Kemikalier

Som förälder bör du vara medveten om att olika produkter kan innebära risker förknippade med kemikalier.

Ansvaret för säkerheten av de produkter som finns på marknaden ligger alltid hos de företag som tillverkar och säljer produkterna.

Vad avses med farliga kemikalier?

Alla kemikalier är inte farliga eller skadliga för hälsan, men vissa kemikalier har farliga egenskaper och exponering till dem kan vara skadlig för hälsan.

En del kemikalier är så giftiga att de kan orsaka allvarliga men för hälsan. Dessa kemikalier har t.ex. cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande egenskaper. Kemikalier som medför risk för hälsan kan också ha t.ex. frätande, irriterande och sensibiliserande egenskaper. Kemikalier kan också vara farliga för att de är långlivade och inte sönderfaller lätt i kroppen eller miljön. Vid upprepad exponering för en sådan kemikalie ökar halten av ämnet i kroppen och då kan kemikalien orsaka skada för hälsan på lång sikt.

Kemikalier har även kombinationseffekter. Det är möjligt att kemikalier tillsammans åstadkommer en större effekt än som enskilda kemikalier. Det är bra att komma ihåg att den hälsorisk som exponeringen för kemikalier medför beror på hurdan koncentration av kemikalien vi i praktiken exponeras för. Kemikalien är inte farlig om man inte exponeras för den.

Varför kan kemikalier vara farliga särskilt för barn?

Eftersom barnets kropp inte är färdigt utvecklad kan barn vara känsligare än vuxna för kemikalier. Enligt Institutet för hälsa och välfärd anses särskilt barnets tre första levnadsår vara den mest kritiska tidsperioden för utvecklingen.

  • I relation till sin vikt utsätts barn för en större exponering av främmande ämnen i mat, dricksvatten, luft och damm än vuxna.
  • På grund av värmeförlust genom huden, fysisk aktivitet, tillväxt och andra faktorer är energiförbrukningen i relation till kroppsstorleken större hos barn än hos vuxna. På motsvarande sätt är barnens förbrukning av mat och vatten mångdubbel jämfört med vuxna. Av samma anledning andas barnen också snabbare än vuxna.
  • Barn försöker ofta sätta allt möjligt i munnen. Eftersom hälsofarliga ämnen kan lossna från föremål finns det skäl att inte låta små barn suga på sådana föremål som inte är avsedda för barn (till exempel fjärrkontroller, husdjurstillbehör, nyckelknippen).
  • Barnens större hudyta i relation till vikten kan medföra en relativt större exponering t.ex. för ämnen som ingår i kosmetika.
  • Barn har flera levnadsår framför sig än vuxna och därmed kan de exponeras för kemikalier under en längre tid. Effekten av exponering för kemikalier som barn kan visa sig först senare i vuxen ålder. Upptagningen, ämnesomsättningen och utsöndringen av främmande ämnen förändras med åldern.

Känsligheten beror också på dosen. Vid tillräckligt låg exponering reagerar barnen på samma sätt som vuxna.

Läs anvisningarna på förpackningen och fråga säljaren om råd vid behov

För kemikalier finns en omfattande EU-lagstiftning med bestämmelser om bland annat begränsningar av de farligaste kemikalierna och hur information om kemikalier ska lämnas till myndigheter, konsumenter och yrkespersoner.

  • Kemikalier, som målarfärger, lim och diskmedel, ska vara försedda med varningsmärkningar, om de har konstaterats ha farliga egenskaper. Det åligger konsumenten att läsa texten på etiketten och följa säkerhetsanvisningarna. I Finland ska texten på varningsetiketten för farliga kemikalier alltid finnas på både finska och svenska.
  • Kosmetik, som tvålar, schampo och hudkrämer, ska alltid ha en innehållsdeklaration.
  • Även förpackningar för t.ex. tvättmedel och rengöringsmedel för hemmabruk ska förses med information om ingredienserna.
  • Även olika varor såsom som kläder, leksaker och elektronikprodukter kan innehålla farliga kemikalier som man kan exponeras för. Användningen av de skadligaste ämnena begränsas genom lagstiftning.

Så här tar du reda på om produkten innehåller kemikalier som inger mycket stora betänkligheter

Produktleverantörer är skyldiga att lämna information om till kunderna om produkten innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter eller har behandlats med biocider.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter finns uppräknade på den s.k. kandidatlistan

Du kan kommunicera med butiken eller kontakta produktens tillverkare eller importör.

Förfrågan ska lämnas in i skriftlig form.

Produktleverantören ska lämna uppgifterna inom 45 dagar efter det att förfrågan mottagits.

Ytterligare anvisningar finns på Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats

Undvik onödig exponering för kemikalier under graviditeten och när du ammar

Följ råden på denna webbplats redan under graviditeten för att skydda det ofödda barnet.

Den mest kritiska utvecklingsfasen för fostret är den första trimestern. Fostret skyddas av moderkakan som fungerar som en vägg mellan modern och fostret. Moderkakan minskar t.ex. migrationen av vissa kemikalier till fostret, men kan inte skydda fostret mot allting. Nyfödda kan exponeras för kemikalier genom bröstmjölken.

Undvik överdriven användning av kemikalier under amningstiden.

För graviditeten och amningstiden finns skilda näringsrekommendationer som finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Bekanta dig med varningsmärkena för kemikalier

Bekanta dig med varningsmärkena för kemikalierna i hemmet, så att du vet hur dessa kemikalier kan användas på ett säkrare sätt särskilt med tanke på barnen. Varningsmärkningar finns t.ex. i tvätt- och rengöringsmedel, insekticider och hårsprayer. Förvara kemikalier som försetts med varningsmärkningar alltid oåtkomliga för barn. Utöver varningsmärkningar innehåller märkningarna på varningsetiketten även faroangivelser som specificerar den typ av risk som kemikalien förknippas med. Varningsetiketten innehåller även skyddsangivelser som ger vägledning till säker användning och hantering av kemikalien.

Barn i skolåldern bör också känna till varningsmärkningarna. Du kan använda spelsajten Hannas hus till hjälp (sajten stängd tills vidare).