Skydd av pollinerare, nyttiga organismer samt fåglar och däggdjur

I riskbedömningen bedömer Tukes huruvida den användning som sökts för preparatet utgör risk för pollinerare, nyttiga leddjur, däggdjur eller fåglar. Organismvarningen är preparatspecifik. Tukes kan utfärda begränsningar för användningen av preparatet för att skydda:

 • pollinerare, som bin och humlor
 • nyttiga leddjur, som bracksteklar och äkta parasitsteklar eller rovkvalster
 • fåglar och däggdjur.

1. Bivarningen skyddar pollinerare

 • Om preparatet är skadligt eller menligt för bin och humlor, är behandling av blommande växter tillåten endast efter binas flygtid mellan kl. 21 och 06.
 • Om preparatet är ytterst giftigt för bin och andra pollinerande insekter, får preparatet inte användas för behandling av växter.
 • Användning av preparatet är alltid förbjudet närmare än 60 meter från bikupor utan biodlarens medgivande.
 • I bruksanvisningen kan det dessutom finnas växtspecifika preciseringar till bivarningen.
 • I allmänhet finns bivarning på preparat som används för bekämpning av skadeinsekter.

2. Nyttiga organismer

 • På förpackningen anges hur skadligt växtskyddsmedlet är för nyttiga leddjur.
 • Nyttiga organismer är till exempel bracksteklar och äkta parasitsteklar som lever som parasiter på skadedjur, rovkvalster som äter skadeinsekter och nyckelpigor som äter bladlöss.
 • I synnerhet på preparat som är tillåtna för växthusbruk står det om preparatet kan användas samtidigt som biologiska bekämpningsorganismer, som bracksteklar och äkta parasitsteklar.

3. Fåglar och däggdjur kan äta betade frön

 • Skyddsanvisningar för fåglar och däggdjur gäller betade frön.
  På förpackningen står det till exempel:

  • Bekämpningsmedlet är synnerligen giftigt för fåglar och däggdjur, därför ska frön som betats med preparatet vid sådd omsorgsfullt täckas med jord.
  • Överblivna frön får inte förvaras inom räckhåll för fåglar eller däggdjur.
  • Frön som av misstag spritts i omgivningen ska avlägsnas för att skydda fåglar och vilda däggdjur.