Besiktningsverksamhet

Sådana certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar som föreskrivs i elsäkerhetslagen utförs av auktoriserade besiktningsmän och auktoriserade besiktningsorgan. De som utför besiktningarna är oberoende tredjeparter i relation till den som utfört elarbetena och elanläggningens ägare.

För elanläggningar av en bestämd storlek utförs både en ibruktagningsbesiktning och en certifieringsbesiktning. För större elanläggningar ska också göras regelbundna besiktningar. Dessutom är det möjligt att beställa en frivillig besiktning av besiktningsmännen, t.ex. gällande elinstallationer i ett egnahemshus.

De auktoriserande besiktningsmännens och organens ansvar och uppgifter

De som utför besiktningar handlar under tjänsteansvar när de utför lagstadgade besiktningar. Vid sidan av lagstadgade och frivilliga besiktningar tillhandahåller en del av besiktningsaktörerna olika slags experttjänster inom elbranschen, till exempel undersökning av elskador.

Besiktningsaktörerna bedömer elinstallationers uppfyllande av säkerhetskraven och deras kravöverensstämmelse. Befullmäktigade besiktningsmän och besiktningsorgan fungerar på kommersiella villkor, vilket innebär att de fakturerar arbetets beställare enligt sin egen prissättning.

Ansökan om att bli besiktningsman eller besiktningsorgan

Du kan ansöka om att bli auktoriserad besiktningsman eller besiktningsorgan hos Tukes. Tukes godkänner den auktoriserade besiktningsmannen och det auktoriserade besiktningsorganet efter att det försäkrat sig om att villkoren för godkännande blir uppfyllda. I sitt beslut om godkännande definierar Tukes besiktingsmannens behörighetsområde och eventuella begränsningar i det. Godkännandet av en auktoriserad besiktningsman gäller under viss tid. I Tukes-anvisningen 17/2017 finns anvisningar och mer information.

Årsberättelse till Tukes

Auktoriserade besiktningsmän och besiktningsorgan ska årligen lämna en berättelse om sin verksamhet till Tukes. Mer information om de uppgifter som ska framgå av årsberättelsen och om andra omständigheter som gäller uppgörandet av årsberättelsen finns i den Tukes-anvisning som nämns ovan. Blanketter för årsberättelsen med följebrev finns på webbsidan för blanketter.