Personregister

Övervakning av produkter, tjänster, anläggningar- och utrustning

Tukes för register över övervakningsobjekt som hör till Tukes förvaltningsområde, till exempel varuimportörer, konsumenttjänsteleverantörer, elektriska installationer och tryckbärande anordningar. Registren förs i syfte att utföra övervakning och de är baserade på en lagstadgad uppgift eller utförande av ett myndighetsuppdrag i enlighet med det allmänna intresset.

Övervakningsobjektet är ofta en juridisk person, till exempel ett företag, men i många register har även en kontaktperson angetts för övervakningsobjektet. Att utse en kontaktperson underlättar kontakten mellan övervakningsobjektet och Tukes. Kontaktpersonens uppgifter i registret är namn, titel, e-postadress och telefonnummer.

Vissa anordningar eller anläggningar kräver enligt lagen att en ansvarig person, till exempel en driftsövervakare arbetsledare, utses. För dessa ansvariga personers del sparas i registret förutom kontaktuppgifterna även uppgifter som hjälper att säkerställa att personen är behörig för den aktuella rollen. I fråga om ansvariga personer kan uppgifter om utbildning, behörighet och arbetshistoria. Dessutom behandlas vid behov den ansvariga personens personbeteckning för att det ska vara möjligt att individualisera personen noggrant.

Dokumentregister

Tukes för en förteckning över de ärenden som har inkommit för behandling, tagits upp till behandling, avgjorts eller behandlats på det sätt som krävs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 18 §). I dokumentregistren sparas även uppgift om parten, till exempel den som anhängiggjort ärendet. Uppgifterna som sparas är namn, adress och e-postadress. Om kunden är en juridisk person, kan även kontaktpersonens namn och e-postadress införas i registret för att underlätta behandlingen av ärendet. Genom Arkivverkets, nuvarande Riksarkivets beslut förvaras uppgifterna i dokumentregister permanent.

Behörighetsregister

Tukes för register över behöriga verksamhetsutövare, vissa avlagda examina som hör till verksamhetsområdet, utbildningsanordnare, kompetensbedömningsanstalter samt certifierade anstalter och besiktningsmän. Registren är baserade på fullgörandet av en lagstadgad skyldighet.

Om behörighets- eller tillståndshavaren är en juridisk person, t.ex. ett företag, kan kontaktpersonens kontaktuppgifter, som namn, e-postadress och telefonnummer, sparas i registret för att underlätta kontakten. När det gäller personliga behörigheter behandlas i registren förutom kontaktuppgifterna även sådana uppgifter med vilka personens behörighet kan konstateras eller tillstånd beviljas. Sådana är till exempel uppgifter om utbildning, behörighet eller arbetserfarenhet. För att individualisera en person behandlas även personbeteckningen.

Ackrediteringsverksamhet (FINAS)

FINAS för ett kundregister. Kunderna är juridiska personer, t.ex. företag, men för att underlätta kontakten behandlas även kontaktuppgifter för företagets kontaktperson, som namn, adress, telefonnummer och e-postadress i registret.

FINAS för även ett register över tekniska bedömare. FINAS behandlar sådana uppgifter, av vilka bedömarens kompetens kan konstateras. Registret förs baserat på ett avtal.

Tillståndsregister

Till Tukes uppgifter hör att bevilja olika tillstånd och övervaka att villkoren för dem uppfylls i tillståndshavarens verksamhet. För dessa ändamål samlar Tukes även in personuppgifter. Administrationen av register baseras på följande av lagstadgade skyldigheter.

Ofta är tillståndshavaren en juridisk person, till exempel ett företag. För att underlätta kontakten ombeds tillståndshavaren ofta meddela en kontaktperson. Kontaktpersonens uppgifter i registret är namn, titel, e-postadress och telefonnummer. Om tillståndshavaren är en privatperson, behövs ofta närmare personuppgifter, som personbeteckning och hemadress för att tillståndshavaren ska kunna individualiseras tillförlitligt.

Kommunikations- och samarbetsregister, inkl. intressentgrupper

Tukes samlar personuppgifter för kommunikationssyften. Sådana är till exempel sändning av meddelanden, nyheter och nyhetsbrev samt deltagande i evenemang, utbildningar eller lotterier som Tukes anordnar. Tukes kan även samla in information och feedback om evenemang som det anordnar. Dessa register administreras i regel baserat på samtycke. Samtycket kan även återkallas. Om du är på väg till Tukes på besök, registreras ditt namn på en besökarlista. Beroende på registret är de uppgifter som samlas namn, e-postadress, telefonnummer, titel, arbetsgivare och specialdiet.

Tukes för även ett register över leverantörer av kommunikationstjänster. Tjänsteleverantören är i allmänhet en juridisk person, t.ex. ett företag, men i registret sparas även kontaktuppgifterna för tjänsteleverantörens kontaktperson. Dessutom för Tukes register över olika mediekontakter för att följa hur väl kommunikationen har lyckats. I registret sparas redaktörens/kundens kontaktuppgifter.

Tukes ger råd och förmedlar information i branschrelaterade frågor. Rådgivningstjänsten behandlar personens kontaktuppgifter, t.ex. namn och e-postadress, för att kunna svara den som ställt frågan. Med hjälp av VARO-registret delas olycksdata. Målet är också att förhindra olyckor. I VARO-registret sparas inga identifieringsuppgifter som namn, adress osv., men utifrån vissa identifierbara olycksbeskrivningar kan en person bli identifierad.

Rekrytering

Tukes söker nya anställda genom att lediganslå tjänster offentligt. Ansökningarna tas emot i valtiolle.fi-systemet. Även ansökningar som skickats till registratorskontoret sparas i valtiolle.fi. I valtiolle.fi behandlas namn, kontaktuppgifter, födelsetid samt uppgifter om utbildning och tidigare anställningsförhållanden om dem som sökt en tjänst samt uppgifter om privatlivet till den del som de har uppgetts i ansökan. Uppgifterna behandlas i systemet av den chef som ansvarar för ansökan, representanter för personalförvaltningen och andra personer som deltar i rekryteringen. Efter att ansökan gått ut, sparas ansökningarna och ett sammandrag över sökanden i dokumentregistret och de tas bort från valtiolle.fi-systemet. Ansökningarna sparas i dokumentregistret i två år. Ansökan och utnämningspromemorian om personen som valts till uppgiften, som innehåller en meritjämförelse om de sökande som intervjuats, sparas permanent.

Utlåtanden om personers lämplighetsbedömning som erhållits under urvalsförfarandet sparas i två år. Dessa sparas inte i dokumentregistret.

Tukes får även öppna ansökningar med de sökandes kontaktuppgifter och uppgifter om utbildning och anställningsförhållanden. Tukes önskar att ansökningar ska lämnas in i första hand via valtiolle.fi-tjänsten. Ansökningarna sparas inte i dokumentregistret. Öppna ansökningar sparas i två år.

Tukes behandlar uppgifter om den ena personalen i statsförvaltningens gemensamma personuppgiftssystem.

Skydd för rapporterande personer

Tukes behandlar interna och externa rapporter om överträdelser i enlighet med visselblåsarlagens tillämpningsområde. Tukes behandlar rapporter som behörig myndighet inom flera lagstiftningsområden, såsom produktsäkerhet, överensstämmelse med kraven samt konsumentskydd. Dessutom har personalen möjlighet att lämna in en intern rapport till Tukes.