av sin egen lagstiftning genom nationella lagar och förordningar. Kraven på produkter har också harmoniserats genom EU:s förordningar och beslut som innebär lagstiftning som ska tillämpas direkt och blir gällande som sådana i EU-länderna.

Nationella krav

Det finns inte några harmoniserade europeiska krav för alla produkter. Krav kan emellertid ha ställts på produktgrupper i Finlands nationella lagstiftning. De nationella förfarandena för påvisandet av överensstämmelse finns separat i de bestämmelser som gäller produktgrupp.


Exempel på produktgrupper som Tukes övervakar och som regleras nationellt:

  • ädelmetallprodukte
  • byggprodukter som inte ska CE-märkas
  • gödselmedel och trädgårdstorv
  • mätningsanordningar för komprimerad gas som säljs som bränsle
  • mått vid torghandel
  • öltappar

Ömsesidigt erkännande av produkter

EU strävar efter att de nationella produktkraven inte skulle utgöra tekniska hinder för produkters fria rörlighet inom EU:s ekonomiska samarbetsområde EU har upprättat principer för ömsesidigt erkännande, på basis av vilka får en produkt som lagligt saluförs i ett medlemsland också säljas i andra medlemsländer samt på basis av vilka det är möjligt att vidta åtgärder vid försäljning av produkter.