Byggprodukter som ska CE-märkas

CE-märkning är obligatorisk för de flesta byggprodukter som säljs på den inre marknaden i Europa.

Genom att CE-märka sina byggprodukter uppger tillverkaren produktegenskaperna på ett harmoniserat europeiskt sätt. CE-märkningen av byggprodukter är ett sätt för att påvisa produktens egenskaper på ett sådant sätt att produkten kan säljas i alla länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att en produkt ska få CE-märkas ska det finnas en harmoniserad produktstandard (hEN) för produkten i fråga eller så ska produkten ha beviljats en europeisk teknisk bedömning (ETA).

När tillverkaren fäster CE-märket på en byggprodukt garanterar tillverkaren att produktegenskaperna motsvarar de angivna och att produkten uppfyller EU:s harmoniseringslagstiftning. 

Obligatorisk CE-märkning

Byggprodukter som omfattas av harmoniserade standarder ska CE-märkas enligt EU:s byggproduktförordning.

En harmoniserad produktstandard har utarbetats av ett europeiskt standardiseringsorgan, den gäller en viss produktgrupp och ett meddelande om den har publicerats i kommissionens officiella tidning. Standarden anger för varje produktgrupp vilka egenskaper som ska utredas, kraven på kvalitetskontrollen inom tillverkningen och vilka uppgifter som ska framgå av CE-märkningen.

Rådgivningstjänsten hEN Helpdesk för harmoniserade standarder som avser byggproduktförordningen upprätthåller information om vilka harmoniserade produktstandarder som finns och vilka produkter som omfattas av tillämpningsområdet för standarderna i fråga.

Icke-obligatorisk CE-märkning

Det är frivilligt att göra en CE-märkning som baseras på en europeisk teknisk bedömning (ETA). ETA gäller alltid en tillverkare och den beviljas på tillverkarens ansökan. Om tillverkaren har ansökt om och beviljats en ETA för sin produkt, ska tillverkaren därefter CE-märka sina produkter. 

En europeisk teknisk bedömning kan även beviljas för byggprodukter som saknar en harmoniserad produktstandard. De organ som utför europeiska tekniska bedömningar finns i den databas som upprätthålls av NANDO.

Prestandadeklaration

En prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP) är ett obligatoriskt, formbundet dokument som ska finnas för varje CE-märkt byggprodukt. Prestandadeklarationen ska ges till produktens slutanvändare med produkten eller som ett elektroniskt dokument.

Av prestandadeklarationen ska framgå värden för produktens grundläggande egenskaper och klasser som baseras på tillämplig produktstandard eller teknisk bedömning. Av prestandadeklarationen ska framgå åtminstone:

prestandadeklarationens nummer

  • unik identifiering av produkttypen
  • produktens avsedda användning
  • produkttillverkare och eventuellt auktoriserat ombud
  • system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP-system)
  • harmoniserad produktstandard eller referensnummer och datum för europeiskt tekniskt bedömningsdokument
  • det anmälda organets nummer
  • värden och klasser för väsentliga egenskaper
  • webbplats för elektronisk prestandadeklaration

Tillverkaren utarbetar prestandadeklarationen och svarar för att uppgifterna är korrekta.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda, AVCP

Prestandan för byggproduktens väsentliga egenskaper bedöms och verifieras i enlighet med det AVCP-system som berör produkten. Det erforderliga AVCP-systemet framgår antingen av den harmoniserade standarden för produkten i fråga, det europeiska bedömningsdokumentet eller så finns det som ett separat, delegerat beslut från EU-kommissionen. 

AVCP-systemet anger huruvida produkten behöver testas och/eller om kvalitetskontrollen av produkten måste verifieras av ett externt organ eller om tillverkaren själv kan utföra dessa aktiviteter enligt produktstandarden. AVCP-systemet har fem nivåer: 1+, 1, 2+, 3 och 4, där 1+ är det mest krävande och 4 är det lättaste systemet. 

 AVCP-systemet har flera nivåer. De flesta uppgifterna för tillverkaren och det anmälda organet är på nivå 1+.

Källa: Europeiska kommissionen – CE-märkning av byggprodukter steg för steg.

Fördelar med CE-märkning

CE-märket möjliggör fri rörlighet för byggprodukter på EU:s inre marknad. 

En prestandadeklaration för en byggprodukt samt CE-märke på produkten innebär att tillverkaren vid tillverkningen av produkten har följt en harmoniserad teknisk specifikation och meddelar de grundläggande egenskaperna hos produkten på ett harmoniserat sätt. Prestandadeklarationerna gör det enklare att jämföra de grundläggande egenskaperna hos produkter.

Att beakta vid CE-märkning

CE-märkningen av en produkt innebär inte att produkten automatiskt uppfyller de nationella bestämmelser som berör byggnadsverket.

Lämpligheten av en byggprodukt ska alltid bedömas utifrån hurdant byggnadsverket är och vilka byggbestämmelser som rör det. De prestandanivåer eller -klasser som anges i prestandadeklarationen ska jämföras mot de nationella kraven. 

De väsentliga tekniska kraven framgår av markanvändnings- och bygglagen och de förordningar som föreskrivs med stöd av den. En CE-märkt byggprodukt kan användas i ett byggnadsverk om den uppfyller de nationella kraven och lämpar sig för användning med beaktande av konstruktionslösningarna för byggnadsverket i fråga.

Alla byggprodukter varken kan eller får CE-märkas. För sådana produktgrupper saknas det en harmoniserad standard eller så har ingen europeisk teknisk bedömning (ETA) ansökts om för dem. En byggprodukt kan även vara CE-märkt enligt andra direktiv eller förordningar. Till dessa föreskrifter räknas bland annat ekodesign-, maskin- och tryckkärlsdirektiven samt förordningarna om elsäkerhet. Dessa CE-märkningar omfattar inte produktens egenskaper som byggprodukt.

Frågor och svar